6 ஆம் வகுப்பு ( 6th Standard )

புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்) ( (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers for term I, term 2, term 3 )

6 ஆம் வகுப்பு - 6th Standard

6 ஆம் வகுப்பு சமசீர் புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்), முக்கியமான கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் , சமூக அறிவியல்) - பருவம் 1, பருவம் 2, பருவம் 3 ( TN 6th Standard (Tamil Medium Maths, Science, Social science ) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers for term 1, term 2, term 3)


6 வது கணிதம் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
6 வது கணிதம் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
6 வது கணிதம் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
6 வது அறிவியல் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
6 வது அறிவியல் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
6 வது அறிவியல் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
6 வது சமூக அறிவியல் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
6 வது சமூக அறிவியல் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
6 வது சமூக அறிவியல் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 1 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 1 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 1 [தொகுதி 3] [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 2 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 2 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 2 [தொகுதி 3] [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 3 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 3 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
6 வது வகுப்பு - பருவம் 3 [தொகுதி 3] [TextBook PDF - Download]
6th English - Term 1 [TextBook PDF - Download]
6th English - Term 2 [TextBook PDF - Download]
6th English - Term 3 [TextBook PDF - Download]
6th Maths - Term 1 [TextBook PDF - Download]
6th Maths - Term 2 [TextBook PDF - Download]
6th Maths - Term 3 [TextBook PDF - Download]
6th Science - Term 1 [TextBook PDF - Download]
6th Science - Term 2 [TextBook PDF - Download]
6th Science - Term 3 [TextBook PDF - Download]
6th Social Science - Term 1 [TextBook PDF - Download]
6th Social Science - Term 2 [TextBook PDF - Download]
6th Social Science - Term 3 [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 1 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 1 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 1 [Volume 3] [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 2 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 2 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 2 [Volume 3] [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 3 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 3 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
6th Standard - Term 3 [Volume 3] [TextBook PDF - Download]

6 ஆம் வகுப்பு ( 6th Standard ) பாடங்கள்


தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)