2 ஆம் வகுப்பு ( 2nd Standard )

புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்) ( (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers for term I, term 2, term 3 )

2 ஆம் வகுப்பு - 2nd Standard

2 ஆம் வகுப்பு சமசீர் புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்), முக்கியமான கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் , சமூக அறிவியல்) - பருவம் 1, பருவம் 2, பருவம் 3 ( TN 2nd Standard (Tamil Medium Maths, Science, Social science ) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers for term 1, term 2, term 3)


2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 1 : வடிவியல் : வடிவியல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 1 : வடிவியல் : முப்பரிமாண உருவங்களின் அறிமுகம் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 1 : வடிவியல் : இருபரிமாண வடிவங்களையும் முப்பரிமாணப் பொருள்களையும் அடையாளம் காணுதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : எண்கள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : முன்னி, தொடரி மற்றும் இடைப்பட்ட எண்கள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : குழுக்களாகப் பிரித்தல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : இட மதிப்பு [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : எண்களை ஒப்பிடுதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : எண் பெயர் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : கூட்டல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : கழித்தல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 3 : அமைப்புகள் : அமைப்புகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 3 : அமைப்புகள் : உடலசைவுகளுடன் கூடிய ஒலி அமைப்புகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 3 : அமைப்புகள் : வண்ணங்களில் அமைப்புகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 4 : அளவைகள் : அளவைகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 4 : அளவைகள் : திட்டமற்ற ஒழுங்குக் கருவிகள் கொண்டு நீளத்தை அளத்தல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 4 : அளவைகள் : நீளத்தை அளப்பதற்கான திட்ட அலகுகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 5 : காலம் : காலம் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 5 : காலம் : வாரத்தின் நாட்கள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 5 : காலம் : ஓர் ஆண்டின் மாதங்கள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 5 : காலம் : பருவங்கள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : முறையான பட்டியல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : தெரிவுகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : தகவல்களைத் திரட்டுதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 1 : வடிவியல் : இருபரிமாண வடிவங்களின் பண்புகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 1 : வடிவியல் : கண்களை மூடி வடிவங்களை அடையாளம் காணுதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 1 : வடிவியல் : நிழல்களை உற்றுநோக்கிப் பொருள்களை அடையாளம் காணுதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : எண்களை ஒப்பிடுதல் மற்றும் உருவாக்குதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : எண்களை வரிசைப்படுத்துதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : எண் பெயர் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : 99 வரை உள்ள எண்களை மறுகுழுவாக்கம் செய்து கூட்டல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : 99 வரை உள்ள எண்களை மறுகுழுவாக்கம் செய்து கழித்தல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 3 : அமைப்புகள் : அச்சு அமைப்புகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 3 : அமைப்புகள் : வடிவங்களில் அமைப்புகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 1 : எண்கள் : ஒற்றைப்படை மற்றும் இரட்டைப்படை எண்கள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 1 : எண்கள் : வரிசை எண்களும் குறிப்பிட்ட எண்களும் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 1 : எண்கள் : தொடர் கூட்டல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 1 : எண்கள் : தொடர் கழித்தல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 2 : அமைப்புகள் : எண்களில் அமைப்புகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 2 : அமைப்புகள் : தொடர் அமைப்புகள் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 3 : அளவீடுகள் : எடையை ஒப்பிடுதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 3 : அளவீடுகள் : பொருள்களின் எடையை அறிய எளிய முறைத் தராசைப் பயன்படுத்துதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 3 : அளவீடுகள் : கொள்ளளவினை அளத்தல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 4 : எண்கள் : பணம் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 4 : பணம் : ரூபாயும் நாணயங்களும் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 5 : காலம் : காலம் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 5 : காலம் : நேரத்தை கணக்கிடுதல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : தரவுகளைக் குறித்தல் மற்றும் விவரங்களைச் சேகரித்தல் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : உறவு முறை [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : பொருட்களின் வடிவங்களும் இயல்புகளும் [View Solution]
2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : படிநிலைகளும் வழிமுறைகளும் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-1 அலகு 1 : நமது சுற்றுச்சூழல் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-1 அலகு 2 : எனது அற்புதமான உடல் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-1 அலகு 3 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-1 அலகு 4 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள விலங்குகள் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-2 அலகு 1 : உணவும் உடல்நலமும் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-2 அலகு 2 : நீர் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-2 அலகு 3 : நமது சமுதாயம் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-2 அலகு 4 : ஐம்பூதங்கள் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-3 அலகு 1 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருள்கள் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-3 அலகு 2 : எனது அருமைத் தாய்நாடு : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-3 அலகு 3 : சக்தியின் பயணம் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-3 அலகு 4 : பகலும் இரவும் : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2வது EVS சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் : பருவம்-3 அலகு 5 : வியத்தகு இயற்கை : பதில்களுடன் கூடிய கேள்விகள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : விளையாட்டு உலகம் : விளையாட்டு உலகம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : சொல்லாதே சொல்லாதே : சொல்லாதே சொல்லாதே: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : பேசாதவை பேசினால் : பேசாதவை பேசினால்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 4 : நானும் நாங்களும் : நானும் நாங்களும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 5 : வண்ணம் தொட்டு : வண்ணம் தொட்டு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 6 : என் கற்பனையில் : என் கற்பனையில்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 7 : விட்டுச் செல்லாதே : விட்டுச் செல்லாதே: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 8 : இறகு : இறகு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 9 : ஆத்திசூடி : ஆத்திசூடி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : அழகுத் தோட்டம் : அழகுத் தோட்டம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : நண்பரைக் கண்டுபிடி : நண்பரைக் கண்டுபிடி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : பூம்வண்டி : பூம்வண்டி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 4 : வாழ்த்தலாம் வாங்க : வாழ்த்தலாம் வாங்க: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 5 : ஓடி விளையாடு பாப்பா : ஓடி விளையாடு பாப்பா: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 6 : ஆத்திசூடி : ஆத்திசூடி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : யாரு? யாரு? யாரு? : யாரு? யாரு? யாரு?: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : சிறிய உருவம்! பெரிய உலகம்! : சிறிய உருவம்! பெரிய உலகம்!: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : விரும்பி வேலை செய்யலாம் : விரும்பி வேலை செய்யலாம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 4 : நாங்கள் நண்பர்கள் : நாங்கள் நண்பர்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 5 : பயணம் : பயணம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 6 : கடற்கரைக்குப் போகலாம் : கடற்கரைக்குப் போகலாம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 7 : தொடர்வண்டி நிலையத்தில் : தொடர்வண்டி நிலையத்தில்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 8 : அன்றும் இன்றும் : அன்றும் இன்றும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 9 : படவிளக்க அகராதி : படவிளக்க அகராதி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 10 : கொன்றை வேந்தன் : கொன்றை வேந்தன்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 11 : தமிழ்ச்சொல் அறிந்து பயன்படுத்துவோம் : தமிழ்ச்சொல் அறிந்து பயன்படுத்துவோம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]

2 வது தமிழ் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
2 வது தமிழ் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
2 வது தமிழ் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
2 வது கணிதம் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
2 வது கணிதம் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
2 வது கணிதம் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
2 வது சூழ்நிலையியல் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
2 வது சூழ்நிலையியல் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
2 வது சூழ்நிலையியல் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
2 வது வகுப்பு - பருவம் 1 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
2 வது வகுப்பு - பருவம் 1 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
2 வது வகுப்பு - பருவம் 2 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
2 வது வகுப்பு - பருவம் 2 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
2 வது வகுப்பு - பருவம் 3 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
2 வது வகுப்பு - பருவம் 3 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
2nd English - Term 1 [TextBook PDF - Download]
2nd English - Term 2 [TextBook PDF - Download]
2nd English - Term 3 [TextBook PDF - Download]
2nd Maths - Term 1 [TextBook PDF - Download]
2nd Maths - Term 2 [TextBook PDF - Download]
2nd Maths - Term 3 [TextBook PDF - Download]
2nd EVS Environmental Science - Term 1 [TextBook PDF - Download]
2nd EVS Environmental Science - Term 2 [TextBook PDF - Download]
2nd EVS Environmental Science - Term 3 [TextBook PDF - Download]
2nd Standard - Term 1 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
2nd Standard - Term 1 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
2nd Standard - Term 2 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
2nd Standard - Term 2 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
2nd Standard - Term 3 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
2nd Standard - Term 3 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]

2 ஆம் வகுப்பு ( 2nd Standard ) பாடங்கள்


தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)