4 ஆம் வகுப்பு ( 4th Standard )

புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்) ( (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers for term I, term 2, term 3 )

4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard

3 ஆம் வகுப்பு சமசீர் புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்), முக்கியமான கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் , சமூக அறிவியல்) - பருவம் 1, பருவம் 2, பருவம் 3 ( TN 3rd Standard (Tamil Medium Maths, Science, Social science ) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers for term 1, term 2, term 3)


புத்தகங்கள் பதிவிறக்கம் [Download Book PDF] [Click]

4 ஆம் வகுப்பு ( 4th Standard ) பாடங்கள்


தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)