7 ஆம் வகுப்பு ( 7th Standard )

புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்) ( (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers for term I, term 2, term 3 )

7 ஆம் வகுப்பு - 7th Standard

7 ஆம் வகுப்பு சமசீர் புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்), முக்கியமான கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் , சமூக அறிவியல்) - பருவம் 1, பருவம் 2, பருவம் 3 ( TN 7th Standard (Tamil Medium Maths, Science, Social science ) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers for term 1, term 2, term 3)


7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.1 (கூட்டல் பண்புகள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.2 (முழுக்களின் கழித்தல் பண்புகள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.3 (முழுக்களின் பெருக்கல் ) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.4 (முழுக்களின் வகுத்தல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.5 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.6 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி: 2.1 (இணைகரத்தின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி: 2.2 (சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.3 (சரிவகத்தின் பரப்பளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி : 3.2 (இயற்கணிதக் கோவைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.3 (எளிய நேரிய சமன்பாடுகள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி : 3.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் : பயிற்சி 4.1 (நேர் விகிதம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் : பயிற்சி : 4.2 (எதிர் விகிதம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் : பயிற்சி 4.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி 5.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி 5.2 (குறுக்குவெட்டியால் அமையும் கோணங்கள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி 5.3 (ஒரு கோட்டுத்துண்டின் செங்குத்து இரு சமவெட்டி வரைதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி : 5.4 (ஒரு கோணத்தின் கோண இருசமவெட்டி வரைதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி : 5.5 (பாகைமானியைப் பயன்படுத்தாமல் சிறப்புக் கோணங்களை வரைதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி : 5.6 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 6.1 (நாற்சதுர இணை) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி: 6.2 (பாதை வரைபடம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.2(பின்னங்கள் மற்றும் தசம எண்கள் - பின்னங்கள் (Fractions and Decimals - Conversion) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.3 (தசமங்களை ஒப்பிடுதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.5 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.1 (வட்டத்தின் சுற்றளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.2 (வட்டத்தின் பரப்பளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.3 (நடைபாதையின் பரப்பளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.2 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.1 (முக்கோணத்தின்கோணங்கள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.2 (சர்வசம முக்கோணங்கள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 5.1 (அட்டவணைப்படுத்துதல் மூலம் அமைப்புகளின் நேரிய சமன்பாட்டினைப் பெறுதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 5.2 (பாஸ்கல் முக்கோணம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 5.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.1 (தசம எண்களை முழுதாக்கல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.2 (தசம எண்களின் கூட்டலும் கழித்தலும்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.3 (தசம எண்களின் பெருக்கல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.4 (தசம எண்களை வகுத்தல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.5 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.1 (பின்னங்களைச் சதவீதங்களாக மாற்றுதல், சதவீதத்தைப் பின்னமாக மாற்றுதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.2 (தசம எண்களைச் சதவீதமாக மாற்றுதல், சதவீதங்களைத் தசம எண்ணாக மாற்றுதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.3 ( அன்றாட வாழ்க்கையில் சதவீதம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.4 (தனி வட்டி) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.5 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.2 (அசமன்பாடுகள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.1 (உருமாற்றங்களின் விளைவாகச் சமச்சீர் தன்மை) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.2 (வட்டங்களையும் பொதுமைய வட்டங்களையும் வரைதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : புள்ளியியல் : பயிற்சி 5.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : புள்ளியியல் : பயிற்சி 5.2 (முகடு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : புள்ளியியல் : பயிற்சி 5.3 (இடைநிலை (இடைநிலையளவு)) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : புள்ளியியல் : பயிற்சி 5.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 6.1 [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 1 : அளவீட்டியல் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 2 : விசையும் இயக்கமும் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 2 : விசையும் இயக்கமும் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 3 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 3 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 4 : அணு அமைப்பு : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 4 : அணு அமைப்பு : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 5 : தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 5 : தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 6 : உடல் நலமும் சுகாதாரமும் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 6 : உடல் நலமும் சுகாதாரமும் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 7 : காட்சித் தொடர்பு : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை : எண் கணக்கீடுகள் தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : மின்னோட்டவியல் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : மின்னோட்டவியல் : தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : மின்னோட்டவியல் : மாணவர்கள் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : செல் உயிரியல் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : செல் உயிரியல் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 6 : கணினி வரைகலை : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : ஒளியியல் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : ஒளியியல் : கணக்கியல் தீர்வுகள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : ஒளியியல் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : அண்டம் மற்றும் விண்வெளி : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : பலபடி வேதியியல் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : பலபடி வேதியியல் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகள் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகள் : மாணவர் செயல்பாடு [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 6 : காட்சித் தொடர்பியல் : வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : முதல் பருவம் அலகு -1 : இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் : பயிற்சி: வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : முதல் பருவம் அலகு -2 : வட இந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : முதல் பருவம் அலகு -3 : தென் இந்தியப் புதிய அரசுகள் : பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : முதல் பருவம் அலகு -4 : டெல்லி சுல்தானியம் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : முதல் பருவம் அலகு -1 : புவியின் உள்ளமைப்பு : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : முதல் பருவம் அலகு - 2 : நிலத்தோற்றங்கள் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : முதல் பருவம் அலகு -3 : மக்கள் தொகை மற்றும் குடியிருப்புகளும் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : முதல் பருவம் அலகு 1 : சமத்துவம் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : முதல் பருவம் அலகு 2 : அரசியல் கட்சிகள் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : முதல் பருவம் அலகு -1 : உற்பத்தி : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : இரண்டாம் பருவம் அலகு -1 : விஜயநகர், பாமினி அரசுகள் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் /வரலாறு / இரண்டாம் பருவம் அலகு -2 : முகலாயப் பேரரசு : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : இரண்டாம் பருவம் அலகு -3 : மராத்தியர்கள் மற்றும் பேஷ்வாக்களின் எழுச்சி : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு -1 : வளங்கள் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு -2 : சுற்றுலா : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு -1 : மாநில அரசு : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு -2 : ஊடகமும் ஜனநாயகமும் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : புதிய சமயக் கருத்துக்களும் இயக்கங்களும் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : மூன்றாம் பருவம் அலகு -2 : தமிழ்நாட்டில் கலையும் கட்டடக் கலையும் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : மூன்றாம் பருவம் அலகு -3 : தமிழகத்தில் சமணம், பௌத்தம், ஆசீவகத் தத்துவங்கள் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -1 : கண்டங்களை ஆராய்தல் - வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -2 : நிலவரைபடத்தை கற்றறிதல் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -3 : இயற்கை இடர்கள் - பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொள்ளல் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -1 : பெண்கள் மேம்பாடு : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -3 : சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -3 : சாலைப் பாதுகாப்பு : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -1 : வரியும் அதன் முக்கியத்துவம் : பயிற்சி வினா விடை [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : அமுதத்தமிழ் : கவிதைப்பேழை: எங்கள் தமிழ்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : அமுதத்தமிழ் : கவிதைப்பேழை: ஒன்றல்ல இரண்டல்ல: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : அமுதத்தமிழ் : உரைநடை: பேச்சுமொழியும் எழுத்துமொழியும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : அமுதத்தமிழ் : துணைப்பாடம்: சொலவடைகள் (பொம்மலாட்டம்): கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : அமுதத்தமிழ் : இலக்கணம்: குற்றியலுகரம், குற்றியலிகரம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : அமுதத்தமிழ் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : அணிநிழல் காடு : கவிதைப்பேழை: காடு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : அணிநிழல் காடு : கவிதைப்பேழை: அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : அணிநிழல் காடு : உரைநடை: விலங்குகள் உலகம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : அணிநிழல் காடு : துணைப்பாடம்: இந்திய வனமகன் (நேர்காணல்): கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : அணிநிழல் காடு : இலக்கணம்: நால்வகைக் குறுக்கங்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : அணிநிழல் காடு : வாழ்வியல்: திருக்குறள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : அணிநிழல் காடு : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : நாடு அதை நாடு : கவிதைப்பேழை: புலி தங்கிய குகை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : நாடு அதை நாடு : கவிதைப்பேழை: பாஞ்சை வளம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : நாடு அதை நாடு : உரைநடை: தேசியம் காத்த செம்மல் பசும்பொன் உ. முத்துராமலிங்கத்தேவர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : நாடு அதை நாடு : துணைப்பாடம்: கப்பலோட்டிய தமிழர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : நாடு அதை நாடு : இலக்கணம்: வழக்கு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : நாடு அதை நாடு : வாழ்வியல்: திருக்குறள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : நாடு அதை நாடு : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : அறிவியல் ஆக்கம் : கவிதைப்பேழை: கலங்கரை விளக்கம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : அறிவியல் ஆக்கம் : கவிதைப்பேழை: கவின்மிகு கப்பல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : அறிவியல் ஆக்கம் : உரைநடை: தமிழரின் கப்பற்கலை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : அறிவியல் ஆக்கம் : துணைப்பாடம்: ஆழ்கடலின் அடியில்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : அறிவியல் ஆக்கம் : இலக்கணம்: இலக்கியவகைச் சொற்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : அறிவியல் ஆக்கம் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : ஓதுவது ஒழியேல் : கவிதைப்பேழை: இன்பத்தமிழ்க் கல்வி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : ஓதுவது ஒழியேல் : கவிதைப்பேழை: அழியாச் செல்வம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : ஓதுவது ஒழியேல் : உரைநடை: வாழ்விக்கும் கல்வி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : ஓதுவது ஒழியேல் : துணைப்பாடம்: பள்ளி மறுதிறப்பு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : ஓதுவது ஒழியேல் : இலக்கணம்: ஓரெழுத்து ஒருமொழி, பகுபதம், பகாப்பதம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : ஓதுவது ஒழியேல் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : கவிதைப்பேழை: ஒரு வேண்டுகோள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : கவிதைப்பேழை: கீரைப்பாத்தியும் குதிரையும் (இரட்டுற மொழிதல்): கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : உரைநடை: பேசும் ஓவியங்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : துணைப்பாடம்: தமிழ் ஒளிர் இடங்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : இலக்கணம்: தொழிற்பெயர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : வாழ்வியல்: திருக்குறள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : நயத்தகு நாகரிகம் : கவிதைப்பேழை: விருந்தோம்பல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : நயத்தகு நாகரிகம் : கவிதைப்பேழை: வயலும் வாழ்வும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : நயத்தகு நாகரிகம் : உரைநடை: திக்கெல்லாம் புகழுறும் திருநெல்வேலி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : நயத்தகு நாகரிகம் : துணைப்பாடம்: திருநெல்வேலிச் சீமையும் கவிகளும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : நயத்தகு நாகரிகம் : இலக்கணம்: அணி இலக்கணம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : நயத்தகு நாகரிகம் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : ஒப்புரவு ஒழுகு : கவிதைப்பேழை: புதுமை விளக்கு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : ஒப்புரவு ஒழுகு : கவிதைப்பேழை: அறம் என்னும் கதிர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : ஒப்புரவு ஒழுகு : உரைநடை: ஒப்புரவு நெறி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : ஒப்புரவு ஒழுகு : துணைப்பாடம்: உண்மை ஒளி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : ஒப்புரவு ஒழுகு : இலக்கணம்: அணி இலக்கணம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : ஒப்புரவு ஒழுகு : வாழ்வியல்: திருக்குறள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : ஒப்புரவு ஒழுகு : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : மானுடம் வெல்லும் : கவிதைப்பேழை: மலைப்பொழிவு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : மானுடம் வெல்லும் : கவிதைப்பேழை: தன்னை அறிதல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : மானுடம் வெல்லும் : உரைநடை: கண்ணியமிகு தலைவர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : மானுடம் வெல்லும் : துணைப்பாடம்: பயணம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : மானுடம் வெல்லும் : இலக்கணம்: ஆகுபெயர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : மானுடம் வெல்லும் : வாழ்வியல்: திருக்குறள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : மானுடம் வெல்லும் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]

7 வது தமிழ் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
7 வது தமிழ் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
7 வது தமிழ் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
7 வது கணிதம் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
7 வது கணிதம் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
7 வது கணிதம் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
7 வது அறிவியல் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
7 வது அறிவியல் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
7 வது அறிவியல் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
7 வது சமூக அறிவியல் - பருவம் 1 [TextBook PDF - Download]
7 வது சமூக அறிவியல் - பருவம் 2 [TextBook PDF - Download]
7 வது சமூக அறிவியல் - பருவம் 3 [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 1 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 1 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 1 [தொகுதி 3] [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 2 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 2 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 2 [தொகுதி 3] [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 3 [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 3 [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
7 வது வகுப்பு - பருவம் 3 [தொகுதி 3] [TextBook PDF - Download]
7th English - Term 1 [TextBook PDF - Download]
7th English - Term 2 [TextBook PDF - Download]
7th English - Term 3 [TextBook PDF - Download]
7th Maths - Term 1 [TextBook PDF - Download]
7th Maths - Term 2 [TextBook PDF - Download]
7th Maths - Term 3 [TextBook PDF - Download]
7th Science - Term 1 [TextBook PDF - Download]
7th Science - Term 2 [TextBook PDF - Download]
7th Science - Term 3 [TextBook PDF - Download]
7th Social Science - Term 1 [TextBook PDF - Download]
7th Social Science - Term 2 [TextBook PDF - Download]
7th Social Science - Term 3 [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 1 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 1 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 1 [Volume 3] [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 2 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 2 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 2 [Volume 3] [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 3 [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 3 [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
7th Standard - Term 3 [Volume 3] [TextBook PDF - Download]

7 ஆம் வகுப்பு ( 7th Standard ) பாடங்கள்


தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)