6வது கணிதம் | 6th Maths6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.3

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.4

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.5

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.6

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : இயற்கணிதம் – ஓர் அறிமுகம்: பயிற்சி 2.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : இயற்கணிதம் – ஓர் அறிமுகம்: பயிற்சி 2.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : விகிதம் மற்றும் விகித சமம்: பயிற்சி 3.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : விகிதம் மற்றும் விகித சமம்: பயிற்சி 3.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : விகிதம் மற்றும் விகித சமம்: பயிற்சி 3.3

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : விகிதம் மற்றும் விகித சமம்: பயிற்சி 3.4

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.3

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.4

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 5 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 5.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 5 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 5.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 5 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 5.3

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 5 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 5.4

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.3

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : அளவைகள்: பயிற்சி 2.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : அளவைகள்: பயிற்சி 2.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : அளவைகள்: பயிற்சி 2.3

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம்: பயிற்சி 3.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம்: பயிற்சி 3.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.3

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 5.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 5.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 1 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 1.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 1 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 1.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : முழுக்கள்: பயிற்சி 2.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : முழுக்கள்: பயிற்சி 2.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு: பயிற்சி 3.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு: பயிற்சி 3.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 4 : சமச்சீர்த் தன்மை: பயிற்சி 4.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 4 : சமச்சீர்த் தன்மை: பயிற்சி 4.2

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 5.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 5.2

:

:

:

:6வது கணிதம் - 6th Maths

வகுப்பு: 6 ஆம் வகுப்பு - 6th Standard | பாடம்: 6வது கணிதம் - 6th Maths. | 6வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 6th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 6 ஆம் வகுப்பு - 6th Standard | பாடம்: 6வது கணிதம் - 6th Maths. | 6வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 6th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)