11 ஆம் வகுப்பு ( 11th Standard )

புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்) ( (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers )

11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard

11 ஆம் வகுப்பு சமசீர் புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்), முக்கியமான கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( TN 11th Standard (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers, Textbook, Manual, Answer Key Download, Book back problems with solution and explanation)


11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.1 : கார்டீசியன் பெருக்கல் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.2 : உறவுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.3 : சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.4 : சார்புகளின் வகைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.1 : மெய்யெண்களின் அமைப்பு [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.2 : மட்டு மதிப்பு [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.3 : நேரிய அசமன்பாடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.4 : இருபடிச் சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.5 : இருபடி அசமன்பாடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.6 : பல்லுறுப்புச் சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.7 : அறுதியில்லாக் கெழுக்கள் வழிமுறை [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.8 : விகிதமுறுச் சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.9 : பகுதி பின்னங்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.10 : ஒரு படி அசமன்பாடுகளின் வரைபடங்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.11 : அடுக்குகளும் படி மூலங்களும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.12 : மடக்கை [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.13 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.1 : முக்கோணவியலின் அடிப்படை முடிவுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.2 : ஆரையன் அளவு [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.3 : முக்கோணவியல் சார்புகளும் மற்றும் அதன் பண்புகளும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.4 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : கூட்டுக்கோணங்களின் சூத்திரங்கள் அல்லது கூட்டல் அல்லது கழித்தல் முற்றொருமைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.5 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : மடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் மற்றும் உபமடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.6 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : பெருக்கலிலிருந்து கூட்டல் மற்றும் கூட்டலிலிருந்து பெருக்கல் முற்றொருமைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.7 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : பெருக்கலிலிருந்து கூட்டல் மற்றும் கூட்டலிலிருந்து பெருக்கல் முற்றொருமைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.8 : முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.9 : முக்கோணத்தின் பரப்பு – ஹிரான்ஸ் சூத்திரம் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.10 : முக்கோணவியல் முக்கோணத்தின் பயன்பாடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.11 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.12 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.1 : காரணியப் பெருக்கம் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.2 : வரிசை மாற்றங்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.3 : சேர்வுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.4 : கணிதத் தொகுத்தறிதல் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.1 : ஈருறுப்புத் தேற்றம் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.2 : முடிவுறுத் தொடர்முறைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.3 : முடிவுறு தொடர்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.4 : முடிவுறா தொடர் முறைகள் மற்றும் தொடர்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.1 : ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதை [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.2 : நேர்க்கோடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.3 : இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.4 : இரட்டை நேர்க்கோடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 1 : இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 1 : இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் : குறுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 1 : இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் : நெடு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 1 : இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் : புத்தக பயிற்சிக் கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 1 : இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் : கருத்துரு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 2 : இயக்கவியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 2 : இயக்கவியல் : சிறுவினாக்கள் மற்றும் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 2 : இயக்கவியல் : நெடு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 2 : இயக்கவியல் : புத்தக பயிற்சி கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 3 : இயக்க விதிகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 3 : இயக்க விதிகள் : குறுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 3 : இயக்க விதிகள் : நெடு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 3 : இயக்க விதிகள் : புத்தக பயிற்சி கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 3 : இயக்க விதிகள் : கருத்துரு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 4 : வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 4 : வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் : குறுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 4 : வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் : நெடுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 4 : வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் : புத்தக பயிற்சிக் கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 4 : வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் : கருத்துரு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 5 : துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப் பொருட்களின் இயக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 5 : துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப் பொருட்களின் இயக்கம் : குறு வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 5 : துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப் பொருட்களின் இயக்கம் : நெடு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 5 : துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப் பொருட்களின் இயக்கம் : புத்தக பயிற்சி கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 5 : துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப் பொருட்களின் இயக்கம் : கருத்துரு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 6 : ஈர்ப்பியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 6 : ஈர்ப்பியல் : சிறுவினாக்கள் மற்றும் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 6 : ஈர்ப்பியல் : நெடுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 6 : ஈர்ப்பியல் : புத்தக பயிற்சிக் கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 6 : ஈர்ப்பியல் : கருத்துரு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 7 : பருப்பொருளின் பண்புகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 7 : பருப்பொருளின் பண்புகள் : குறுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 7 : பருப்பொருளின் பண்புகள் : நெடுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 7 : பருப்பொருளின் பண்புகள் : புத்தக பயிற்சிக் கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 7 : பருப்பொருளின் பண்புகள் : கருத்துரு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 8 : வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 8 : வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் : சிறு வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 8 : வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் : நெடுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 8 : வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் : புத்தக பயிற்சி கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 9 : வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 9 : வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை : சிறு வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 9 : வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை : நெடுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 9 : வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை : புத்தக பயிற்சிக் கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 10 : அலைவுகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 10 : அலைவுகள் : சிறுவினாக்கள் மற்றும் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 10 : அலைவுகள் : பெரு வினாக்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 10 : அலைவுகள் : புத்தக பயிற்சிக் கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 11 : அலைகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 11 : அலைகள் : சிறுவினாக்கள் மற்றும் விடைகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 11 : அலைகள் : நெடுவினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 11 : அலைகள் : புத்தக பயிற்சிக் கணக்குகள் [View Solution]
11வது இயற்பியல் : அலகு 11 : அலைகள் : கருத்துரு வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : உயிரி உலகம் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : உயிரி உலகம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : தாவர உலகம் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : தாவர உலகம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : உடலப் புறஅமைப்பியல் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : உடலப் புறஅமைப்பியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : இனப்பெருக்கப் புறஅமைப்பியல் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : இனப்பெருக்கப் புறஅமைப்பியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : இனப்பெருக்கப் புறஅமைப்பியல் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழுமப் பரிணாம வகைப்பாட்டியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : செல் : ஒரு வாழ்வியல் அலகு : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : செல் : ஒரு வாழ்வியல் அலகு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : செல் சுழற்சி : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : செல் சுழற்சி : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : உயிரி மூலக்கூறுகள் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : உயிரி மூலக்கூறுகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : திசு மற்றும் திசுத் தொகுப்பு : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : திசு மற்றும் திசுத் தொகுப்பு : Answer the following questions [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி : பின்வருபவைகளுக்கு விடை தருக [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 11 : தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 11 : தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 12 : கனிம ஊட்டம் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 12 : கனிம ஊட்டம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 13 : ஒளிச்சேர்க்கை : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 13 : ஒளிச்சேர்க்கை : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 14 : சுவாசித்தல் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 14 : சுவாசித்தல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 15 : தாவர வளர்ச்சியும் படிம வளர்ச்சியும் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 15 : தாவர வளர்ச்சியும் படிம வளர்ச்சியும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 1 : கணினி அறிமுகம் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 1 : கணினி அறிமுகம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 2 : எண் முறைகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 2 : எண் முறைகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 2ஆ : பூலியன் இயற்கணிதம் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு ஆ : பூலியன் இயற்கணிதம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 3 : கணினி அமைப்பு : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 3 : கணினி அமைப்பு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 4 : இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 4 : இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 5 : பொதுவான இயக்க அமைப்பில் வேலை செய்தல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 5 : பொதுவான இயக்க அமைப்பில் வேலை செய்தல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 6 : விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 6 : விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 7 : பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 7 : பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 8 : சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 8 : சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 9 : C++ ஓர் அறிமுகம் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 9 : C++ ஓர் அறிமுகம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : பாய்வுக் கட்டுப்பாடு : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : பாய்வுக் கட்டுப்பாடு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 11 : C++ -ன் செயற்கூறுகள் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 11 : செயற்கூறுகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 12 : அணிகள் மற்றும் கட்டுருக்கள் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 12 : அணிகள் மற்றும் கட்டுருக்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 13 : அறிமுகம் - பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 13 : அறிமுகம் - பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 14 : இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 14 : இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 15 : பல்லுருவாக்கம் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 15 : பல்லுருவாக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 16 : மரபுரிமம் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 16 : மரபுரிமம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 17 : கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 17 : கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 18 : கணிப்பொறியில் தமிழ் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 18 : கணிப்பொறியில் தமிழ் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : என்னுயிர் என்பேன் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : என்னுயிர் என்பேன் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : மாமழை போற்றுதும் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : மாமழை போற்றுதும் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : பீடு பெற நில் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : பீடு பெற நில் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : இனியொரு விதி செய்வோம் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : கேடில் விழுச்செல்வம் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : கேடில் விழுச்செல்வம் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : நாளெல்லாம் வினைசெய் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : நாளெல்லாம் வினைசெய் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : பல்கலை நிறுவு : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : பல்கலை நிறுவு : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : வையத் தலைமை கொள் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : வையத் தலைமை கொள் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 9 : மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 9 : மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 10 : யாரையும் மதித்து வாழ் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
11 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 10 : யாரையும் மதித்து வாழ் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]

All Subjects [TN State Board] [Start Test]
All Subjects [11th Std] [Start Test]
11th Mathematics : Full Portion [Start Test]
11th Physics : Full Portion [Start Test]
11th Chemistry : Full Portion [Start Test]
11th Botany : Full Portion [Start Test]
11th Zoology : Full Portion [Start Test]
11th Computer Science : Full Portion [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 1: Basic Concepts of Chemistry and Chemical Calculations [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 2: Quantum Mechanical Model of Atom [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 3: Periodic Classification Of Elements [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 4: Hydrogen [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 5: Alkali and Alkaline Earth Metals [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 6: Gaseous State [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 7: Thermodynamics [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 8: Physical and Chemical Equilibrium [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 9: Solutions [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 10: Chemical bonding [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 11: Fundamentals of Organic Chemistry [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 12: Basic concept of organic reactions [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 13: Hydrocarbons [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 14: Haloalkanes and Haloarenes [Start Test]
11th Chemistry: UNIT 15: Environmental Chemistry [Start Test]
11th Botany: Chapter 1 Living World [Start Test]
11th Botany: Chapter 2 Plant Kingdom [Start Test]
11th Botany: Chapter 3 Vegetative Morphology [Start Test]
11th Botany: Chapter 4 Reproductive Morphology [Start Test]
11th Botany: Chapter 5 Taxonomy and Systematic Botany [Start Test]
11th Botany: Chapter 6 Cell: The Unit of Life [Start Test]
11th Botany: Chapter 7 Cell Cycle [Start Test]
11th Botany: Chapter 8 Biomolecules [Start Test]
11th Botany: UNIT I: Diversity of Living World [Start Test]
11th Botany: UNIT II: Plant Morphology and Taxonomy of Angiosperm [Start Test]
11th Botany: UNIT III: Cell biology and Biomolecules [Start Test]
11th Botany: UNIT IV: Plant Anatomy [Start Test]
11th Botany: UNIT V: Plant Physiology [Start Test]
11th Botany: Chapter 9 Tissue and Tissue System [Start Test]
11th Botany: Chapter 10 Secondary Growth [Start Test]
11th Botany: Chapter 11 Transport in plants [Start Test]
11th Botany: Chapter 12 Mineral Nutrition [Start Test]
11th Botany: Chapter 13 Photosynthesis [Start Test]
11th Botany: Chapter 14 Respiration [Start Test]
11th Botany: Chapter 15 Plant Growth and Development [Start Test]
11th Zoology: Chapter 1: The Living World [Start Test]
11th Zoology: Chapter 2: Kingdom Animalia [Start Test]
11th Zoology: Chapter 3: Tissue Level of Organisation [Start Test]
11th Zoology: Chapter 4: Organ and Organ Systems in Animals [Start Test]
11th Zoology: Chapter 5: Digestion and Absorption [Start Test]
11th Zoology: Chapter 6: Respiration [Start Test]
11th Zoology: Chapter 7: Body Fluids and Circulation [Start Test]
11th Zoology: Chapter 8: Excretion [Start Test]
11th Zoology: Chapter 9: Locomotion and Movement [Start Test]
11th Zoology: Chapter 10: Neural Control and Coordination [Start Test]
11th Zoology: Chapter 11: Chemical Coordination and Integration [Start Test]
11th Zoology: Chapter 12: Basic Medical Instruments and Techniques [Start Test]
11th Zoology: Chapter 13: Trends in Economic Zoology [Start Test]
11th Zoology: Zoology Unit I [Start Test]
11th Zoology: Zoology Unit II [Start Test]
11th Zoology: Zoology Unit III [Start Test]
11th Zoology: Zoology Unit IV [Start Test]
11th Zoology: Unit V Trends in Economic Zoology [Start Test]
11th Physics: UNIT I: Nature of Physical World and Measurement [Start Test]
11th Physics: UNIT II: Kinematics [Start Test]
11th Physics: UNIT III: Laws of motion [Start Test]
11th Physics: UNIT IV: Work, Energy and Power [Start Test]
11th Physics: UNIT V: Motion of System of Particles and Rigid Bodies [Start Test]
11th Physics: UNIT VI: Gravitation [Start Test]
11th Physics: UNIT VII: Properties of Matter [Start Test]
11th Physics: UNIT VIII: Heat and Thermodynamics [Start Test]
11th Physics: UNIT IX: Kinetic Theory of Gases [Start Test]
11th Physics: UNIT X: Oscillations [Start Test]
11th Physics: UNIT XI: Waves [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 1: Sets, Relations and Functions [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 2: Basic Algebra [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 3: Trigonometry [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 4: Combinatorics and Mathematical Induction [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 5: Binomial Theorem, Sequences And Series [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 6: Two Dimensional Analytical Geometry [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 7: Matrices and Determinants [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 8: Vector Algebra I [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 9: Differential Calculus Limits and Continuity [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 11: Integral Calculus [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 12: Introduction to probability theory [Start Test]
11th Mathematics: Chapter 10: Differential Calculus Differentiability and Methods of Differentiation [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 1: Introduction to Computers [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 2: Number Systems [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 3: Computer Organization [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 4: Theoretical Concepts of Operating System [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 5: Working with typical Operating System [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 6: Specification and Abstraction [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 7: Composition and Decomposition [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 8: Iteration and recursion [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 9: Introduction to C++ [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 10: Flow of Control [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 11: Functions [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 12: Arrays and Structures [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 13: Introduction to Object Oriented Programming Techniques [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 14: Classes and objects [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 15: Polymorphism [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 16: Inheritance [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 17: Computer Ethics and Cyber Security [Start Test]
11th Computer Science: Chapter 18: Tamil Computing [Start Test]

11 வது கணிதம் [ தொகுதி 1 ] [TextBook PDF - Download]
11 வது கணிதம் [ தொகுதி 2 ] [TextBook PDF - Download]
11 வது வேதியியல் [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
11 வது வேதியியல் [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
11 வது உயிரியல் தாவரவியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது விலங்கியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது உயிரியல் விலங்கியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது கணினி அறிவியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது வரலாறு [TextBook PDF - Download]
11 வது புவியியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது பொருளாதாரம் [TextBook PDF - Download]
11 வது அரசியல் அறிவியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது கணக்குப்பதிவியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது வணிகவியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது கணினி பயன்பாடுகள் [TextBook PDF - Download]
11 வது கணினி தொழில்நுட்பம் [TextBook PDF - Download]
11 வது புள்ளியியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது வேளாண் அறிவியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது தணிக்கையியல் செய்முறை [TextBook PDF - Download]
11 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படைக் கட்டடப் பொறியியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படை மின் பொறியியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படை மின்னணு பொறியியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படை இயந்திரவியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது உயிர் வேதியியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது அறவியலும் இந்தியப் பண்பாடும் [TextBook PDF - Download]
11 வது உணவக மேலாண்மை [TextBook PDF - Download]
11 வது மனையியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது நுண்ணுயிரியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது செவிலியம் [பொது] [TextBook PDF - Download]
11 வது தொழிற்கல்வி: செவிலியம் [TextBook PDF - Download]
11 வது சத்துணவியல் [TextBook PDF - Download]
11 வது அலுவலக மேலாண்மையும் செயலியலும் மற்றும் தட்டச்சும் கணினி பயன்பாடுகளும் [TextBook PDF - Download]
11 வது தொழிற்கல்வி: நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும் [TextBook PDF - Download]
11th English [TextBook PDF - Download]
11th Mathematics [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
11th Mathematics [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
11th Physics [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
11th Physics [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
11th Chemistry [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
11th Chemistry [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
11th Botany [TextBook PDF - Download]
11th Bio Botany [TextBook PDF - Download]
11th Zoology [TextBook PDF - Download]
11th Bio Zoology [TextBook PDF - Download]
11th Computer Science [TextBook PDF - Download]
11th History [TextBook PDF - Download]
11th Geography [TextBook PDF - Download]
11th Economics [TextBook PDF - Download]
11th Political Science [TextBook PDF - Download]
11th Business Mathematics and Statistics(EMS) [TextBook PDF - Download]
11th Commerce [TextBook PDF - Download]
11th Computer Applications [TextBook PDF - Download]
11th Computer Technology [TextBook PDF - Download]
11th Statistics [TextBook PDF - Download]
11th Communicative English [TextBook PDF - Download]
11th Auditing [TextBook PDF - Download]
11th Vocational Education: Basic Civil Engineering [TextBook PDF - Download]
11th Vocational Education: Basic Electrical Engineering [TextBook PDF - Download]
11th Vocational Education: Basic Electronics Engineering [TextBook PDF - Download]
11th Vocational Education: Basic Mechanical Engineering [TextBook PDF - Download]
11th Biochemistry [TextBook PDF - Download]
11th Food Service Management [TextBook PDF - Download]
11th Home Science [TextBook PDF - Download]
11th Microbiology [TextBook PDF - Download]
11th Nursing [General] [TextBook PDF - Download]
11th Nursing [Vocational] [TextBook PDF - Download]
11th Nutrition and Dietetics [TextBook PDF - Download]
11th Office Management and Secretaryship and Typography and Computer Applications [TextBook PDF - Download]
11th Textiles and Dress Designing [TextBook PDF - Download]

11 ஆம் வகுப்பு ( 11th Standard ) பாடங்கள்


தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)