11வது விலங்கியல் | 11th Zoology11 வது விலங்கியல் : பாடம் 1 : உயிருலகம்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 1 : உயிருலகம்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 10 : நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 10 : நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 11 : வேதிய ஒருங்கிணைப்பு: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 11 : வேதிய ஒருங்கிணைப்பு: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 12 : அடிப்படை மருத்துவக் கருவிகள் மற்றும் தொழில் நுட்பங்கள்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 12 : அடிப்படை மருத்துவக் கருவிகள் மற்றும் தொழில் நுட்பங்கள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 13 : வணிக விலங்கியலின்போக்குகள்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 13 : வணிக விலங்கியலின்போக்குகள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 2 : விலங்குலகம்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 2 : விலங்குலகம்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 3 : திசு அளவிலான கட்டமைப்பு: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 3 : திசு அளவிலான கட்டமைப்பு: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 4 : விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 4 : விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 5 : செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 5 : செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 6 : சுவாசம்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 6 : சுவாசம்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 7 : உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 7 : உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 8 : கழிவு நீக்கம்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 8 : கழிவு நீக்கம்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 9 : இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது விலங்கியல் : பாடம் 9 : இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

TN 11th Biology Botany Exam Public Question Paper 2020 March with Answer by Krishna Academy [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Botany Exam Public Question Paper 2020 March with Answer by SVB [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Botany Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by MMHSS [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Botany Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Botany Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Biology Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Biology Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Biology Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Biology Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by DOGov [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Public Exam Question Paper 2024 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Biology Supplementary Public Exam Question Paper 2022 Augest [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by Krishna Academy [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by SVB [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by MMHSS [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part I - Question Papers Download

TN 11th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part II - Question Papers Download

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by Krishna Academy [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by SVB [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by DOGov [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology Public Exam Question Paper 2024 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Zoology Supplementary Public Exam Question Paper 2022 Augest [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Cuddalure District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2019 - Kanchipuram [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Salem District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 MQ2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 11th Zoology Half Yearly Exam Model Question Paper [PDF Download] (Tamil Medium)11வது விலங்கியல் - 11th Zoology

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது விலங்கியல் - 11th Zoology. | 11வது விலங்கியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Zoology TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது விலங்கியல் - 11th Zoology. | 11வது விலங்கியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Zoology TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)