12 ஆம் வகுப்பு ( 12th Standard )

புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்) ( (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers )

12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard

12 ஆம் வகுப்பு சமசீர் புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்), முக்கியமான கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( TN 12th Standard (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers, Textbook, Manual, Answer Key Download, Book back problems with solution and explanation)


12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.1 : வகையிடலின் பொருள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.2 : தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.3 : சராசரி மதிப்புத் தேற்றம் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.4 : தொடரின் விரிவுகள் (Series Expansions) : டெய்லரின் தொடர் மற்றும் மெக்லாரனின் தொடர் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.5 : தேரப்பெறா வடிவங்கள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.6 : முதலாம் வகைக்கெழுவின் பயன்பாடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.7 : இரண்டாம் வகைக்கெழுவின் பயன்பாடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.8 : உகமக் கணக்குகளில் பயன்பாடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.9 : சமச்சீர் தன்மை மற்றும் தொலைத் தொடுகோடுகள்(Symmetry and Asymptotes), வளைவரை வரைதல் (Sketching of Curves) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.10 : சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையினை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.1 : நேரியல் தோராய மதிப்பு [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.2 : வகையீடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.3 : பல மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.4 : பகுதி வகைக்கெழுக்கள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.5 : பல மாறிகள் கொண்ட சார்பின் நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடு(Linear Approximation and Differential of a function of several variables) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.6 : சார்பினது சார்பு விதி (Function of Function Rule) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.8 : சரியான விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.1 : வரையறுத் தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லையாக காணல்(Definite Integral as the Limit of a Sum) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.2 : மதிப்பிட எல்லை சூத்திரம் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.3 : தொகை நுண்கணித அடிப்படைத் தேற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் (Fundamental Theorems of Integral Calculus and their Applications) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.5 : முறையற்ற தொகையீடுகள் (Improper Integrals) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.6 : குறைப்புச் சூத்திரங்கள் (Reduction Formulae) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.7 : காமா தொகையிடல் (Gamma Integral) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.8 : வரம்பிற்குட்பட்ட தளத்தின் பரப்பை தொகையிடல் மூலம் காணல் (Evaluation of a Bounded Plane Area by Integration) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.9 : ஓர் அச்சைப் பொருத்து பரப்பை சுழற்றுவதால் அடைய பெறும திடப்பொருளின் கனஅளவு (Volume of a solid obtained by revolving area about an axis) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.10 : ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.1 : வகைக்கெழுச் சமன்பாடு, வரிசை மற்றும் படி (Differential Equation, Order, and Degree) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.2 : இயற்பியல் சூழ்நிலைகளிலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல் (Formation of Differential equations from Physical Situations) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.3 : வடிவக் கணிதத்திலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல் (Formation of Differential Equations from Geometrical Problems) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.4 : சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வு (Solution of Ordinary Differential Equations) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.5 : மாறிகளைப் பிரிக்கும் முறை (Variables Separable Method), பிரதியீட்டு முறை (Substitution Method) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.6 : சமபடித்தான அமைப்பு அல்லது சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (Homogeneous Form or Homogeneous Differential Equation) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.7 : முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (First Order Linear Differential Equations) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.8 : முதல்வரிசை சாதாரணவகைக்கெழுச்சமன்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் (Applications of First Order Ordinary Differential Equations) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.9 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.1 : சமவாய்ப்பு மாறி (Random Variable) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.2 : சமவாய்ப்பு மாறிகளின் வகைகள் (Types of Random Variable) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.3 : தொடர்ச்சியானப் பரவல்கள் (Continuous Distributions) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.4 : கணித எதிர்பார்ப்பு (Mathematical Expectation) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.5 : அறிமுறை பரவல்கள் : சில சிறப்பு தனி நிலை பரவல்கள் (Theoretical Distributions: Some Special Discrete Distributions) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.6 : சரியான விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.1 : ஈருறுப்புச் செயல்கள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.2 : கணித தர்க்கவியல் (Mathematical Logic) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.3 : சரியான விடையினைதேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12 வது இயற்பியல் : செய்முறை : செய்முறை தேர்வுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் வினாக்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 1 : உலோகவியல் : உலோகவியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 1: உலோகவியல் : உலோகவியல் : பின்வருவனவற்றிற்கு விடையளிக்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 2 : p தொகுதி தனிமங்கள் - I : p தொகுதி தனிமங்கள் - I : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 2 : p தொகுதி தனிமங்கள் - I : p தொகுதி தனிமங்கள் - I : பின்வருவனவற்றிற்கு விடையளி [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 3 : p தொகுதி தனிமங்கள் - II : p தொகுதி தனிமங்கள் - II : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 3 : p தொகுதி தனிமங்கள் - II : p தொகுதி தனிமங்கள் - II : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 4 : இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் : இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் :சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 4 : இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் : இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 5 : அணைவு வேதியியல் : அணைவு வேதியியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 5 : அணைவு வேதியியல் : அணைவு வேதியியல் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 6 : திட நிலைமை : திட நிலைமை : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 6 : திட நிலைமை : திட நிலைமை : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 7 : வேதிவினை வேகவியல் : வேதிவினை வேகவியல் : பல்வேறு வகையான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 7 : வேதிவினை வேகவியல் : வேதிவினை வேகவியல் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 8 : அயனிச் சமநிலை : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 8 : அயனிச் சமநிலை : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 8 : அயனிச் சமநிலை : எண்ணியல் கணக்குகளுக்கான விடைகள் மற்றும் தீர்வுகள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 8 : அயனிச் சமநிலை : தன்மதிப்பீடு - தீர்வுகள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 9 : மின் வேதியியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 9 : மின் வேதியியல் : சுருக்கமாக விடையளி [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 9 : மின் வேதியியல் : எண்ணியல் கணக்குகள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 9 : மின் வேதியியல் : தன்மதிப்பீடு - தீர்வுகள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 10 : புறப்பரப்பு வேதியியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 10 : புறப்பரப்பு வேதியியல் : சிறு வினாக்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 11 : ஹைட்ராக்ஸி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 11 : ஹைட்ராக்ஸி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள் : சுருக்கமாக விடையளி [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 11 : ஹைட்ராக்ஸி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள் : தன் மதிப்பீடு [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 12 : கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 12 : கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் : சுருக்கமாக விடையளி [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 12 : கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் : தன்மதிப்பீடு [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 13 : கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 13 : கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் : சுருக்கமான விடையளி [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 13 : கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் : தன்மதிப்பீடு [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 14 : உயிரியல் மூலக்கூறுகள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 14 : உயிரியல் மூலக்கூறுகள் : சுருக்கமாக விடையளி [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 15 : அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 15 : அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் : சுருக்கமாக விடையளி [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : மரபியல் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : உயிரிதொழில்நுட்பவியல் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : தாவர சூழ்நிலையியல் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : பொருளாதார தாவரவியல் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : பாரம்பரிய மரபியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : பாரம்பரிய மரபியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : பாரம்பரிய மரபியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : பாரம்பரிய மரபியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : தாவரத் திசு வளர்ப்பு : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : தாவரத் திசு வளர்ப்பு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : தாவரத் திசு வளர்ப்பு : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : தாவரத் திசு வளர்ப்பு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : பயிர் பெருக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : பயிர் பெருக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : பயிர் பெருக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : பயிர் பெருக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு) [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 1 : உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் : உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 2 : மனித இனப்பெருக்கம் : மனித இனப்பெருக்கம் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 3 : இனப்பெருக்க நலன் : இனப்பெருக்க நலன் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 4 : மரபுக் கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் : மரபுக் கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 5 : மூலக்கூறு மரபியல் : மூலக்கூறு மரபியல் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 6 : பரிணாமம் : பரிணாமம் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 7 : மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் : மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 8 : நோய்த்தடைக்காப்பியல் : நோய்த்தடைக்காப்பியல் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 9 : மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் : மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 10 : உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் : உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 11 : உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் : உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 12 : உயிரிய பல்வகைத்தன்மை மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு : உயிரிய பல்வகைத்தன்மை மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 13 : சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள் : சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள் : வினா விடை [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 1 : சிக்கலைத் தீர்க்கும் நுட்பங்கள் : செயற்கூறு : செயற்கூறு: புத்தக வினாக்களுக்கான கேள்வி பதில்கள் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 2 : தரவு அருவமாக்கம் : தரவு அருவமாக்கம்: புத்தக வினாக்களுக்கான கேள்வி பதில்கள் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 3 : வரையெல்லை : வரையெல்லை: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 4 : நெறிமுறையின் யுக்திகள் : நெறிமுறையின் யுக்திகள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 5 : Core பைத்தான் : பைத்தான் அறிமுகம்-மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் : பைத்தான் மையக் கருத்துருக்கள் பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள்: பின்வரும் கேள்வ [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 6 : Core பைத்தான் : கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் : கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 7 : Core பைத்தான் : பைத்தான் செயற்கூறுகள் : பைத்தான் செயற்கூறுகள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 8 : Core பைத்தான் : சரங்கள் மற்றும் சரங்களை கையாளுதல் : சரங்கள் மற்றும் சரங்களை கையாளுதல்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 9 : (List, Tuples, Set மற்றும் Dictionary) தொகுப்பு தரவினங்கள் : (List, Tuples, Set மற்றும் Dictionary) தொகுப்பு தரவினங்கள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : தமிழ் OOPS : பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்: பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 11 : தரவுதள கருத்துருக்கள் மற்றும் MySql : தரவுதள கருத்துருக்கள் : தரவுதள கருத்துருக்கள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 12 : தரவுதள கருத்துருக்கள் மற்றும் MySql : வினவல் அமைப்பு மொழி : வினவல் அமைப்பு மொழி: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 13 : தரவுதள கருத்துருக்கள் மற்றும் MySql : பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள் : பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 14 : MySql மற்றும் C++ உடன் பைத்தானை ஒருங்கிணைத்தல் : பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் : பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 15 : MySql மற்றும் C++ உடன் பைத்தானை ஒருங்கிணைத்தல் : SQL மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதல் : SQL மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதல்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 16 : MySql மற்றும் C++ உடன் பைத்தானை ஒருங்கிணைத்தல் : தரவு காட்சிப்படுத்துதல் :PYPLOT பயன்படுத்தி கோட்டு வரைபடம், வட்ட உரைப்படம் மற்றும் பட்டை வரைப்படம் உருவாக்குதல் : தரவு [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : உயிரினும் ஓம்பப் படும் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : உயிரினும் ஓம்பப் படும் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : பெய்யெனப் பெய்யும் மழை : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : பெய்யெனப் பெய்யும் மழை : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : சுற்றத்தார் கண்ணே உள : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : சுற்றத்தார் கண்ணே உள : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : செல்வத்துள் எல்லாம் தலை : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : செல்வத்துள் எல்லாம் தலை : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : நாடென்ப நாட்டின் தலை : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : நாடென்ப நாட்டின் தலை : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : சிறுகை அளாவிய கூழ் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : சிறுகை அளாவிய கூழ் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : அருமை உடைய செயல் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : அருமை உடைய செயல் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : எல்லா உயிரும் தொழும் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : எல்லா உயிரும் தொழும் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]

All Subjects [TN State Board] [Start Test]
All Subjects [12th Std] [Start Test]
12th Maths : Full Portion [Start Test]
12th Physics : Full Portion [Start Test]
12th Chemistry : Full Portion [Start Test]
12th Botany : Full Portion [Start Test]
12th Zoology : Full Portion [Start Test]
12th Computer Science : Full Portion [Start Test]
12th Maths: Chapter 1: Applications of Matrices and Determinants [Start Test]
12th Maths: Chapter 2: Complex Numbers [Start Test]
12th Maths: Chapter 3: Theory of Equations [Start Test]
12th Maths: Chapter 4: Inverse Trigonometric Functions [Start Test]
12th Maths: Chapter 5: Two Dimensional Analytical Geometry II [Start Test]
12th Maths: Chapter 6: Applications of Vector Algebra [Start Test]
12th Maths: Chapter 7: Applications of Differential Calculus [Start Test]
12th Maths: Chapter 8: Differentials and Partial Derivatives [Start Test]
12th Maths: Chapter 9: Applications of Integration [Start Test]
12th Maths: Chapter 10: Ordinary Differential Equations [Start Test]
12th Maths: Chapter 11: Probability Distributions [Start Test]
12th Physics: Unit I: Electrostatics [Start Test]
12th Physics: Unit II: Current Electricity [Start Test]
12th Physics: Unit III: Magnetism and magnetic effects of electric current [Start Test]
12th Physics: Unit IV: Electromagnetic Induction And Alternating Current [Start Test]
12th Physics: Unit V: Electromagnetic waves [Start Test]
12th Physics: UNIT VI: Ray Optics [Start Test]
12th Physics: UNIT VII: Wave Optics [Start Test]
12th Physics: UNIT VIII: Dual Nature of Radiation and Matter [Start Test]
12th Physics: UNIT IX: Atomic and Nuclear Physics [Start Test]
12th Physics: UNIT X: Semiconductor Electronics and Communication Systems [Start Test]
12th Physics: UNIT XI: Recent Developments in Physics [Start Test]
12th Chemistry: Unit I: Metallurgy [Start Test]
12th Chemistry: Unit II: p-Block Elements I [Start Test]
12th Chemistry: Unit III: p-Block Elements II [Start Test]
12th Chemistry: Unit IV: Transition and Inner Transition Elements [Start Test]
12th Chemistry: Unit V: Coordination Chemistry [Start Test]
12th Chemistry: Unit VI: Solid State [Start Test]
12th Chemistry: Unit VII: Chemical Kinetics [Start Test]
12th Chemistry: UNIT 8: Ionic Equilibrium [Start Test]
12th Chemistry: UNIT 9: Electro Chemistry [Start Test]
12th Chemistry: UNIT 10: Surface Chemistry [Start Test]
12th Chemistry: UNIT 11: Hydroxy Compounds and Ethers [Start Test]
12th Chemistry: UNIT 12: Carbonyl Compounds and Carboxylic Acids [Start Test]
12th Chemistry: UNIT 13: Organic Nitrogen Compounds [Start Test]
12th Chemistry: UNIT 14: Biomolecules [Start Test]
12th Chemistry: UNIT 15: Chemistry in Everyday Life [Start Test]
12th Botany: UNIT VI: Reproduction in Plants [Start Test]
12th Botany: UNIT VII: Genetics [Start Test]
12th Botany: UNIT VIII: Biotechnology [Start Test]
12th Botany: UNIT IX: Plant Ecology [Start Test]
12th Botany: UNIT X: Economic Botany [Start Test]
12th Botany: Chapter 1: Asexual and Sexual Reproduction in Plants [Start Test]
12th Botany: Chapter 2: Classical Genetics [Start Test]
12th Botany: Chapter 3: Chromosomal Basis of Inheritance [Start Test]
12th Botany: Chapter 4: Principles and Processes of Biotechnology [Start Test]
12th Botany: Chapter 5: Plant Tissue Culture [Start Test]
12th Botany: Chapter 6: Principles of Ecology [Start Test]
12th Botany: Chapter 7: Ecosystem [Start Test]
12th Botany: Chapter 8: Environmental Issues [Start Test]
12th Botany: Chapter 9: Plant Breeding [Start Test]
12th Botany: Chapter 10: Economically Useful Plants and Entrepreneurial Botany [Start Test]
12th Zoology: Chapter 1: Reproduction in Organisms [Start Test]
12th Zoology: Chapter 2: Human Reproduction [Start Test]
12th Zoology: Chapter 3: Reproductive Health [Start Test]
12th Zoology: Chapter 4: Principles of Inheritance and Variation [Start Test]
12th Zoology: Chapter 5: Molecular Genetics [Start Test]
12th Zoology: Chapter 6: Evolution [Start Test]
12th Zoology: Chapter 7: Human Health and Diseases [Start Test]
12th Zoology: Chapter 8: Immunology [Start Test]
12th Zoology: Chapter 9: Microbes in Human Welfare [Start Test]
12th Zoology: Chapter 10: Applications of Biotechnology [Start Test]
12th Zoology: Chapter 11: Organisms and Population [Start Test]
12th Zoology: Chapter 12: Biodiversity and its Conservation [Start Test]
12th Zoology: Chapter 13: Environmental Issues [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 1: Function [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 2: Data Abstraction [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 3: Scoping [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 4: Algorithmic Strategies [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 5: Python- Variables and Operators [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 6: Control Structures [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 7: Python functions [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 8: Strings and String manipulations [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 9: Lists, Tuples, Sets and Dictionary [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 10: Python Classes and objects [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 11: Database Concepts [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 12: Structured Query Language (SQL) [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 13: Python and CSV files [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 14: Importing C++ programs in Python [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 15: Data manipulation through SQL [Start Test]
12th Computer Science: Chapter 16: Data visualization using pyplot [Start Test]

12 வது தமிழ் [TextBook PDF - Download]
12 வது கணிதம் [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
12 வது கணிதம் [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
12 வது இயற்பியல் [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
12 வது இயற்பியல் [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
12 வது வேதியியல் [தொகுதி 1] [TextBook PDF - Download]
12 வது வேதியியல் [தொகுதி 2] [TextBook PDF - Download]
12 வது தாவரவியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது உயிரியல் தாவரவியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது விலங்கியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது உயிரியல் விலங்கியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது வரலாறு [TextBook PDF - Download]
12 வது புவியியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது பொருளாதாரம் [TextBook PDF - Download]
12 வது அரசியல் அறிவியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது கணக்குப்பதிவியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது வணிகவியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது கணினி பயன்பாடுகள் [TextBook PDF - Download]
12 வது கணினி தொழில்நுட்பம் [TextBook PDF - Download]
12 வது புள்ளியியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது சிறப்புத் தமிழ் [TextBook PDF - Download]
12 வது வேளாண் அறிவியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது தணிக்கையியல் செய்முறை [TextBook PDF - Download]
12 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படைத் நானியங்கி ஊர்திப் பொறியியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படைக் கட்டடப் பொறியியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படை மின் பொறியியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படை மின்னணு பொறியியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது தொழிற்கல்வி: அடிப்படை இயந்திரவியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது உயிர் வேதியியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது அறவியலும் இந்தியப் பண்பாடும் [TextBook PDF - Download]
12 வது உணவக மேலாண்மை [TextBook PDF - Download]
12 வது மனையியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது நுண்ணுயிரியல் [TextBook PDF - Download]
12 வது செவிலியம் [பொது] [TextBook PDF - Download]
12 வது தொழிற்கல்வி: செவிலியம் [TextBook PDF - Download]
12 வது அலுவலக மேலாண்மையும் செயலியலும் மற்றும் தட்டச்சும் கணினி பயன்பாடுகளும் [TextBook PDF - Download]
12 வது தொழிற்கல்வி: நெசவியலும் ஆடை வடிவடைப்பும் [TextBook PDF - Download]
12 வது நெசவியல் தொழில்நுட்பம் கருத்தியல் மற்றும் செய்முறை [TextBook PDF - Download]
12th English [TextBook PDF - Download]
12th Maths [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
12th Maths [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
12th Physics [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
12th Physics [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
12th Chemistry [Volume 1] [TextBook PDF - Download]
12th Chemistry [Volume 2] [TextBook PDF - Download]
12th Botany [TextBook PDF - Download]
12th Bio Botany [TextBook PDF - Download]
12th Zoology [TextBook PDF - Download]
12th Bio Zoology [TextBook PDF - Download]
12th History [TextBook PDF - Download]
12th Geography [TextBook PDF - Download]
12th Economics [TextBook PDF - Download]
12th Political Science [TextBook PDF - Download]
12th Accountancy [TextBook PDF - Download]
12th Business Maths and Statistics [TextBook PDF - Download]
12th Commerce [TextBook PDF - Download]
12th Computer Applications [TextBook PDF - Download]
12th Computer Technology [TextBook PDF - Download]
12th Statistics [TextBook PDF - Download]
12th Communicative English [TextBook PDF - Download]
12th Nutrition and Dietetics [TextBook PDF - Download]
12th Auditing [TextBook PDF - Download]
12th Vocational Education: Basic Automobile Engineering [TextBook PDF - Download]
12th Vocational Education: Basic Civil Engineering [TextBook PDF - Download]
12th Vocational Education: Basic Electrical Engineering [TextBook PDF - Download]
12th Vocational Education: Basic Mechanical Engineering [TextBook PDF - Download]
12th Bio Chemistry [TextBook PDF - Download]
12th Food Service Management [TextBook PDF - Download]
12th Home Science [TextBook PDF - Download]
12th Microbiology [TextBook PDF - Download]
12th Nursing [General] [TextBook PDF - Download]
12th Nursing [Vocational] [TextBook PDF - Download]
12th Office Management and Secretaryship and Typography and Computer Applications [TextBook PDF - Download]
12th Textiles and Dress Designing [TextBook PDF - Download]
12th Computer Science [TextBook PDF - Download]
12 வது கணினி அறிவியல் [TextBook PDF - Download]

12 ஆம் வகுப்பு ( 12th Standard ) பாடங்கள்


தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)