11வது தாவரவியல் | 11th Botany11 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : உயிரி உலகம் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : உயிரி உலகம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : தாவர உலகம் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : தாவர உலகம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : உடலப் புறஅமைப்பியல் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : உடலப் புறஅமைப்பியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : இனப்பெருக்கப் புறஅமைப்பியல் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : இனப்பெருக்கப் புறஅமைப்பியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : இனப்பெருக்கப் புறஅமைப்பியல் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழுமப் பரிணாம வகைப்பாட்டியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : செல் : ஒரு வாழ்வியல் அலகு : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : செல் : ஒரு வாழ்வியல் அலகு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : செல் சுழற்சி : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : செல் சுழற்சி : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : உயிரி மூலக்கூறுகள் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : உயிரி மூலக்கூறுகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : திசு மற்றும் திசுத் தொகுப்பு : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : திசு மற்றும் திசுத் தொகுப்பு : Answer the following questions [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி : பின்வருபவைகளுக்கு விடை தருக [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 11 : தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 11 : தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 12 : கனிம ஊட்டம் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 12 : கனிம ஊட்டம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 13 : ஒளிச்சேர்க்கை : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 13 : ஒளிச்சேர்க்கை : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 14 : சுவாசித்தல் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 14 : சுவாசித்தல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 15 : தாவர வளர்ச்சியும் படிம வளர்ச்சியும் : சரியான பதில்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11 வது தாவரவியல் : அலகு 15 : தாவர வளர்ச்சியும் படிம வளர்ச்சியும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]

TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Cuddalure District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2019 - Kanchipuram [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2019 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 11th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
11வது தாவரவியல் - 11th Botany

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது தாவரவியல் - 11th Botany. | 11வது தாவரவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Botany TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது தாவரவியல் - 11th Botany. | 11வது தாவரவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Botany TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)