10 ஆம் வகுப்பு ( 10th Standard )

புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்) ( (Tamil Medium) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers )

10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard

10 ஆம் வகுப்பு சமசீர் புத்தக கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ்), முக்கியமான கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் (தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் , சமூக அறிவியல்) ( TN 10th Standard (Tamil Medium Maths, Science, Social science ) Samacheer Book Back answer and Solution, Important Questions and Answers, Textbook, Manual, Answer Key Download, Book back problems with solution and explanation)


10வது கணிதம் : பயிற்சி 1.1 : கார்டீசியன் பெருக்கல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 1.2 : உறவுகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 1.3 : சார்புகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 1.4 : சார்புகளின் வகைகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 1.5 : சார்புகளின் சேர்ப்பு [View Solution]
10வது கணிதம் : பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி : உறவுகளும் சார்புகளும் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.1 : யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறை [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.2 : அடிப்படை எண்ணியல் தேற்றம் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.3 : மட்டு எண்கணிதம் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.4 : தொடர் வரிசைகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.5 : கூட்டுத்தொடர் வரிசை [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.6 : தொடர்கள் : ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.7 : பெருக்குத்தொடர் வரிசை [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.8 : பெருக்குத்தொடர் வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல். (பெருக்குத்தொடர் வரிசை) [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 2.9 : சிறப்புத் தொடர்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : அலகுப் பயிற்சி : எண்களும் தொடர்வரிசைகளும் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.1 : மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.2 : பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பொ.வ மற்றும் மீ.பொ.ம [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.3 : மீ.பொ.ம மற்றும் மீ.பொ.வ ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.4 : விகிதமுறு கோவைகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.5 : விகிதமுறு கோவைகள் மீதான செயல்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.6 : விகிதமுறு கோவைகளின் கூட்டல், கழித்தல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.7 : காரணிப்படுத்துதல் முறையில் வர்க்கமூலம் காணுதல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.8 : வகுத்தல் முறையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் வர்க்கமூலம் காணல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.9 : இருபடிச் சமன்பாடுகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.10 : காரணிப்படுத்தல் முறையில் இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணுதல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.11 : வர்க்கப் பூர்த்தி முறையில் இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணுதல், சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணுதல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.12 : இருபடிச் சமன்பாடுகள் சார்ந்த கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணுதல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.13 : இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மை [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.14 : இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களுக்கும் கெழுக்களுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.16 : இருபடிச் சமன்பாடுகளின் வரைபடங்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.17 : அணிகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.18 : அணிகளின் மீதான செயல்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 3.19 : அணிகளின் பெருக்கல் பண்புகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி : இயற்கணிதம் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 4.1 : வடிவொத்தவை மற்றும் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 4.2 : தேல்ஸ் தேற்றமும், கோண இருசமவெட்டித் தேற்றமும் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 4.3 : பிதாகரஸ் தேற்றம் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 4.4 : ஒருங்கிசைவுத் தேற்றம் [View Solution]
10வது கணிதம் : பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி: வடிவியல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 5.1 : முக்கோணம் மற்றும் நாற்கரத்தின் பரப்பு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 5.2 : கோட்டின் சாய்வு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 5.3 : நேர்க்கோடு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 5.4 : நேர்க்கோட்டு சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் [View Solution]
10வது கணிதம் : பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி : ஆயத்தொலை வடிவியல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 6.1 : முக்கோணவியல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 6.2 : ஏற்றக் கோணக் கணக்குகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 6.3 : இறக்கக் கோணக் கணக்குகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 6.4 : ஏற்றக்கோணமும் இறக்கக்கோணமும் கொண்ட கணக்குகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி : முக்கோணவியல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 7.1 : புறப்பரப்பு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 7.2 : கன அளவு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 7.3 : இணைந்த உருவங்களின் கன அளவு மற்றும் புறப்பரப்பு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 7.4 : திண்மங்களை கனஅளவுகள் மாறாமல் மற்றொரு உருவத்திற்கு மாற்றி அமைத்தல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி : அளவியல் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 8.1 : பரவல் அளவைகள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 8.2 : மாறுபாட்டுக் கெழு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 8.3 : நிகழ்தகவு [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி 8.4 : நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றம் [View Solution]
10வது கணிதம் : பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் [View Solution]
10வது கணிதம் : பயிற்சி : புள்ளியியலும் நிகழ்தகவும் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 1 : இயக்க விதிகள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 1 : இயக்க விதிகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 2 : ஒளியியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 3 : வெப்ப இயற்பியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 4 : மின்னோட்டவியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 5 : ஒலியியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 6 : அணுக்கரு இயற்பியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 7 : அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 8 : தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 8 : கரைசல்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10வது அறிவியல் : அலகு 10 : வேதிவினைகளின் வகைகள் : பதில்கள், தீர்வு ஆகியவற்றுடன் தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 10 : வேதிவினைகளின் வகைகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 11 : கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 12 : தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 13 : உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 14 : தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 15 : நரம்பு மண்டலம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 16 : தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 17 : தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 18 : மரபியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 19 : உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 20 : இனக்கலப்பு மற்றும் உயிர்த்தொழில் நுட்பவியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 21 : உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 22 : சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 23 : காட்சித் தொடர்பு : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : பின்வருவனவற்றிற்கு விரிவாக பதிலளிக்கவும் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : வேறுபடுத்துக [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : வரைபடப் பணி, செயல்பாடுகள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : வரைபடப் பணி [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
110வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : கீழ்க்கண்டவற்றிக்கு காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : கீழ்க்கண்டவற்றிற்குக் காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : VI. வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : IV. குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : அமுத ஊற்று : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : அமுத ஊற்று : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : உயிரின் ஓசை : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : உயிரின் ஓசை : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : கூட்டாஞ்சோறு : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : கூட்டாஞ்சோறு : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : நான்காம் தமிழ் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : நான்காம் தமிழ் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : மணற்கேணி : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : மணற்கேணி : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : நிலா முற்றம் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : நிலா முற்றம் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : விதைநெல் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : விதைநெல் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : பெருவழி : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : பெருவழி : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 9 : அன்பின் மொழி : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 9 : அன்பின் மொழி : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]

All Subjects [TN State Board] [Start Test]
All Subjects [10th Std] [Start Test]
10th Mathematics : Full Portion [Start Test]
10th Science : Full Portion [Start Test]
10th Social Science : Full Portion [Start Test]
10th Mathematics: Chapter 1: Relation and Function [Start Test]
10th Mathematics: Chapter 2: Numbers and Sequences [Start Test]
10th Mathematics: Chapter 3: Algebra [Start Test]
10th Mathematics: Chapter 4: Geometry [Start Test]
10th Mathematics: Chapter 5: Coordinate Geometry [Start Test]
10th Mathematics: Chapter 6: Trigonometry [Start Test]
10th Mathematics: Chapter 7: Mensuration [Start Test]
10th Mathematics: Chapter 8: Statistics And Probability [Start Test]
10th Science: Chapter 1: Laws of Motion [Start Test]
10th Science: Chapter 2: Optics [Start Test]
10th Science: Chapter 3: Thermal Physics [Start Test]
10th Science: Chapter 4: Electricity [Start Test]
10th Science: Chapter 5: Acoustics [Start Test]
10th Science: Chapter 6: Nuclear Physics [Start Test]
10th Science: Chapter 7: Atoms and Molecules [Start Test]
10th Science: Chapter 8: Periodic Classification of Elements [Start Test]
10th Science: Chapter 9: Solutions [Start Test]
10th Science: Chapter 10: Types of Chemical Reactions [Start Test]
10th Science: Chapter 11: Carbon and its Compounds [Start Test]
10th Science: Chapter 12: Plant Anatomy and Plant Physiology [Start Test]
10th Science: Chapter 13: Structural Organisation of Animals [Start Test]
10th Science: Chapter 14: Transportation in Plants and Circulation in Animals [Start Test]
10th Science: Chapter 15: Nervous System [Start Test]
10th Science: Chapter 16: Plant and Animal Hormones [Start Test]
10th Science: Chapter 17: Reproduction in Plants and Animals [Start Test]
10th Science: Chapter 18: Heredity [Start Test]
10th Science: Chapter 19: Origin and Evolution of Life [Start Test]
10th Science: Chapter 20: Breeding and Biotechnology [Start Test]
10th Science: Chapter 21: Health and Diseases [Start Test]
10th Science: Chapter 22: Environmental Management [Start Test]
10th Science: Chapter 23: Visual Communication [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 1: Outbreak of World War I and Its Aftermath [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 2: The World between Two World Wars [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 3: World War II [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 4: The World after World War II [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 5: Social and Religious Reform Movements in the 19th Century [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 6: Early Revolts against British Rule in Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 7: Anti-Colonial Movements and the Birth of Nationalism [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 8: Nationalism: Gandhian Phase [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 9: Freedom Struggle in Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 10: Social Transformation in Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 1: India - Location, Relief and Drainage [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 2: Climate and Natural Vegetation of India [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 3: India - Agriculture [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 4: India - Resources and Industries [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 5: India - Population, Transport, Communication & Trade [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 6: Physical Geography of Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 7: Human Geography of Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: Civics: Chapter 1: Indian Constitution [Start Test]
10th Social Science: Civics: Chapter 2: Central Government of India [Start Test]
10th Social Science: Civics: Chapter 3: State Government of India [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 1: Gross Domestic Product and its Growth: an Introduction [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 2: Globalization and Trade [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 3: Food Security and Nutrition [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 4: Government and Taxes [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 5: Industrial Clusters in Tamil Nadu [Start Test]

10 ஆம் வகுப்பு ( 10th Standard ) பாடங்கள்


தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)