4வது அறிவியல் | 4th Science4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 1 அலகு 1 : எனது உடல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 1 அலகு 2 : பருப்பொருள் மற்றும் பொருள்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 1 அலகு 3 : வேலை மற்றும் ஆற்றல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 1 அலகு 4 : அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 2 அலகு 1 : உணவு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 2 அலகு 2 : நீர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 2 அலகு 3 : தாவரங்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 3 அலகு 1 : பசுமை சுற்றுச்சூழல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 3 அலகு 2 : விலங்குகளின் வாழ்க்கை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 3 அலகு 3 : நாம் சுவாசிக்கும் காற்று: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்4வது அறிவியல் - 4th Science

வகுப்பு: 4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard | பாடம்: 4வது அறிவியல் - 4th Science. | 4வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 4th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard | பாடம்: 4வது அறிவியல் - 4th Science. | 4வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 4th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)