அளவைகள் | பருவம் 2 அலகு 4 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு - அளவீடுகள் | 1st Maths : Term 2 Unit 4 : Measurements

   Posted On :  31.08.2023 03:26 am

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : அளவைகள்

அளவீடுகள்

கலைச் சொற்கள் : சாண், முழம்,காலடி, தப்படி, நீளம்

அளவீடுகள்

 

கலைச் சொற்கள்

சாண், முழம்,காலடி, தப்படி, நீளம்

 

பயணம் செய்வோம்


கற்றல்


செயல்பாடு

அட்டவணையை நிறைவு செய்து, ஒப்பிட்டுப் பார்.


நீயும் கணித மேதைதான்

அளவீடுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடுவது ஏன்?

ஒரு நபரின் ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புக்கும் வெவ்வேறு நீளம் உள்ளது மற்றும் அனைத்து நபர்களும் குறிப்பிட்ட பகுதியின் வெவ்வேறு நீளத்தைக் கொண்டுள்ளனர்.

Tags : Measurements | Term 2 Chapter 4 | 1st Maths அளவைகள் | பருவம் 2 அலகு 4 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு.
1st Maths : Term 2 Unit 4 : Measurements : Measures Measurements | Term 2 Chapter 4 | 1st Maths in Tamil : 1st Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : அளவைகள் : அளவீடுகள் - அளவைகள் | பருவம் 2 அலகு 4 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : 1 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : அளவைகள்