1வது கணிதம் | 1st Maths1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல் : ஒப்பீடுகள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: வடிவங்கள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: எண்கள் 1 முதல் 9 வரை

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: ஒப்பிடுதல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: கழித்தல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: கூட்டல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பூச்சியம்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : அமைப்புகள்: வண்ணங்களில் அமைப்புகள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : அமைப்புகள்: ஒலி அமைப்புகள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : தகவல் செயலாக்கம்: தகவல்களை ஒழுங்கமைத்தல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : தகவல் செயலாக்கம்: முறையான பட்டியல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 1 : வடிவியல்: அடிப்படை வடிவங்கள் - அறிமுகம்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 1 : வடிவியல்: நினைவு கூர்க

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 1 : வடிவியல்: நேர்க்கோடுகள் – அறிமுகம்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: கூட்டல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: எண் 10 - அறிமுகம்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: நினைவு கூர்க

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 :எண்கள்: எண்கள் 10 முதல் 20 வரை

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : அமைப்புகள்: உடல் அசைவுகளில் அமைப்புகள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : அமைப்புகள்: எண்களில் அமைப்புகள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : அமைப்புகள்: வடிவங்களில் அமைப்புகள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : அளவைகள்: அளவீடுகள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : அளவைகள்: ஒப்பீடுகள்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 1 : வடிவியல்: உருளுதல் மற்றும் சறுக்குதல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 1 : வடிவியல்: நினைவு கூர்க

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 1 : வடிவியல்: பொருள்களை வகைப்படுத்துதல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: எண்கள்: 21 முதல் 99 வரை

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: கழித்தல் (எண்கள் 20 வரை )

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: தாவி எண்ணுதல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: நினைவு கூர்க

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பூச்சியத்தைக் கழித்தல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : பணம்: பணம்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 4 : காலம்: காலம்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம்: படங்களை உருவாக்குதல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம்: பாகங்களைப் பொருத்துதல்

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம்: வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுதல் மற்றும் உருவாக்குதல்1வது கணிதம் - 1st Maths

வகுப்பு: 1 ஆம் வகுப்பு - 1st Standard | பாடம்: 1வது கணிதம் - 1st Maths. | 1வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 1st Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 1 ஆம் வகுப்பு - 1st Standard | பாடம்: 1வது கணிதம் - 1st Maths. | 1வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 1st Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)