2வது கணிதம் | 2nd Maths2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 1 : வடிவியல் : இருபரிமாண வடிவங்களையும் முப்பரிமாணப் பொருள்களையும் அடையாளம் காணுதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 1 : வடிவியல் : முப்பரிமாண உருவங்களின் அறிமுகம்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 1 : வடிவியல் : வடிவியல்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : இட மதிப்பு

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : எண் பெயர்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : எண்களை ஒப்பிடுதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : எண்கள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : கழித்தல்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : குழுக்களாகப் பிரித்தல்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : கூட்டல்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 2 : எண்கள் : முன்னி, தொடரி மற்றும் இடைப்பட்ட எண்கள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 3 : அமைப்புகள் : அச்சு அமைப்புகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 3 : அமைப்புகள் : அமைப்புகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 3 : அமைப்புகள் : உடலசைவுகளுடன் கூடிய ஒலி அமைப்புகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 3 : அமைப்புகள் : வண்ணங்களில் அமைப்புகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 4 : அளவைகள் : அளவைகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 4 : அளவைகள் : திட்டமற்ற ஒழுங்குக் கருவிகள் கொண்டு நீளத்தை அளத்தல்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 4 : அளவைகள் : நீளத்தை அளப்பதற்கான திட்ட அலகுகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 5 : காலம் : ஓர் ஆண்டின் மாதங்கள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 5 : காலம் : காலம்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 5 : காலம் : பருவங்கள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 5 : காலம் : வாரத்தின் நாட்கள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : தகவல்களைத் திரட்டுதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : தெரிவுகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : முறையான பட்டியல்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 1 : வடிவியல் : இருபரிமாண வடிவங்களின் பண்புகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 1 : வடிவியல் : கண்களை மூடி வடிவங்களை அடையாளம் காணுதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 1 : வடிவியல் : நிழல்களை உற்றுநோக்கிப் பொருள்களை அடையாளம் காணுதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : 99 வரை உள்ள எண்களை மறுகுழுவாக்கம் செய்து கழித்தல்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : 99 வரை உள்ள எண்களை மறுகுழுவாக்கம் செய்து கூட்டல்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : எண் பெயர்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : எண்களை ஒப்பிடுதல் மற்றும் உருவாக்குதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 2 : எண்கள் : எண்களை வரிசைப்படுத்துதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-2 அலகு 3 : அமைப்புகள் : வடிவங்களில் அமைப்புகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 1 : எண்கள் : ஒற்றைப்படை மற்றும் இரட்டைப்படை எண்கள்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 1 : எண்கள் : தொடர் கழித்தல்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 1 : எண்கள் : தொடர் கூட்டல்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 1 : எண்கள் : வரிசை எண்களும் குறிப்பிட்ட எண்களும்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 2 : அமைப்புகள் : எண்களில் அமைப்புகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 2 : அமைப்புகள் : தொடர் அமைப்புகள்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 3 : அளவீடுகள் : எடையை ஒப்பிடுதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 3 : அளவீடுகள் : கொள்ளளவினை அளத்தல்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 3 : அளவீடுகள் : பொருள்களின் எடையை அறிய எளிய முறைத் தராசைப் பயன்படுத்துதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 4 : எண்கள் : பணம்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 4 : பணம் : ரூபாயும் நாணயங்களும்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 5 : காலம் : காலம்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 5 : காலம் : நேரத்தை கணக்கிடுதல்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : உறவு முறை

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : தரவுகளைக் குறித்தல் மற்றும் விவரங்களைச் சேகரித்தல்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : படிநிலைகளும் வழிமுறைகளும்

2வது கணக்கு : பருவம்-3 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : பொருட்களின் வடிவங்களும் இயல்புகளும்2வது கணிதம் - 2nd Maths

வகுப்பு: 2 ஆம் வகுப்பு - 2nd Standard | பாடம்: 2வது கணிதம் - 2nd Maths. | 2வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 2nd Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 2 ஆம் வகுப்பு - 2nd Standard | பாடம்: 2வது கணிதம் - 2nd Maths. | 2வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 2nd Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)