2வது தமிழ் | 2nd Tamil2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : விளையாட்டு உலகம் : விளையாட்டு உலகம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : சொல்லாதே சொல்லாதே : சொல்லாதே சொல்லாதே: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : பேசாதவை பேசினால் : பேசாதவை பேசினால்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 4 : நானும் நாங்களும் : நானும் நாங்களும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 5 : வண்ணம் தொட்டு : வண்ணம் தொட்டு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 6 : என் கற்பனையில் : என் கற்பனையில்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 7 : விட்டுச் செல்லாதே : விட்டுச் செல்லாதே: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 8 : இறகு : இறகு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 9 : ஆத்திசூடி : ஆத்திசூடி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : அழகுத் தோட்டம் : அழகுத் தோட்டம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : நண்பரைக் கண்டுபிடி : நண்பரைக் கண்டுபிடி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : பூம்வண்டி : பூம்வண்டி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 4 : வாழ்த்தலாம் வாங்க : வாழ்த்தலாம் வாங்க: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 5 : ஓடி விளையாடு பாப்பா : ஓடி விளையாடு பாப்பா: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 6 : ஆத்திசூடி : ஆத்திசூடி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : யாரு? யாரு? யாரு? : யாரு? யாரு? யாரு?: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 10 : கொன்றை வேந்தன் : கொன்றை வேந்தன்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 11 : தமிழ்ச்சொல் அறிந்து பயன்படுத்துவோம் : தமிழ்ச்சொல் அறிந்து பயன்படுத்துவோம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : சிறிய உருவம்! பெரிய உலகம்! : சிறிய உருவம்! பெரிய உலகம்!: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : விரும்பி வேலை செய்யலாம் : விரும்பி வேலை செய்யலாம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 4 : நாங்கள் நண்பர்கள் : நாங்கள் நண்பர்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 5 : பயணம் : பயணம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 6 : கடற்கரைக்குப் போகலாம் : கடற்கரைக்குப் போகலாம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 7 : தொடர்வண்டி நிலையத்தில் : தொடர்வண்டி நிலையத்தில்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 8 : அன்றும் இன்றும் : அன்றும் இன்றும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 9 : படவிளக்க அகராதி : படவிளக்க அகராதி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்2வது தமிழ் - 2nd Tamil

வகுப்பு: 2 ஆம் வகுப்பு - 2nd Standard | பாடம்: 2வது தமிழ் - 2nd Tamil. | 2வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 2nd Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 2 ஆம் வகுப்பு - 2nd Standard | பாடம்: 2வது தமிழ் - 2nd Tamil. | 2வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 2nd Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)