7வது சமூக அறிவியல் | 7th Social Science7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -1 : பெண்கள் மேம்பாடு : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் /வரலாறு / இரண்டாம் பருவம் அலகு -2 : முகலாயப் பேரரசு : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு -1 : மாநில அரசு : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு -2 : ஊடகமும் ஜனநாயகமும் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : முதல் பருவம் அலகு 1 : சமத்துவம் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : முதல் பருவம் அலகு 2 : அரசியல் கட்சிகள் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -3 : சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -3 : சாலைப் பாதுகாப்பு : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு -1 : வளங்கள் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு -2 : சுற்றுலா : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : முதல் பருவம் அலகு - 2 : நிலத்தோற்றங்கள் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : முதல் பருவம் அலகு -1 : புவியின் உள்ளமைப்பு : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : முதல் பருவம் அலகு -3 : மக்கள் தொகை மற்றும் குடியிருப்புகளும் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -1 : கண்டங்களை ஆராய்தல் - வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -2 : நிலவரைபடத்தை கற்றறிதல் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : புவியியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -3 : இயற்கை இடர்கள் - பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொள்ளல் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : முதல் பருவம் அலகு -1 : உற்பத்தி : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு -1 : வரியும் அதன் முக்கியத்துவம் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : இரண்டாம் பருவம் அலகு -1 : விஜயநகர், பாமினி அரசுகள் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : இரண்டாம் பருவம் அலகு -3 : மராத்தியர்கள் மற்றும் பேஷ்வாக்களின் எழுச்சி : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : முதல் பருவம் அலகு -1 : இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் : பயிற்சி: வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : முதல் பருவம் அலகு -2 : வட இந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : முதல் பருவம் அலகு -3 : தென் இந்தியப் புதிய அரசுகள் : பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : முதல் பருவம் அலகு -4 : டெல்லி சுல்தானியம் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : மூன்றாம் பருவம் அலகு -2 : தமிழ்நாட்டில் கலையும் கட்டடக் கலையும் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : மூன்றாம் பருவம் அலகு -3 : தமிழகத்தில் சமணம், பௌத்தம், ஆசீவகத் தத்துவங்கள் : பயிற்சி வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : வரலாறு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : புதிய சமயக் கருத்துக்களும் இயக்கங்களும் : பயிற்சி வினா விடை7வது சமூக அறிவியல் - 7th Social Science

வகுப்பு: 7 ஆம் வகுப்பு - 7th Standard | பாடம்: 7வது சமூக அறிவியல் - 7th Social Science. | 7வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 7th Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 7 ஆம் வகுப்பு - 7th Standard | பாடம்: 7வது சமூக அறிவியல் - 7th Social Science. | 7வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 7th Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)