7வது கணிதம் | 7th Maths7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.1 (கூட்டல் பண்புகள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.2 (முழுக்களின் கழித்தல் பண்புகள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.3 (முழுக்களின் பெருக்கல் ) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.4 (முழுக்களின் வகுத்தல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.5 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.6 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி: 2.1 (இணைகரத்தின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி: 2.2 (சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.3 (சரிவகத்தின் பரப்பளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி : 3.2 (இயற்கணிதக் கோவைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.3 (எளிய நேரிய சமன்பாடுகள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி : 3.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் : பயிற்சி 4.1 (நேர் விகிதம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் : பயிற்சி : 4.2 (எதிர் விகிதம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் : பயிற்சி 4.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி 5.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி 5.2 (குறுக்குவெட்டியால் அமையும் கோணங்கள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி 5.3 (ஒரு கோட்டுத்துண்டின் செங்குத்து இரு சமவெட்டி வரைதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி : 5.4 (ஒரு கோணத்தின் கோண இருசமவெட்டி வரைதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி : 5.5 (பாகைமானியைப் பயன்படுத்தாமல் சிறப்புக் கோணங்களை வரைதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : வடிவியல் : பயிற்சி : 5.6 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 6.1 (நாற்சதுர இணை) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி: 6.2 (பாதை வரைபடம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.2(பின்னங்கள் மற்றும் தசம எண்கள் - பின்னங்கள் (Fractions and Decimals - Conversion) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.3 (தசமங்களை ஒப்பிடுதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.5 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.1 (வட்டத்தின் சுற்றளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.2 (வட்டத்தின் பரப்பளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.3 (நடைபாதையின் பரப்பளவு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அளவைகள் : பயிற்சி 2.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.2 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.1 (முக்கோணத்தின்கோணங்கள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.2 (சர்வசம முக்கோணங்கள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 5.1 (அட்டவணைப்படுத்துதல் மூலம் அமைப்புகளின் நேரிய சமன்பாட்டினைப் பெறுதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 5.2 (பாஸ்கல் முக்கோணம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 5.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.1 (தசம எண்களை முழுதாக்கல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.2 (தசம எண்களின் கூட்டலும் கழித்தலும்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.3 (தசம எண்களின் பெருக்கல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.4 (தசம எண்களை வகுத்தல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.5 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.1 (பின்னங்களைச் சதவீதங்களாக மாற்றுதல், சதவீதத்தைப் பின்னமாக மாற்றுதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.2 (தசம எண்களைச் சதவீதமாக மாற்றுதல், சதவீதங்களைத் தசம எண்ணாக மாற்றுதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.3 ( அன்றாட வாழ்க்கையில் சதவீதம்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.4 (தனி வட்டி) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : சதவீதமும் தனிவட்டியும் : பயிற்சி 2.5 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.2 (அசமன்பாடுகள்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.1 (உருமாற்றங்களின் விளைவாகச் சமச்சீர் தன்மை) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.2 (வட்டங்களையும் பொதுமைய வட்டங்களையும் வரைதல்) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : வடிவியல் : பயிற்சி 4.3 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : புள்ளியியல் : பயிற்சி 5.1 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : புள்ளியியல் : பயிற்சி 5.2 (முகடு) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : புள்ளியியல் : பயிற்சி 5.3 (இடைநிலை (இடைநிலையளவு)) [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : புள்ளியியல் : பயிற்சி 5.4 [View Solution]
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி 6.1 [View Solution]
7வது கணிதம் - 7th Maths

வகுப்பு: 7 ஆம் வகுப்பு - 7th Standard | பாடம்: 7வது கணிதம் - 7th Maths. | 7வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 7th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 7 ஆம் வகுப்பு - 7th Standard | பாடம்: 7வது கணிதம் - 7th Maths. | 7வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 7th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)