பருவம் 1 | 2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - வந்த பாதை | 2nd Tamil : Term 1 : Vantha Pathai

   Posted On :  26.06.2022 02:16 am

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 : வந்த பாதை

வந்த பாதை

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 : வந்த பாதைஇரண்டாம் வகுப்பு - தமிழ் முதல் பருவம்

கற்றல் விளைவுகள்

1. கேட்டல்

• படங்கள், ஓவியங்கள், கதைப்படங்களை நுட்பமாக உற்றுநோக்கியும் சொல்லக்கேட்டும் சுவைப்பர். 

• கேட்டறியாத, எளிய சொற்களமைந்த பாடல்களைக் கவனத்துடன் கருத்தூன்றிக் கேட்டுப் புரிந்துகொண்டு வெளிப்படுத்துவர். 

• சிந்தனையைத் தூண்டும் எளிய கதைகளைக் கவனத்துடன் கருத்தூன்றிக் கேட்டுப் புரிந்துகொண்டு வெளிப்படுத்துவர். 

• எளிய வாய்மொழி அறிவுரைகளையும் கட்டளைகளையும் வினாக்களையும் கேட்டுப் புரிந்துகொண்டு எதிர்வினையாற்றுவர். 

• பிறர் பேசுவதைப் பொறுப்புடனும் கவனத்துடனும் கேட்டுப் புரிந்துகொண்டு வெளிப்படுத்துவர்.


2. பேசுதல்

• ஓசைநயமிக்க பாடல்களைத் தனியாகவும் குழுவாகவும் உரிய ஒலிப்புடன் பாடுவர். 

• படக்கதையைப் பார்த்து நிகழ்வைக் கூறுவர். 

• செய்திகளைத் திரட்டும் பொருட்டு வினா எழுப்புவர். 

• பார்த்தவை, கேட்டவைப் பற்றிப் பேசுவர். 

• கேட்டும் படித்தும் அறிந்த பாடல்கள், கதைகளிலிருந்து கேட்கப்படும் எளிய வினாக்களுக்கு முழுமையான சொற்றொடரில் விடை கூறுவர். 

• சொற்கள், தொடர்களை முறையாகவும் சரியாகவும் ஒலிப்பர். 

• கேட்டறிந்த கதைகள், பாடல்களைத் தம் கற்பனையின் அடிப்படையில் கூறுவர். தமக்குரிய நடையில் பேசுவர். 

• கேட்டவற்றுடன் தம் அனுபவங்களைத் தொடர்புபடுத்திப் பொருள் விளங்கும் வகையில் தெளிவாக வெளிப்படுத்துவர்.


3. படித்தல்

• தமிழ் மொழியின் அனைத்து எழுத்துகளின் ஒலிவடிவ, வரிவடிவத் தொடர்புகளை இனங்கண்டு முறையாக உச்சரிப்பர். 

• எளிய சொற்கள், சிறுசிறு தொடர்களை உரிய ஒலிப்புடன் உரக்கப் படிப்பர்.

• எளிய சந்தப் பாடல்களை உரிய ஓசையுடன் படிப்பர். 

• எளிமையான சிறுசிறு படக்கதைகளையும் பாடல்களையும் படிப்பர். • படிக்கும் பகுதியின் பொருளுணர்ந்து வினாக்களுக்கு விடையளிப்பர். 

• படித்த பகுதியில் கேட்கப்படும் சிறுசிறு வினாக்களுக்கு விடையளிப்பர்.


4. எழுதுதல்

• படங்களைப் பார்த்துப் பெயர்கள், சிறுசிறு தொடர்களைத் தெளிவாகவும் வரிவடிவம் சிதையாமலும் எழுதுவர். 

• சொற்களையும், சிறுசிறு தொடர்களையும் சொல்லக்கேட்டு எழுதுவர். 

• எளிய பாடல்கள், கதைகள், உரைப்பகுதிகளிலிருந்து கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு முழுமையான தொடர்களில் விடையளிப்பர். 

• சிறுசிறு தொடர்களைத் தம்முடைய நடையில் எழுதுவர். 

• கேட்டவற்றை படித்தவற்றை / சிந்தித்து உணர்ந்தவற்றைப் படங்களாகவோ, சொற்களாகவோ, தொடர்களாகவோ வெளிப்படுத்துவர்.


5. நடைமுறை இலக்கணம்

• ஒலி இயைபுச் சொற்களை உருவாக்குவர்.

• ஒருமை, பன்மை விகுதிகளை (கள்,க்கள்,ங்கள்) அறிந்து பயன்படுத்துவர். 

• பெயர்ச்சொற்கள், பதிலிப் பெயர்ச்சொற்கள், வினைச்சொற்களை அறிந்து பயன்படுத்துவர்.


6. கற்கக் கற்றல்

• படக்கதைகளைப் பார்த்தறிந்து / படித்தறிந்து கதை கூறுவர். 

• பெயர்ப்பலகைகள், அறிவிப்புகளைப் படிப்பர்.

• விரும்பும் நூல்களைத் தேடிப் படிப்பர்.


7. சொற்களஞ்சியப் பெருக்கமும் சொல்லாட்சித் திறனும்

கீழ்க்காணும் சொற்களைக் கற்றறிந்து பேச்சிலும் எழுத்திலும் பயன்படுத்துவர்.  

• பெயர்ச்சொற்கள் 

• வினைச்சொற்கள் 

• பதிலிப் பெயர்ச்சொற்கள் 

• வீடு, பள்ளியில் உள்ள பொருள்களின் பெயர்கள் 

• குடும்ப உறுப்பினர் பெயர்கள் 

• தின்பண்டங்களின் பெயர்கள்


8. படைப்புத் திறன்

• முதல் எழுத்தை மாற்றி வேறு சொற்களை உருவாக்குவர். 

• குறிப்பிட்ட எழுத்தில் தொடங்கும் பல்வேறு சொற்களை எழுதுவர். 

• கொடுக்கப்பட்ட சொல்லிலிருந்து பல்வேறு சொற்களை உருவாக்குவர்.


9. விழுமியங்களைஉணர்ந்து பின்பற்றும் திறன்

• விதிகளைப் பின்பற்றுவர். 

• தூய்மை பேணுவர். 

• பொருள்களைப் பாதுகாப்பர். 

• பிறருக்கு உதவுவர். 

• பிற உயிர்களிடத்தில் அன்பு காட்டுவர்.


10. வாழ்வியல் தேர்ச்சிக்கான திறன்கள்

கீழ்க்காணும் வாழ்வியல் திறன்களைப் பெற்று உரிய நேரங்களில் பயன்படுத்துவர்.

• தன்னை அறியும் திறன். 

• சிக்கல் தீர்க்கும் திறன்.  

• முடிவெடுக்கும் திறன். 

• கூர்சிந்தனைத் திறன். 

• படைப்பாக்கச் சிந்தனைத் திறன். 

• சிறந்த தகவல் தொடர்புத் திறன். 

• உறவுகளை இணக்கத்துடன் பேணும் திறன். 

• பிறரை அவர் நிலையிலிருந்து புரிந்துகொள்ளும் திறன். 

• உணர்வுகளைக் கையாளும் திறன். 

• மன அழுத்தத்தைக் கையாளும் திறன்.Tags : Term 1 | 2nd Tamil பருவம் 1 | 2 ஆம் வகுப்பு தமிழ்.
2nd Tamil : Term 1 : Vantha Pathai : Vantha Pathai Term 1 | 2nd Tamil in Tamil : 2nd Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 : வந்த பாதை : வந்த பாதை - பருவம் 1 | 2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : 2 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 : வந்த பாதை