10வது சமூக அறிவியல் | 10th Social Science10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : காரணம் கூறுக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : வரைபடப் பணி, செயல்பாடுகள்

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : வேறுபடுத்துக

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : காரணம் கூறுக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : வரைபடப் பணி.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : விரிவான விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : வேறுபடுத்துக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : காரணம் கூறுக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : வரைபடப் பணி

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : வேறுபடுத்துக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : வரைபடப் பணி.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : வேறுபடுத்துக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : வரைபடப் பணி.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : வேறுபடுத்துக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : கீழ்க்கண்டவற்றிக்கு காரணம் கூறுக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : வரைபடப் பணி.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : வேறுபடுத்துக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : கீழ்க்கண்டவற்றிற்குக் காரணம் கூறுக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : வேறுபடுத்துக.

10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : VI. வரைபடப் பணி.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : IV. குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : குறுகிய விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : விரிவான விடை தருக.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : பின்வருவனவற்றிற்கு விரிவாக பதிலளிக்கவும்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 5 : 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 5 : 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 5 : 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.

10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : விரிவாக விடையளிக்கவும்.

110வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும்.

10th Social Science : Full Portion

10th Social Science: Civics: Chapter 1: Indian Constitution

10th Social Science: Civics: Chapter 2: Central Government of India

10th Social Science: Civics: Chapter 3: State Government of India

10th Social Science: Economics: Chapter 1: Gross Domestic Product and its Growth: an Introduction

10th Social Science: Economics: Chapter 2: Globalization and Trade

10th Social Science: Economics: Chapter 3: Food Security and Nutrition

10th Social Science: Economics: Chapter 4: Government and Taxes

10th Social Science: Economics: Chapter 5: Industrial Clusters in Tamil Nadu

10th Social Science: Geography: Chapter 1: India - Location, Relief and Drainage

10th Social Science: Geography: Chapter 2: Climate and Natural Vegetation of India

10th Social Science: Geography: Chapter 3: India - Agriculture

10th Social Science: Geography: Chapter 4: India - Resources and Industries

10th Social Science: Geography: Chapter 5: India - Population, Transport, Communication & Trade

10th Social Science: Geography: Chapter 6: Physical Geography of Tamil Nadu

10th Social Science: Geography: Chapter 7: Human Geography of Tamil Nadu

10th Social Science: History: Chapter 10: Social Transformation in Tamil Nadu

10th Social Science: History: Chapter 1: Outbreak of World War I and Its Aftermath

10th Social Science: History: Chapter 2: The World between Two World Wars

10th Social Science: History: Chapter 3: World War II

10th Social Science: History: Chapter 4: The World after World War II

10th Social Science: History: Chapter 5: Social and Religious Reform Movements in the 19th Century

10th Social Science: History: Chapter 6: Early Revolts against British Rule in Tamil Nadu

10th Social Science: History: Chapter 7: Anti-Colonial Movements and the Birth of Nationalism

10th Social Science: History: Chapter 8: Nationalism: Gandhian Phase

10th Social Science: History: Chapter 9: Freedom Struggle in Tamil Nadu

TN 10th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) - Question Paper Download

TN 10th Social PTA Book Model Question Papers 1-6 Answers [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social PTA Book Model Question Papers 1-6 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social PTA Book Question Paper 1 with Answers [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social PTA Book Question Paper 2 with Answers [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social PTA Book Question Paper 3 with Answers [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social PTA Book Question Paper with Answers 1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Government Model Question Paper 2020 with Answer [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 02 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 03 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 04 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 11 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 22 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 22 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 23 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 24 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 25 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 31 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper 31 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper Adhava 1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper Adhava 2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper Adhava 3 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper Adhava 4 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Model Question Paper [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Question Paper 2020 September with Answer by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Question Paper 2022 Augest Supplementry Exam [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Question Paper 2023 April [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by DOGov [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Science Model Question Paper 19 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Science Model Question Paper 19-20 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social Science Public Exam Question Paper 2019 March with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Science Public Exam Question Paper 2022 with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Science Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social Science Public Exam Question Paper 2024 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Model Question Paper 2022-2023 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kancheepuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Dharmapuri District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Namakkal District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tiruvannamalai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Villupuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model 1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model 1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model 2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Social science Halfyearly Question Paper 2022-2023 Vellore [PDF Download] (Tamil Medium)10வது சமூக அறிவியல் - 10th Social Science

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது சமூக அறிவியல் - 10th Social Science. | 10வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது சமூக அறிவியல் - 10th Social Science. | 10வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)