10வது சமூக அறிவியல் | 10th Social Science10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 1 : முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் : பின்வருவனவற்றிற்கு விரிவாக பதிலளிக்கவும் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 2 : இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 3 : இரண்டாம் உலகப்போர் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 4 : இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 5 : 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 5 : 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 5 : 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 6 : ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 7 : காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 8 : தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 9 : தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : வரலாறு : அலகு 10 : தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் : விரிவாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : வேறுபடுத்துக [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 1 : இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் - மற்றும் வடிகாலமைப்பு : வரைபடப் பணி, செயல்பாடுகள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 2 : இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் : வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 3 : இந்தியா - வேளாண்மை : வரைபடப் பணி [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
110வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 4 : இந்தியா - வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் : வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 5 : இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் : வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : கீழ்க்கண்டவற்றிக்கு காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 6 : தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் : வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : சுருக்கமாக விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : வேறுபடுத்துக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : கீழ்க்கண்டவற்றிற்குக் காரணம் கூறுக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவான விடையளிக்கவும். [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : புவியியல் : அலகு 7 : தமிழ்நாடு - மானுடப் புவியியல் : VI. வரைபடப் பணி. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு1 : இந்திய அரசியலமைப்பு : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 2 : நடுவண் அரசு : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 3 : மாநில அரசு : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 4 : இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : குடிமையியல் : அலகு 5 : இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : IV. குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 2 : உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 3 : உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 4 : அரசாங்கமும் வரிகளும் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : குறுகிய விடை தருக. [View Solution]
10வது சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 5 : தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் : விரிவான விடை தருக. [View Solution]

10th Social Science : Full Portion [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 1: Outbreak of World War I and Its Aftermath [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 2: The World between Two World Wars [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 3: World War II [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 4: The World after World War II [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 5: Social and Religious Reform Movements in the 19th Century [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 6: Early Revolts against British Rule in Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 7: Anti-Colonial Movements and the Birth of Nationalism [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 8: Nationalism: Gandhian Phase [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 9: Freedom Struggle in Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: History: Chapter 10: Social Transformation in Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 1: India - Location, Relief and Drainage [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 2: Climate and Natural Vegetation of India [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 3: India - Agriculture [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 4: India - Resources and Industries [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 5: India - Population, Transport, Communication & Trade [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 6: Physical Geography of Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: Geography: Chapter 7: Human Geography of Tamil Nadu [Start Test]
10th Social Science: Civics: Chapter 1: Indian Constitution [Start Test]
10th Social Science: Civics: Chapter 2: Central Government of India [Start Test]
10th Social Science: Civics: Chapter 3: State Government of India [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 1: Gross Domestic Product and its Growth: an Introduction [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 2: Globalization and Trade [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 3: Food Security and Nutrition [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 4: Government and Taxes [Start Test]
10th Social Science: Economics: Chapter 5: Industrial Clusters in Tamil Nadu [Start Test]

TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social science Halfyearly Question Paper 2022-2023 Vellore [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Model Question Paper 2022-2023 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kancheepuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Dharmapuri District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Namakkal District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tiruvannamalai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Villupuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model 1 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model 1 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model 2 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Social 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
10வது சமூக அறிவியல் - 10th Social Science

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது சமூக அறிவியல் - 10th Social Science. | 10வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வரலாறு

புவியியல்

அரசியல் அறிவியல்

பொருளாதாரம்

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது சமூக அறிவியல் - 10th Social Science. | 10வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வரலாறு

புவியியல்

அரசியல் அறிவியல்

பொருளாதாரம்தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)