10வது அறிவியல் | 10th Science10 வது அறிவியல் : அலகு 1 : இயக்க விதிகள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 1 : இயக்க விதிகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 2 : ஒளியியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 3 : வெப்ப இயற்பியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 4 : மின்னோட்டவியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 5 : ஒலியியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 6 : அணுக்கரு இயற்பியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 7 : அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 8 : தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 8 : கரைசல்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10வது அறிவியல் : அலகு 10 : வேதிவினைகளின் வகைகள் : பதில்கள், தீர்வு ஆகியவற்றுடன் தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 10 : வேதிவினைகளின் வகைகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 11 : கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 12 : தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 13 : உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 14 : தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 15 : நரம்பு மண்டலம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 16 : தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 17 : தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 18 : மரபியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 19 : உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 20 : இனக்கலப்பு மற்றும் உயிர்த்தொழில் நுட்பவியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 21 : உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 22 : சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]
10 வது அறிவியல் : அலகு 23 : காட்சித் தொடர்பு : புத்தக வினாக்கள் விடைகள் [View Solution]

TN 10th Science 1st Revision Exam Model Question Paper 2 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kancheepuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Dharmapuri District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tanjavur District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Theni District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Thiruvannamalai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 2 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Theni District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Tiruvannamalai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 1 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 2 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 10th Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 3 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
10வது அறிவியல் - 10th Science

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது அறிவியல் - 10th Science. | 10வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

இயற்பியல்

வேதியியல்

உயிரியல்

கணினி அறிவியல்

செய்முறைகள்

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது அறிவியல் - 10th Science. | 10வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

இயற்பியல்

வேதியியல்

உயிரியல்

கணினி அறிவியல்

செய்முறைகள்தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)