10வது அறிவியல் | 10th Science10 வது அறிவியல் : அலகு 1 : இயக்க விதிகள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

10 வது அறிவியல் : அலகு 1 : இயக்க விதிகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 10 : வேதிவினைகளின் வகைகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 11 : கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 12 : தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 13 : உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 14 : தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 15 : நரம்பு மண்டலம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 16 : தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 17 : தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 18 : மரபியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 19 : உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 2 : ஒளியியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 20 : இனக்கலப்பு மற்றும் உயிர்த்தொழில் நுட்பவியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 21 : உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 22 : சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 23 : காட்சித் தொடர்பு : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 3 : வெப்ப இயற்பியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 4 : மின்னோட்டவியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 5 : ஒலியியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 6 : அணுக்கரு இயற்பியல் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 7 : அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 8 : கரைசல்கள் : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10 வது அறிவியல் : அலகு 8 : தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு : புத்தக வினாக்கள் விடைகள்

10வது அறிவியல் : அலகு 10 : வேதிவினைகளின் வகைகள் : பதில்கள், தீர்வு ஆகியவற்றுடன் தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள்

TN 10th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) - Question Paper Download

TN 10th Science Model Question Paper 19 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Model Question Paper 19-20 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science PTA Book Model Question Papers 1-6 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science PTA Book Question Paper 1 with Answers [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science PTA Book Question Paper 1 with Answers [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science PTA Book Question Paper 2 with Answers [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science PTA Book Question Paper 2 with Answers [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science PTA Book Question Paper 3 with Answers [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science PTA Book Question Paper 4 with Answers [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Government Model Question Paper 2020 with Answer by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 02 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 02 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 03 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 03 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 04 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 11 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 22 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 22 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 23 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 31 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 32 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 33 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 34 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper 35 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Model Question Paper Red11 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2019 March with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2019 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2020 September with Answer by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2022 Augest Supplementry Exam [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2022 with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2023 April with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2023 April [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by DOGov [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science Public Exam Question Paper 2024 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 10th Science 1st Revision Exam Model Question Paper 2 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kancheepuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Dharmapuri District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tanjavur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Theni District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Thiruvannamalai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Theni District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Tiruvannamalai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 10th Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 3 [PDF Download] (Tamil Medium)10வது அறிவியல் - 10th Science

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது அறிவியல் - 10th Science. | 10வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது அறிவியல் - 10th Science. | 10வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)