10வது தமிழ் | 10th Tamil10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : அமுத ஊற்று : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : அமுத ஊற்று : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : உயிரின் ஓசை : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : உயிரின் ஓசை : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : கூட்டாஞ்சோறு : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : கூட்டாஞ்சோறு : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : நான்காம் தமிழ் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : நான்காம் தமிழ் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : மணற்கேணி : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : மணற்கேணி : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : நிலா முற்றம் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : நிலா முற்றம் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : விதைநெல் : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : விதைநெல் : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : பெருவழி : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : பெருவழி : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 9 : அன்பின் மொழி : கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]
10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 9 : அன்பின் மொழி : மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் [View Solution]

TN 10th Tamil 1st Revision Exam Model Question Paper 2021-2022 2 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Model Question Paper 2021-2022 3 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Model Question Paper 2021-2022 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Chengalpattu District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - District 2 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kancheepuram District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Salem District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer - Thanjavur District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Chengalpattu District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Salam District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivaganga District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tenkasi District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Thiruvallur District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Thiruvannamalai District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 1 with Answer [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 2 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 3 with Answer [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 3c [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 3c2 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 4 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 5 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 6 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 7 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Namakkal District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tenkasi District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Thiruvallur District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virdhunagar District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 with Answer - Salem District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Villupuram District [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model 1 [PDF Download] [Download PDF]
TN 10th Tamil Halfyearly Question Paper 2022-2023 [PDF Download] [Download PDF]
10வது தமிழ் - 10th Tamil

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது தமிழ் - 10th Tamil. | 10வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 10 ஆம் வகுப்பு - 10th Standard | பாடம்: 10வது தமிழ் - 10th Tamil. | 10வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 10th Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)