1வது சூழ்நிலையியல் | 1st EVS Environmental Science1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 1 அலகு 1 : உயிருள்ள, உயிரற்ற பொருள்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 1 அலகு 2 : எனது அற்புதமான உடல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 1 அலகு 4 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள விலங்குகள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 2 அலகு 1 : சுவையான உணவு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 2 அலகு 2 : நீர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 2 அலகு 3 : நமது சமுதாயம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 3 அலகு 1 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருள்கள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 3 அலகு 2 : நமது சுற்றுப்புறம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 3 அலகு 3 : போக்குவரத்து: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 3 அலகு 4 : பகலும் இரவும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் : பருவம் 3 அலகு 5 : அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்1வது சூழ்நிலையியல் - 1st EVS Environmental Science

வகுப்பு: 1 ஆம் வகுப்பு - 1st Standard | பாடம்: 1வது சூழ்நிலையியல் - 1st EVS Environmental Science. | 1வது சூழ்நிலையியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 1st EVS Environmental Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 1 ஆம் வகுப்பு - 1st Standard | பாடம்: 1வது சூழ்நிலையியல் - 1st EVS Environmental Science. | 1வது சூழ்நிலையியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 1st EVS Environmental Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)