5வது அறிவியல் | 5th Science5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 1 அலகு 1 : உறுப்புமண்டலங்கள்: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 1 அலகு 2 : பருப்பொருள்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்கள்: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 1 அலகு 3 : ஆற்றல்: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 1 அலகு 4 : அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 2 அலகு 1 : உணவு: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 2 அலகு 2 : நீர்: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 2 அலகு 3 : தாவரங்கள்: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 3 அலகு 1 : நமது சுற்றுச்சூழல்: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 3 அலகு 2 : விலங்குகள்: கேள்வி பதில்

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : பருவம் 3 அலகு 3 : காற்று: கேள்வி பதில்5வது அறிவியல் - 5th Science

வகுப்பு: 5 ஆம் வகுப்பு - 5th Standard | பாடம்: 5வது அறிவியல் - 5th Science. | 5வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 5th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 5 ஆம் வகுப்பு - 5th Standard | பாடம்: 5வது அறிவியல் - 5th Science. | 5வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 5th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)