எண்கள் | பருவம் 1 அலகு 2 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு - கூட்டல் | 1st Maths : Term 1 Unit 2 : Numbers

   Posted On :  31.08.2023 03:30 am

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்

கூட்டல்

கலைச்சொற்கள் : கூட்டல், மொத்தம், ஓட்டு மொத்தமாக, அதிகம்

கூட்டல்

 

கலைச்சொற்கள்

கூட்டல்

மொத்தம்

ஓட்டு மொத்தமாக

அதிகம்

பயணம் செய்வோம்

அப்பா, இது எனக்கு தானே?

ஆமாம் அது உனக்கு தான்.

கூடையில் 2 மீன்கள் உள்ளன.

இதோ! இன்னும் ஒரு மீன் பிடித்துவிட்டேன் மொத்தம் எத்தனை மீன்கள் உள்ளன?

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

ஆசிரியர் இக்கதையை 9 எண்கள் வரை விரிவு செய்யலாம்.

 

ஒன்றாகச் சேர்த்தல்

 

கற்றல்

கூட்டல் என்பது இணைத்தல் அல்லது ஒன்றாகச் சேர்த்தல் என்பதாகும்.

+ என்பது கூட்டல் குறியீடாகும்.


செய்து பார்

ஒன்றாகச் சேர்த்து எண்ணி வரைக.


செய்து பார்

கூட்டி எழுதுக.


செய்து பார்

கூட்டல் கூற்றுகளை எழுதுக.


4 + 3 =  7

3 + 4 =  7

5+3=8

3+5=8

3+2=5

2+3=5

நீயும் கணித மேதைதான்


3 இன் கூட்டல் கூற்று 2 + 1 மற்றும் 1 + 2

5 இன் கூட்டல் கூற்றுகள் அனைத்தையும் கண்டுபிடி.

1 + 4 = 5

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

6 இன் கூட்டல் கூற்றுகள் அனைத்தையும் கண்டுபிடி.

1 + 5 = 6

2 + 4 = 6

3 + 3 = 6

4 + 2 = 6

5 + 1 = 6

கற்றல்

மணிகளைப் பயன்படுத்திக் கூட்டல்


செய்து பார்


2 + 3 = 5

4 + 5 = 9

1 + 7 = 8

4 + 2 = 6

6 +  3 = 9

3 + 3 = 6

3 + 4 = 7

7 + 2 = 9

கற்றல்

விரல்களைப் பயன்படுத்திக் கூட்டல்


செய்து பார்


மகிழ்ச்சி நேரம்

கூட்டி, சரியான விடையை () செய்யவும்.


8 உருவாக்கும் இரு எண்களை வண்ணமிடுக.


வெவ்வேறு வழிகளில் 9 உருவாக்கும் எண்களை வட்டமிடுக.


முயன்று பார்

கூடுதல் 9 கொடுக்கும் எண்களை வட்டமிடுக.


மனக்கணக்கு

முதல் அமைப்பை உற்று நோக்கி, விடுபட்ட அமைப்புகளைப் பூர்த்தி செய்க.


மனக்கணக்கு (வாய்மொழியாக)

1. அகிலன் 4 பென்சில்கள் வைத்திருக்கிறான். முகிலன் அகிலனுக்கு இன்னும் 2 பென்சில்கள் கொடுக்கிறான். அகிலனிடம் இருக்கும் மொத்தப் பென்சில்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?


4+2 =6

2. ஒரு செடியில் 5 பூக்கள் பூத்துள்ளன. மற்றொரு செடியில் 3 பூக்கள் பூத்துள்ளன. மொத்தமாக எத்தனை பூக்கள் உள்ளன?


 5+3= 8

3. ரூபியின் பிறந்த நாளுக்குத் தந்தை 6 சாக்லேட்டுகளும், தாயார் 2 சாக்லேட்டுகளும் கொடுத்தனர். ரூபியின் கைகளில் மொத்தம் எத்தனை சாக்லேட்டுகள் உள்ளன?


6+2=8

நீயும் கணித மேதைதான்


1. மேற்காணும் எண்களிலிருந்து, ஓர் இணை எண்களை எடுத்து, கூட்டல் கூற்று உருவாக்குக.

3+2=9

2. மற்றோர் இணை எடுத்து, கூட்டல் கூற்று உருவாக்குக.

2+3=5

4+2=6

5+2=7

5+3=8

3. தொடர்ந்து முயற்சி செய்க. எத்தனை விதமான கணிதக் கூற்றுகள் உருவாக்க முடிந்தது.

9 விதமான 

5+4=9

5+2=7

5+3=8

4+5=9

4+2=6

4+3=7

2+5=7

2+4=6

2+3=5

Tags : Numbers | Term 1 Chapter 2 | 1st Maths எண்கள் | பருவம் 1 அலகு 2 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு.
1st Maths : Term 1 Unit 2 : Numbers : Addition Numbers | Term 1 Chapter 2 | 1st Maths in Tamil : 1st Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள் : கூட்டல் - எண்கள் | பருவம் 1 அலகு 2 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : 1 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்