எண்கள் | பருவம் 1 அலகு 2 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு - பூச்சியம் | 1st Maths : Term 1 Unit 2 : Numbers

   Posted On :  30.08.2023 11:27 pm

1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்

பூச்சியம்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு கணிதக் கருவிப் பெட்டியின் ஸ்பிண்டில் பலகையைப் பயன்படுத்திப் பூச்சியக் கருத்தை வலுப்படுத்தலாம்.

பூச்சியம்

 

பயணம் செய்வோம்

நான்தான் கதாநாயகன், என் பெயர் பூச்சியம்.

மூன்று காகிதத் துண்டுகள் தரையில் கிடந்தன, ஒன்றை எடுத்தேன் குப்பைத் தொட்டியில் போட்டேன்; இப்போது தரையைப் பார்த்தேன் மீதம் இரண்டு இருந்தன.

இரண்டு காகிதத் துண்டுகள் ஏங்கி என்னைப் பார்த்தன, ஒன்றை எடுத்தேன் குப்பைத் தொட்டியில் போட்டேன்; இப்போது தரையைப் பார்த்தேன் மீதம் ஒன்று இருந்தது.

ஒரேயொரு காகிதத் துண்டு இன்னும் தரையில் கிடந்தது. அதையும் எடுத்தேன் குப்பைத் தொட்டியில் போட்டேன்; இப்போது தரையைப் பார்த்தேன் மீதம் ஒன்றும் இல்லையே!

காகிதம் ஒன்றும் இல்லையே, அறையும் சுத்தம் ஆனதே!

கற்றல்


0 கூண்டில் ஓர் எண்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

கணிதக் கருவிப் பெட்டியின் ஸ்பிண்டில் பலகையைப் பயன்படுத்திப் பூச்சியக் கருத்தை வலுப்படுத்தலாம்.

செய்து பார்


மகிழ்ச்சி நேரம்

1. வண்ணத்துப்பூச்சிகளை எண்ணி எழுதுக.


2. பென்சில்களை எண்ணி எழுதுக.


3. தக்காளிகளை எண்ணி எழுதுக.


Tags : Numbers | Term 1 Chapter 2 | 1st Maths எண்கள் | பருவம் 1 அலகு 2 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு.
1st Maths : Term 1 Unit 2 : Numbers : Zero Numbers | Term 1 Chapter 2 | 1st Maths in Tamil : 1st Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள் : பூச்சியம் - எண்கள் | பருவம் 1 அலகு 2 | 1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : 1 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
1 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்