வடிவியல் | பருவம் 1 அலகு 1 | 4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு - பயிற்சி 1.4 | 4th Maths : Term 1 Unit 1 : Geometry

   Posted On :  11.10.2023 04:05 am

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்

பயிற்சி 1.4

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல் : பயிற்சி 1.4 : புத்தக வினாக்கள், பயிற்சிகள், கேள்வி பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

பயிற்சி 1.4 


1. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக

i. நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட மூடிய வடிவத்தினை நாற்கரம் என்று அழைக்கலாம்.

ii. நான்கு சமநீளமுள்ள பக்கங்களையும் சமமான மூலைவிட்டங்களையும் கொண்டது சதுரம் ஆகும்.

iii. செவ்வக வடிவத்தின் எதிர்பக்கங்கள் சமம்.

iv. மூலைவிட்டங்கள் சமமாக உள்ள வடிவங்கள் சதுரம் மற்றும் சாய்சதுரம்.


2. பக்கங்கள் மற்றும் மூலைவிட்டங்களின் பெயர்களை எழுதுக.


(i) பக்கங்கள்: AB, BC, CD, AD 

மூலைவிட்டங்கள்: AC, BD

(ii) பக்கங்கள்: WX, XY, YZ, ZW

மூலைவிட்டங்கள்: WY, XZ

(iii) பக்கங்கள்: PQ, QR, RS, SP

மூலைவிட்டங்கள்: PR, QS 

(iv) பக்கங்கள்: EF, FG, GH, EH 

மூலைவிட்டங்கள்: EG, FH


செயல்பாடு

பின்வரும் பொருள்களின் பக்க அளவுகளை அளந்து அவற்றின் வடிவங்களை கண்டறிக. அவற்றின் வேறுபாடுகளை கண்டறிந்து அட்டவணையை நிரப்புக.

(a) சதுரங்க அட்டை (b) அஞ்சல் அட்டை (c) ஜன்னல் (d) அழிப்பான்  (e) செய்தித்தாள் (f) கணித உபகரணப் பெட்டி (g) பட்டம்


Tags : Geometry | Term 1 Chapter 1 | 4th Maths வடிவியல் | பருவம் 1 அலகு 1 | 4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு.
4th Maths : Term 1 Unit 1 : Geometry : Exercise 1.1a Geometry | Term 1 Chapter 1 | 4th Maths in Tamil : 4th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல் : பயிற்சி 1.4 - வடிவியல் | பருவம் 1 அலகு 1 | 4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : 4 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்