4வது கணிதம் | 4th Maths4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.1 (இருபரிமாண வடிவ பொருள்களின் பண்புகள்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.2 (வட்டத்தின் ஆரம் மற்றும் விட்டம்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.3 (வட்டம் வரைதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.4

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.5

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.6 : புதிர்வெட்டு துண்டுகள் (Tangram)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.7 (முப்பரிமாண உருவங்களின் (3D) பண்புகள்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 2 (ஒற்றை எண்கள் மற்றும் இரட்டை எண்கள்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 3

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 4 (எண்களை ஒப்பிடுதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 5 (ஏறுவரிசை மற்றும் இறங்குவரிசை)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 6 (கூட்டலும் கழித்தலும்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 7 (இனமாற்றத்துடன் நான்கிலக்க எண்களைக் கூட்டுதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 8 (இனமாற்றமின்றி நான்கிலக்க எண்களைக் கழித்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 9 (இனமாற்றத்துடன் நான்கிலக்க எண்களைக் கழித்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.1

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி 3. 2 (எண்களில் அமைப்புகள்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி 3. 3

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி 3. 4

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : அமைப்புகள்: வடிவங்களில் அமைப்புகள் (பயிற்சி 3.1)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி 4.1 (சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்றுதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி 4.2 (திட்ட அளவைகளின் கூட்டல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி 4.3 (திட்ட அளவைகளின் கழித்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி 4.4 (வாழ்வியல் கணிதம்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி 4.5

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 5 : நேரம்: பயிற்சி 5.1 (நாள்களையும், வாரங்களையும் புரிந்துகொள்ளுதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 5 : நேரம்: பயிற்சி 5.2

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 5 : நேரம்: பயிற்சி 5.3

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6.1 (முறையான பட்டியல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6.2 (சேகரிக்கப்பட்ட அல்லது கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களை செவ்வக விளக்கப்படமாகக் குறிப்பிடுதல்.)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6.3 (சேகரிக்கப்பட்ட அல்லது கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களை வட்ட விளக்கப்படமாகக் குறிப்பிடுதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.1

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி: 2. 1 (பெருக்கல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி: 2. 2 (7 ஆம் வாய்ப்பாட்டை நிறைவு செய்க)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி: 2.3 (8 ஆம் வாய்ப்பாட்டை நிறைவு செய்க)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி: 2.4 (9 ஆம் வாய்ப்பாட்டை நிறைவு செய்க)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி: 2.5 (10 ஆம் வாய்ப்பாட்டை நிறைவு செய்க)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி: 2.7

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி: 3.1 (வடிவியலில் அமைப்புகள்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி: 3.2

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி: 4.1 (எடைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி: 4.2 (ஒரு பொருளின் எடையை மதிப்பிடல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 5.2 (ஒரு தொகுப்பின் பின்னப் பகுதியை கண்டறிதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 5.3

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 5.4

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 5.4 (அரை, கால், முக்கால், பாதி, பாகபகுதி)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 5.5 (பின்னங்கள்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 5.6 (பகுதி மற்றும் பங்குகள்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 5.7 (நான்கில் ஒரு பங்கு)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 5.8 (முக்கால்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள்: பயிற்சி: 5.1 (பின்னங்கள்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி: 6.1 (பாதை வரைபடம் (Route Map))

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.1 (நான்கு இலக்க எண்ணை ஓரிலக்க எண்ணால் வகுத்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.2 (ஓரிலக்க எண்ணால் 4 இலக்க எண்ணை வகுத்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.3 (வார்த்தை கணக்குகளை உருவாக்குதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.4 (கூடுதல், கழித்தலை மதிப்பிடுதல் (அல்லது) தோராயப்படுத்துதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.5 (பெருக்கலில் மதிப்பிடுதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.6 (மனதால் 10 மற்றும் 100 மடங்குகளைக் கூட்டல், கழித்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.7 (பெருக்கும் எண்ணை பகுதியாக பிரித்து அவற்றை பெருக்கப்படும் எண்ணுடன் பெருக்கி கூட்டுதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : அளவைகள்: பயிற்சி 3.1 (திட்ட அலகில் குறிக்கப்பட்ட குவளைகளைக் கொண்டு நீர்மங்களின் கொள்ளளவினை அளத்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : அளவைகள்: பயிற்சி 3.2 (திட்ட அலகுகளைப் பயன்படுத்தி கூட்டுதல் (லி, மிலி))

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : அளவைகள்: பயிற்சி 3.3 (திட்ட அலகுகளைப் பயன்படுத்தி கழித்தல் (லி/மிலி))

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : அளவைகள்: பயிற்சி 3.4 (பாத்திரத்தில் உள்ள நீர்மத்தின் கொள்ளளவினை மதிப்பிடல்.)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 4 : காலம்: பயிற்சி 4.1 (காலம், தேதி, நாட்காட்டி)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : பணம்: பயிற்சி 5.1 (ரூபாயை பணமாக மாற்றுதல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : பணம்: பயிற்சி 5.2 (பணத்தின் மீதான கூடுதல் மற்றும் கழித்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : பணம்: பயிற்சி 5.3 (கழித்தல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : பணம்: பயிற்சி 5.4 (பணம்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : பணம்: பயிற்சி 5.5 (மொத்த தொகையை தோராயமாகக் கணக்கிடல்)

4 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 6 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 6.5

:

:

:

:

:

:4வது கணிதம் - 4th Maths

வகுப்பு: 4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard | பாடம்: 4வது கணிதம் - 4th Maths. | 4வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 4th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard | பாடம்: 4வது கணிதம் - 4th Maths. | 4வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 4th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)