முதல் பருவம் அலகு 1 | 3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு - வடிவியல் | 3rd Maths : Term 1 Unit 1 : Geometry

   Posted On :  16.06.2022 07:25 pm

3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல்

வடிவியல்

நம்மைச்சுற்றியுள்ள பொருள்களின் வடிவங்களை அறிவோம், கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களின் வடிவங்களை கண்டறிந்து, சதுரங்களை சிவப்பு நிறத்திலும் செவ்வகத்தை பச்சை நிறத்திலும் முக்கோணங்களை மஞ்சள் நிறத்திலும் வட்டங்களை நீல நிறத்திலும் வட்டமிடுக, ஒத்த வடிவங்களை உடைய பொருள்களை இணைக்கவும்.

அலகு -1

வடிவியல்பயணம் செய்வோம்

அடிப்படை வடிவங்கள்


நம்மைச்சுற்றியுள்ள பொருள்களின் வடிவங்களை அறிவோம், 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களின் வடிவங்களை கண்டறிந்து, சதுரங்களை சிவப்பு நிறத்திலும் செவ்வகத்தை பச்சை நிறத்திலும் முக்கோணங்களை மஞ்சள் நிறத்திலும் வட்டங்களை நீல நிறத்திலும் வட்டமிடுக, ஒத்த வடிவங்களை உடைய பொருள்களை இணைக்கவும்.


Tags : Term 1 Chapter 1 | 3rd Maths முதல் பருவம் அலகு 1 | 3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு.
3rd Maths : Term 1 Unit 1 : Geometry : Geometry Term 1 Chapter 1 | 3rd Maths in Tamil : 3rd Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : வடிவியல் - முதல் பருவம் அலகு 1 | 3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : 3 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல்