3வது கணிதம் | 3rd Maths3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : வடிவியல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : இரு பரிமாண (2-D) வடிவங்களை காணுதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : முப்பரிமாண (3 -D) பொருள்களை உருவாக்குதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : டேன்கிராம் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : எண்கள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : எண்களின் வரிசை 1000 வரை [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : அனைத்து மூன்றிலக்க எண்களையும் மற்றும் எண் பெயர்களையும் படித்து எழுதுக. [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : எண்களை ஒப்பிடுக [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : வரிசைபடுத்துதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : தோராய மதிப்பிடுதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : அமைப்புகள் : அமைப்புகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : அமைப்புகள் : வடிவங்களின் அமைப்புகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 3 : அமைப்புகள் : நேர்க்கோடுகள் மூலம் வடிவத்தை உருவாக்குக. [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : அளவீடுகள் : அளவீடுகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : அளவீடுகள் : தேவையான தரப்படுத்தப்பட்ட அலகுகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : அளவீடுகள் : மில்லி மீட்டர் மற்றும் சென்டிமீட்டர் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : அளவீடுகள் : அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி பொருள்களின் நீளத்தை அளவிடுதல். [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : அளவீடுகள் : சென்டிமீட்டர் மற்றும் மீட்டர் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 4 : அளவீடுகள் : தோராயமான அளவை, தரப்படுத்தப்பட்ட துல்லிய அளவுகோல் மூலம் அளந்து ஒப்பிட்டுப்பார்த்தல். [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : காலம் : காலம் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : காலம் : படிக்கும் நேரம் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : காலம் : முட்கடிகாரம் மற்றும் இலக்கமுறை கடிகாரம் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : காலம் : நாட்காட்டி [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : காலம் : ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் தேதி அறிதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 5 : காலம் : உற்பத்தி மற்றும் காலாவதி தேதி [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : அனைத்து வழிகளையும் பட்டியலிடுதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : தரவு சேகரித்தல் மற்றும் குறித்தல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : முதல் பருவம் அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம் : குறிப்பிடப்பட்ட தரவுகளில் இருந்து முடிவுகளை அறிதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : பெருக்கல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : பெருக்கல் குறி [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : புள்ளி பெருக்கல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : மீள் கூட்டல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : 2,3,4,5 மற்றும் 10 ஆகிய எண்களின் பெருக்கல் வாய்பாட்டை உருவாக்குதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : மறுகுழுவாக்கம் செய்து பெருக்குதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : படிநிலை முறையில் பெருக்குதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : லாட்டிஸ் பெருக்கல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்கள் : அன்றாட வாழ்வியல் சூழலில் எண் செயல்கள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அமைப்புகள் : எண்களில் உள்ள அமைப்புகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அமைப்புகள் : ஒற்றை எண்கள் மற்றும் இரட்டை எண்களில் உள்ள எண் அமைப்புகள். [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : அமைப்புகள் : 10 ஆல் பெருக்குதல் மற்றும் வகுத்தலில் உள்ள அமைப்புகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : அளவைகள் : நிறுத்தல் அளவைகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : அளவைகள் : திட்டமற்ற அலகுகள் கொண்டு பொருள்களின் எடையை அளத்தல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : அளவைகள் : எடையைக் கிராம் மற்றும் கிலோகிராமில் மாற்றுதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : அளவைகள் : பயிற்சி [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 4 : காலம் : நேரத்தை மணிகளில் கணக்கிடல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : வரைபடம் வரைதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களுக்கு வழித்தடம் குறிக்கவும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : பயிற்சி [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : படிநிலைகளை அமைத்தலும் பின்பற்றுதலும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 5 : தகவல் செயலாக்கம் : ஓர் எண்ணை விடப் பத்து அதிகமாகவும் 10 குறைவாகவும் விரைவாகக் கண்டறிதல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : நேர்க்கோடுகளும் வளைகோடுகளும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : மூலைவிட்டம் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : முப்பரிமாணப் பொருள்களின் (3D) பண்புகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : புதிர்வெட்டுக் கட்டங்கள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : வடிவியல் : தள நிரப்பிகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : சமப் பங்கீடும் மீள் கழித்தலும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : சமக் குழுவாக்கம் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : பயிற்சி [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : பெருக்கலும் வகுத்தலும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : எண்கள் : பயிற்சி (வகுத்து ஈவினைக் காண்க) [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : அமைப்புகள் : வளரும் அமைப்புகளும் செயல்முறைகளும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : அமைப்புகள் : எண்களைக் கூட்டுவதால் கிடைக்கும் அமைப்புகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : அமைப்புகள் : பெருக்கல் முறையில் மீள்கூட்டலின் அமைப்புகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : அமைப்புகள் : வகுத்தல் முறையில் மீள் கழித்தலின் அமைப்புக்கள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : அளவைகள் : நினைவுகூர்தல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : அளவைகள் : திட்டமில்லா அளவைகள் கொண்டு அளத்தல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 4 : அளவைகள் : திட்ட அளவைகளைக் கொண்டு அளத்தல் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : பணம் : ரூபாயும் பைசாவும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : பணம் : பணத்தின் கூட்டலும் கழித்தலும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : பணம் : பயிற்சி (பணத்தின் கூட்டலும் கழித்தலும்) [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 5 : பணம் : விலை பட்டியலும் எளிய பற்றுச்சீட்டும் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 6 : நேரம் : ஒரு நாளிலுள்ள நேரங்கள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 6 : நேரம் : கால முறை வரிசை [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 6 : நேரம் : ஒரு வருடத்தின் கால சுழற்சி நிகழ்வுகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 7 : தகவல் செயலாக்கம் : விரைவுக் கூட்டலுக்கான வழிமுறைகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 7 : தகவல் செயலாக்கம் : விரைவுக் கழித்தலுக்கான வழிமுறைகள் [View Solution]
3 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : மூன்றாம் பருவம் அலகு 7 : தகவல் செயலாக்கம் : மனக் கணக்கு [View Solution]
3வது கணிதம் - 3rd Maths

வகுப்பு: 3 ஆம் வகுப்பு - 3rd Standard | பாடம்: 3வது கணிதம் - 3rd Maths. | 3வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 3rd Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 3 ஆம் வகுப்பு - 3rd Standard | பாடம்: 3வது கணிதம் - 3rd Maths. | 3வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 3rd Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)