பருவம் 2 இயல் 3 | 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - கலை வண்ணம் | 7th Tamil : Term 2 Chapter 3 : Kalai vannam

   Posted On :  12.07.2022 02:11 am

7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம்

கலை வண்ணம்

7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : கலை வண்ணம் | தமிழ்நாடு பள்ளி சமச்சீர் புத்தகங்கள்

இயல் மூன்று

கலை வண்ணம்கற்றல் நோக்கங்கள்

• கலைகளின் இன்றியமையாமையைக் கவிதை வாயிலாக அறிதல்

• இருபொருள் தரும் வகையில் அமைந்த பாடலின் சொல் நயங்களை உணர்தல்

• ஓவியக்கலையின் மேன்மையையும் அது மனித வாழ்வோடு இணைந்துள்ள நுட்பத்தையும் உணர்ந்து போற்றுதல்

• தமிழகச் சுற்றுலா இடங்களையும் அவை வெளிப்படுத்தும் கலை, பண்பாட்டுக் கூறுகளையும் படித்தறிதல் 

• தொழிற்பெயரின் வகைகளை அறிந்து பயன்படுத்துதல்


Tags : Term 2 Chapter 3 | 7th Tamil பருவம் 2 இயல் 3 | 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ்.
7th Tamil : Term 2 Chapter 3 : Kalai vannam : Kalai vannam Term 2 Chapter 3 | 7th Tamil in Tamil : 7th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம் : கலை வண்ணம் - பருவம் 2 இயல் 3 | 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கலை வண்ணம்