11வது கணினி அறிவியல் | 11th Computer Science11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 1 : கணினி அறிமுகம் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 1 : கணினி அறிமுகம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 2 : எண் முறைகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 2 : எண் முறைகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 2ஆ : பூலியன் இயற்கணிதம் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு ஆ : பூலியன் இயற்கணிதம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 3 : கணினி அமைப்பு : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 3 : கணினி அமைப்பு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 4 : இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 4 : இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 5 : பொதுவான இயக்க அமைப்பில் வேலை செய்தல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 5 : பொதுவான இயக்க அமைப்பில் வேலை செய்தல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 6 : விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 6 : விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 7 : பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 7 : பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 8 : சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 8 : சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 9 : C++ ஓர் அறிமுகம் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 9 : C++ ஓர் அறிமுகம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : பாய்வுக் கட்டுப்பாடு : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : பாய்வுக் கட்டுப்பாடு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 11 : C++ -ன் செயற்கூறுகள் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 11 : செயற்கூறுகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 12 : அணிகள் மற்றும் கட்டுருக்கள் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 12 : அணிகள் மற்றும் கட்டுருக்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 13 : அறிமுகம் - பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 13 : அறிமுகம் - பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 14 : இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 14 : இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 15 : பல்லுருவாக்கம் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 15 : பல்லுருவாக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 16 : மரபுரிமம் : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 16 : மரபுரிமம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 17 : கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு : சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 17 : கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 18 : கணிப்பொறியில் தமிழ் : சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 18 : கணிப்பொறியில் தமிழ் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
11வது கணினி அறிவியல் - 11th Computer Science

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது கணினி அறிவியல் - 11th Computer Science. | 11வது கணினி அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Computer Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது கணினி அறிவியல் - 11th Computer Science. | 11வது கணினி அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Computer Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)