11வது கணிதம் | 11th Mathematics11 வது கணக்கு : அலகு 10 : வகை நுண்கணிதம் வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள் DIFFERENTIABILITY AND METHODS OF DIFFERENTIATION: பயிற்சி 10.1: வகைமை (வகையிடல் தன்மை) மற்றும் தொடர்ச்சி (Differentiability and Continuity)

11 வது கணக்கு : அலகு 10 : வகை நுண்கணிதம் வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள் DIFFERENTIABILITY AND METHODS OF DIFFERENTIATION: பயிற்சி 10.2: வகையிடல் விதிகள் (Differentiation Rules)

11 வது கணக்கு : அலகு 10 : வகை நுண்கணிதம் வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள் DIFFERENTIABILITY AND METHODS OF DIFFERENTIATION: பயிற்சி 10.3: சார்பின் சார்பினது வகைக்கெழு (இணைப்பு விதி) எடுத்துக்காட்டுகள்

11 வது கணக்கு : அலகு 10 : வகை நுண்கணிதம் வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள் DIFFERENTIABILITY AND METHODS OF DIFFERENTIATION: பயிற்சி 10.4: உயர் வரிசை வகைக்கெழுக்கள் (Higher order Derivatives)

11 வது கணக்கு : அலகு 10 : வகை நுண்கணிதம் வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள் DIFFERENTIABILITY AND METHODS OF DIFFERENTIATION: பயிற்சி 10.5: சரியான விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும்

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.2: ∫ƒ(a x+b) dx (நேரிய வடிவிலுள்ள தொகைச்சார்பு) வடிவம்

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.10: விகிதமுறு இயற்கணித சார்பின் தொகையிடல் (வகை I, II)

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.11: விகிதமுறு இயற்கணித சார்பின் தொகையிடல் (வகை III)

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.12: விகிதமுறு இயற்கணித சார்பின் தொகையிடல் (வகை IV)

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.13: சரியான விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும்

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.1: தொகையிடலின் அடிப்படை விதிகள் (Basic Rules of Integration)

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.3: தொகையிடலின் பண்புகள்

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.4: எளிய பயன்பாடுகள் (Simple applications)

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.5: தொகை காண வழிமுறைகள் (Methods of Integration)

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.6: சில முக்கியமான தொகையிடல்கள்

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.7: பகுதித் தொகையிடலுக்கான பெர்னோலியின் சூத்திரம்

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.8

11 வது கணக்கு : அலகு 11 : தொகை நுண்கணிதம் Integral Calculus: பயிற்சி 11.9

11 வது கணக்கு : அலகு 12 : நிகழ்தகவு கோட்பாடு - ஓர் அறிமுகம் (Introduction to Probability Theory): பயிற்சி 12.1: சாதக மற்றும் சாதகமற்ற விகிதங்கள் (Odds) - நிகழ்தகவு (Probability)

11 வது கணக்கு : அலகு 12 : நிகழ்தகவு கோட்பாடு - ஓர் அறிமுகம் (Introduction to Probability Theory): பயிற்சி 12.2: நிகழ்தகவின் சில அடிப்படைத் தேற்றங்கள்

11 வது கணக்கு : அலகு 12 : நிகழ்தகவு கோட்பாடு - ஓர் அறிமுகம் (Introduction to Probability Theory): பயிற்சி 12.3: சார்புநிலை நிகழ்தகவு (நிபந்தனை நிகழ்தகவு) (Conditional Probability)

11 வது கணக்கு : அலகு 12 : நிகழ்தகவு கோட்பாடு - ஓர் அறிமுகம் (Introduction to Probability Theory): பயிற்சி 12.5: சரியான விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும்

11 வது கணக்கு : அலகு 7 : அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் (Matrices and Determinants): பயிற்சி 7.1: அணிகள்

11 வது கணக்கு : அலகு 7 : அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் (Matrices and Determinants): பயிற்சி 7.2: அணிகள்

11 வது கணக்கு : அலகு 7 : அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் (Matrices and Determinants): பயிற்சி 7.3: அணிக்கோவைகளுக்குக் காரணித் தேற்றத்தின் பயன்பாடு (Application of factor theorem to determinants)

11 வது கணக்கு : அலகு 7 : அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் (Matrices and Determinants): பயிற்சி 7.4: அணிக்கோவை: முக்கோணத்தின் பரப்பு (Area of a triangle), பூஜ்ஜியக் கோவை மற்றும் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணிகள் (Singular and non−singular matrices)

11 வது கணக்கு : அலகு 7 : அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் (Matrices and Determinants): பயிற்சி 7.5: சரியான விடைகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்

11 வது கணக்கு : அலகு 8 : வெக்டர் இயற்கணிதம் (Vector Algebra): பயிற்சி 8.1: நிலை வெக்டர்கள் (Position vectors)

11 வது கணக்கு : அலகு 8 : வெக்டர் இயற்கணிதம் (Vector Algebra): பயிற்சி 8.2: திசைக் கொசைன்கள் மற்றும் திசை விகிதங்கள் (Direction Cosines and Direction Ratios)

11 வது கணக்கு : அலகு 8 : வெக்டர் இயற்கணிதம் (Vector Algebra): பயிற்சி 8.3: திசையிலிப் பெருக்கம் (Scalar product) திசையிலிப் பெருக்கத்தின் பண்புகள் (Properties of Scalar Product)

11 வது கணக்கு : அலகு 8 : வெக்டர் இயற்கணிதம் (Vector Algebra): பயிற்சி 8.4: வெக்டர் பெருக்கம் (Vector product) மற்றும் பண்புகள்

11 வது கணக்கு : அலகு 8 : வெக்டர் இயற்கணிதம் (Vector Algebra): பயிற்சி 8.5: சரியான விடையினைக் தேர்ந்தெடுக்கவும்

11 வது கணக்கு : அலகு 9 : வகை நுண்கணிதம் எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை DIFFERENTIAL CALCULUS LIMITS AND CONTINUITY: பயிற்சி 9.1: ஒருபுற எல்லைகள் (One sided limits): இடப்பக்க எல்லை மற்றும் வலப்பக்க எல்லை

11 வது கணக்கு : அலகு 9 : வகை நுண்கணிதம் எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை DIFFERENTIAL CALCULUS LIMITS AND CONTINUITY: பயிற்சி 9.2: எல்லைகள் மீதான தேற்றங்கள் (Theorems on limits)

11 வது கணக்கு : அலகு 9 : வகை நுண்கணிதம் எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை DIFFERENTIAL CALCULUS LIMITS AND CONTINUITY: பயிற்சி 9.3: எல்லைகளின் பயன்பாடு (Applications of limits)

11 வது கணக்கு : அலகு 9 : வகை நுண்கணிதம் எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை DIFFERENTIAL CALCULUS LIMITS AND CONTINUITY: பயிற்சி 9.4: மற்ற முக்கிய எல்லைகள் (Some important other limits)

11 வது கணக்கு : அலகு 9 : வகை நுண்கணிதம் எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை DIFFERENTIAL CALCULUS LIMITS AND CONTINUITY: பயிற்சி 9.5: தொடர்ச்சியான சார்புகளின் இயற்கணிதம் (Algebra of continuous functions), நீக்கக் கூடிய மற்றும் துள்ளல் தொடர்ச

11 வது கணக்கு : அலகு 9 : வகை நுண்கணிதம் எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை DIFFERENTIAL CALCULUS LIMITS AND CONTINUITY: பயிற்சி 9.6: சரியான விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.1 : கார்டீசியன் பெருக்கல்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.2 : உறவுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.3 : சார்புகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.4 : சார்புகளின் வகைகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.1 : மெய்யெண்களின் அமைப்பு

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.10 : ஒரு படி அசமன்பாடுகளின் வரைபடங்கள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.11 : அடுக்குகளும் படி மூலங்களும்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.12 : மடக்கை

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.13 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.2 : மட்டு மதிப்பு

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.3 : நேரிய அசமன்பாடுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.4 : இருபடிச் சார்புகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.5 : இருபடி அசமன்பாடுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.6 : பல்லுறுப்புச் சார்புகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.7 : அறுதியில்லாக் கெழுக்கள் வழிமுறை

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.8 : விகிதமுறுச் சார்புகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.9 : பகுதி பின்னங்கள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.1 : முக்கோணவியலின் அடிப்படை முடிவுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.10 : முக்கோணவியல் முக்கோணத்தின் பயன்பாடுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.11 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.12 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.2 : ஆரையன் அளவு

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.3 : முக்கோணவியல் சார்புகளும் மற்றும் அதன் பண்புகளும்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.4 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : கூட்டுக்கோணங்களின் சூத்திரங்கள் அல்லது கூட்டல் அல்லது கழித்தல் முற்றொருமைகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.5 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : மடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் மற்றும் உபமடங்குக் கோண முற்றொருமைகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.6 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : பெருக்கலிலிருந்து கூட்டல் மற்றும் கூட்டலிலிருந்து பெருக்கல் முற்றொருமைகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.7 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : பெருக்கலிலிருந்து கூட்டல் மற்றும் கூட்டலிலிருந்து பெருக்கல் முற்றொருமைகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.8 : முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.9 : முக்கோணத்தின் பரப்பு – ஹிரான்ஸ் சூத்திரம்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.1 : காரணியப் பெருக்கம்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.2 : வரிசை மாற்றங்கள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.3 : சேர்வுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.4 : கணிதத் தொகுத்தறிதல்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.1 : ஈருறுப்புத் தேற்றம்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.2 : முடிவுறுத் தொடர்முறைகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.3 : முடிவுறு தொடர்கள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.4 : முடிவுறா தொடர் முறைகள் மற்றும் தொடர்கள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.1 : ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதை

11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.2 : நேர்க்கோடுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.3 : இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.4 : இரட்டை நேர்க்கோடுகள்

11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்11வது கணிதம் - 11th Mathematics

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது கணிதம் - 11th Mathematics. | 11வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Mathematics TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது கணிதம் - 11th Mathematics. | 11வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Mathematics TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)