11வது கணிதம் | 11th Mathematics11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.1 : கார்டீசியன் பெருக்கல் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.2 : உறவுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.3 : சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.4 : சார்புகளின் வகைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 1.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.1 : மெய்யெண்களின் அமைப்பு [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.2 : மட்டு மதிப்பு [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.3 : நேரிய அசமன்பாடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.4 : இருபடிச் சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.5 : இருபடி அசமன்பாடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.6 : பல்லுறுப்புச் சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.7 : அறுதியில்லாக் கெழுக்கள் வழிமுறை [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.8 : விகிதமுறுச் சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.9 : பகுதி பின்னங்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.10 : ஒரு படி அசமன்பாடுகளின் வரைபடங்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.11 : அடுக்குகளும் படி மூலங்களும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.12 : மடக்கை [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 2.13 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.1 : முக்கோணவியலின் அடிப்படை முடிவுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.2 : ஆரையன் அளவு [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.3 : முக்கோணவியல் சார்புகளும் மற்றும் அதன் பண்புகளும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.4 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : கூட்டுக்கோணங்களின் சூத்திரங்கள் அல்லது கூட்டல் அல்லது கழித்தல் முற்றொருமைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.5 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : மடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் மற்றும் உபமடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.6 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : பெருக்கலிலிருந்து கூட்டல் மற்றும் கூட்டலிலிருந்து பெருக்கல் முற்றொருமைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.7 : முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள் : பெருக்கலிலிருந்து கூட்டல் மற்றும் கூட்டலிலிருந்து பெருக்கல் முற்றொருமைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.8 : முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.9 : முக்கோணத்தின் பரப்பு – ஹிரான்ஸ் சூத்திரம் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.10 : முக்கோணவியல் முக்கோணத்தின் பயன்பாடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.11 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 3.12 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.1 : காரணியப் பெருக்கம் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.2 : வரிசை மாற்றங்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.3 : சேர்வுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.4 : கணிதத் தொகுத்தறிதல் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 4.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.1 : ஈருறுப்புத் தேற்றம் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.2 : முடிவுறுத் தொடர்முறைகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.3 : முடிவுறு தொடர்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.4 : முடிவுறா தொடர் முறைகள் மற்றும் தொடர்கள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 5.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.1 : ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதை [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.2 : நேர்க்கோடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.3 : இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.4 : இரட்டை நேர்க்கோடுகள் [View Solution]
11வது கணிதம் : பயிற்சி 6.5 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
11வது கணிதம் - 11th Mathematics

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது கணிதம் - 11th Mathematics. | 11வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Mathematics TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது கணிதம் - 11th Mathematics. | 11வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Mathematics TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)