11வது வேதியியல் | 11th Chemistry11 வது வேதியியல் : அலகு 1 : வேதியியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும் வேதிக் கணக்கீடுகள்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 1 : வேதியியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும் வேதிக் கணக்கீடுகள்: தன்மதிப்பீடு: வேதியியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும் வேதிக் கணக்கீடுகள்

11 வது வேதியியல் : அலகு 1 : வேதியியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும் வேதிக் கணக்கீடுகள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 10 : வேதிப் பிணைப்புகள்: சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 10 : வேதிப் பிணைப்புகள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 11 : கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள்: சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 11 : கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள்: தன் மதிப்பீடு - வேதியியல்: இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை

11 வது வேதியியல் : அலகு 11 : கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 12 : கரிம வேதி வினைகளின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள்: சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 12 : கரிம வேதி வினைகளின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 13 : ஹைட்ரோகார்பன்கள்: சரியான விடையை தேர்வு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 13 : ஹைட்ரோகார்பன்கள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 14 : ஹேலோ ஆல்கேன்கள் மற்றும் ஹேலோ அரீன்கள்: சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 14 : ஹேலோ ஆல்கேன்கள் மற்றும் ஹேலோ அரீன்கள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 15 : சுற்றுச் சூழல்வேதியியல்: சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 15 : சுற்றுச் சூழல்வேதியியல்: சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்

11 வது வேதியியல் : அலகு 2 : அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமான விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 2 : அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி: சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 2 : அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி: தன்மதிப்பீடு: அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி

11 வது வேதியியல் : அலகு 3 : தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு: சரியான விடையினை தெரிவு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 3 : தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு: தன்மதிப்பீடு:தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு

11 வது வேதியியல் : அலகு 3 : தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 4 : ஹைட்ரஜன்: சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 4 : ஹைட்ரஜன்: சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்

11 வது வேதியியல் : அலகு 5 : கார மற்றும் காரமண் உலோகங்கள்: சரியான விடையை தெரிவு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 5 : கார மற்றும் காரமண் உலோகங்கள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 6 : வாயு நிலைமை: சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 6 : வாயு நிலைமை: தன்மதிப்பீடு: வாயு நிலைமை

11 வது வேதியியல் : அலகு 6 : வாயு நிலைமை: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 7 : வெப்ப இயக்கவியல்: சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 7 : வெப்ப இயக்கவியல்: தன்மதிப்பீடு: வெப்ப இயக்கவியல்

11 வது வேதியியல் : அலகு 7 : வெப்ப இயக்கவியல்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 8 : இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை: சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 8 : இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை: தன் மதிப்பீடு - வேதியியல்: இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை

11 வது வேதியியல் : அலகு 8 : இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

11 வது வேதியியல் : அலகு 9 : கரைசல்கள்: சரியான விடையினைத் தேர்வு செய்க

11 வது வேதியியல் : அலகு 9 : கரைசல்கள்: தன்மதிப்பீடு: கரைசல்கள்

11 வது வேதியியல் : அலகு 9 : கரைசல்கள்: பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி11வது வேதியியல் - 11th Chemistry

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது வேதியியல் - 11th Chemistry. | 11வது வேதியியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Chemistry TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 11 ஆம் வகுப்பு - 11th Standard | பாடம்: 11வது வேதியியல் - 11th Chemistry. | 11வது வேதியியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 11th Chemistry TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)