4வது தமிழ் | 4th Tamil4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : அன்னைத் தமிழே!: அன்னைத் தமிழே!: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : பனைமரச் சிறப்பு: பனைமரச் சிறப்பு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : ஏழு இறக்கைக் குருவியும் தெனாலிராமனும்: ஏழு இறக்கைக் குருவியும் தெனாலிராமனும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 4 : முளைப்பாரி - பாடல்: முளைப்பாரி - பாடல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 5 : பண்படுத்தும் பழமொழிகள்: பண்படுத்தும் பழமொழிகள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 6 : முயல் அரசன்: முயல் அரசன்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 7 : சான்றோர் மொழி - வெற்றி வேற்கை: சான்றோர் மொழி - வெற்றி வேற்கை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 8 : விடியும் வேளை: விடியும் வேளை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 9 : கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை: கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : காவல்காரர்: காவல்காரர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : எல்லாரும் இப்படியே இருந்துவிட்டால்: எல்லாரும் இப்படியே இருந்துவிட்டால்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : யானைக்கும் பானைக்கும் சரி: யானைக்கும் பானைக்கும் சரி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 4 : நன்னெறி: நன்னெறி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 5 : பனிமலைப் பயணம்: பனிமலைப் பயணம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 6 : ஆராய்ந்திட வேண்டும்: ஆராய்ந்திட வேண்டும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 7 : திருக்குறள் கதைகள்: திருக்குறள் கதைகள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 8 : பசுவுக்குக் கிடைத்த நீதி (நாடகம்): பசுவுக்குக் கிடைத்த நீதி (நாடகம்): கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 9 : வேலைக்கேற்ற கூலி: வேலைக்கேற்ற கூலி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : உலா வரும் செயற்கைக்கோள்: உலா வரும் செயற்கைக்கோள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : மாசில்லாத உலகம் படைப்போம்: மாசில்லாத உலகம் படைப்போம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி: காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 4 : ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி: ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 5 : கணினி உலகம்: கணினி உலகம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 6 : மலையும் எதிரொலியும்: மலையும் எதிரொலியும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 7 : நீதிநெறி விளக்கம்: நீதிநெறி விளக்கம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 8 : உறவுமுறைக் கடிதம்: உறவுமுறைக் கடிதம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 9 : அறிவுநிலா: அறிவுநிலா: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்4வது தமிழ் - 4th Tamil

வகுப்பு: 4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard | பாடம்: 4வது தமிழ் - 4th Tamil. | 4வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 4th Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard | பாடம்: 4வது தமிழ் - 4th Tamil. | 4வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 4th Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)