4வது சமூக அறிவியல் | 4th Social Science4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 1 : அலகு 1 : ஆற்றங்கரை அரசுகள்: வினா விடை

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 1 : அலகு 2 : ஐவகை நில அமைப்பு: வினா விடை

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 1 : அலகு 3: நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி: வினா விடை

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 2 : அலகு 1 : சங்க கால வள்ளல்கள்: வினா விடை

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 2 : அலகு 2 : தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு: வினா விடை

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 2 : அலகு 3 : போக்குவரத்து: வினா விடை

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 3 : அலகு 1 : உலகெலாம் தமிழர்கள்: வினா விடை

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 3 : அலகு 2 : சென்னை மாகாணத்தின் வரலாறு: வினா விடை

4 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பருவம் 3 : அலகு 3 : குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்: வினா விடை4வது சமூக அறிவியல்  - 4th Social Science

வகுப்பு: 4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard | பாடம்: 4வது சமூக அறிவியல் - 4th Social Science. | 4வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 4th Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 4 ஆம் வகுப்பு - 4th Standard | பாடம்: 4வது சமூக அறிவியல் - 4th Social Science. | 4வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 4th Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)