கேள்வி பதில் மற்றும் தீர்வுகள் | பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம் | பருவம் 2 அலகு 3 | 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு - பயிற்சி 3.1 | 6th Maths : Term 2 Unit 3 : Bill, Profit and Loss

   Posted On :  22.11.2023 03:23 am

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம்

பயிற்சி 3.1

6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம் : பயிற்சி 3.1 : புத்தக வினாக்களுக்கான கேள்வி பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

பயிற்சி 3.1


1. ஒரு பள்ளி நிர்வாகம் மரப்பொருள்கள் சிலவற்றை வாங்கிக் கொண்டு பின்வரும் பட்டியலைப் பெறுகிறது.


வினாக்கள்:

(i) அங்காடியின் பெயர் என்ன?

(ii) பட்டியல் எண் என்ன?

(iii) ஒரு கரும்பலகையின் விலை என்ன?

(iv) எத்தனை சோடி அமரும் மற்றும் எழுதும் பலகைகளைப் பள்ளி வாங்கியது?

(v) பட்டியலின் மொத்தத் தொகையைச் சரிபார்.

விடை

i) முல்லை மரச்சாமான்கள் அங்காடி

ii) பட்டியல் எண் : 728 

iii) ₹3000 

iv) 50 சோடிகள்

v) சரியாக உள்ளது.


2. சிதம்பரம், மருது நூல் அங்காடியிலிருந்து 12.04.2018 அன்று வாங்கப்பட்ட பின்வரும் வாழ்க்கை வரலாறு நூல்களுக்கு 507 ஆம் பட்டியல் எண்ணுடைய பட்டியல் தயாரிக்க.

ஒன்று ₹55 வீதம் சுப்பிரமணியப் பாரதியார் நூல்கள் 10, ஒன்று ₹75 வீதம் திருவள்ளுவர் நூல்கள் 15, ஒன்று ₹60 வீதம் வீரமாமுனிவர் நூல்கள் 12 மற்றும் ஒன்று ₹70 வீதம் திரு.வி. நூல்கள் 12. 

விடை3. பின்வரும் அட்டவணையில் பொருத்தமானவற்றைக் கொண்டு நிரப்புக.


விடை :

(i) அடக்கவிலை = ₹ 100

விற்பனை விலை = ₹ 120 

அடக்கவிலை < விற்பனை விலை 

இலாபம் = விற்பனை விலைஅடக்கவிலை

= ₹ 120 – ₹ 100

= ₹ 20 

(ii) அடக்கவிலை = ₹ 110

விற்பனை விலை = ₹ 120 

அடக்கவிலை < விற்பனை விலை 

இலாபம் = விற்பனை விலைஅடக்கவிலை

= ₹ 120 – ₹ 110 = ₹ 10

(iii) அடக்கவிலை = ₹ 120

இலாபம் = ₹ 20 

இலாபம் = விற்பனை விலைஅடக்கவிலை 

20 = விற்பனை விலை – ₹ 120 

20 + ₹ 120 = விற்பனை விலை

விற்பனை விலை = ₹ 140

(iv) அடக்கவிலை = ₹ 100

விற்பனை விலை = ₹ 90 

அடக்கவிலை > விற்பனை விலை 

நட்டம் = அடக்கவிலைவிற்பனை விலை

= ₹ 100 – ₹ 90

= ₹.10

(v) அடக்கவிலை = ₹ 120

இலாபம் = ₹ 25 

இலாபம் = விற்பனை விலைஅடக்கவிலை 

25 = விற்பனை விலை – ₹ 120 

25 + ₹ 120 = விற்பனை விலை 

145 = விற்பனை விலை

விற்பனை விலை = ₹ 145


4. பின்வரும் அட்டவணையில் பொருத்தமானவற்றைக் கொண்டு நிரப்புக.


விடை :

(i) அடக்கவிலை = ₹ 110

குறித்த விலை = ₹ 130 

தள்ளுபடி இல்லை எனில் குறித்த விலை = விற்பனை விலை

விற்பனை விலை = ₹ 130 

இலாபம் = விவிஅவி

= ₹ 130 – ₹ 110 =  ₹ 20

(ii) அடக்கவிலை = ₹ 110 

குறித்த விலை = ₹ 130

தள்ளுபடி = ₹ 10

விற்பனை விலை = குறித்த விலைதள்ளுபடி

= ₹ 130 – ₹ 10 

= ₹ 120

இலாபம் = விவிஅவி

= ₹ 120 – ₹ 110

=  ₹ 10

(iii) அடக்கவிலை = ₹ 110 

குறித்த விலை = ₹ 130 

தள்ளுபடி = ₹ 30

விற்பனை விலை = குறித்த விலைதள்ளுபடி

= ₹ 130 – ₹ 30

= ₹ 100

நட்டம் = அவிவிவி

= ₹ 110 – ₹ 100 

= ₹ 10

 (iv) அடக்கவிலை = ₹ 110

குறித்த விலை = ₹ 120 

நட்டம் = ₹ 10

நட்டம் = அடக்க விலைவிற்பனை விலை 

விற்பனை விலை  = அடக்க விலைநட்டம்

= ₹ 110 – ₹ 10

= ₹ 100 

தள்ளுபடி = குறித்த விலைவிற்பனை விலை

= ₹ 120 – ₹ 100

= ₹ 20

(v) குறித்த விலை = ₹ 120

தள்ளுபடி = ₹ 10 

இலாபம் = ₹ 20

நட்டம் = ₹0 

விற்பனை விலை

= குறித்த விலைதள்ளுபடி 

= ₹ 120 – ₹ 10 

= ₹ 110

இலாபம் = ₹ 20 

இலாபம் = விற்பனை விலைஅடக்கவிலை

20 = ₹ 110 – அடக்க விலை 

அடக்கவிலை = விற்பனைவிலைஇலாபம் 

= ₹ 110 – ₹ 20 

= ₹ 90


5. இராணி ஒரு சோடி வளையல்களை ₹310இக்கு வாங்கினார். அவளுடைய தோழி அதை மிகவும் விரும்பியதால், இராணி அவ்வளையலை ₹325 விற்கிறார் எனில் இராணியின் இலாபம் அல்லது நட்டம் காண்க.

விடை

அடக்க விலை = ₹ 310, 

விற்பனை விலை = ₹. 325. 

இலாபம் = விற்பனை விலைஅடக்கவிலை

= ₹ 325 – ₹ 310 

= ₹ 15


6. சுகன் ஒரு ஜீன்ஸ் (Jeans pant) கால் சட்டையை ₹750இக்கு வாங்கினார். அது அவருக்குப் பொருந்தவில்லை. அதை அவருடைய நண்பருக்கு ₹710இக்கு விற்பனை செய்தார் எனில் சுகனுக்கு இலாபம் அல்லது நட்டம் காண்க.

விடை

அடக்க விலை = ₹ 750 

விற்பனை விலை = ₹ 710 

அடக்க விலை > விற்பனை விலை 

நட்டம் = அடக்க விலைவிற்பனை விலை

= ₹ 750 – ₹ 710

= ₹ 40 


7. சோமு ஓர் உந்து வண்டியை மற்றொருவரிடமிருந்து ₹28,000இக்கு வாங்கி, அதனைப் பழுது பார்க்க ₹2000 செலவு செய்தார். பிறகு அதனை ₹30,000இக்கு விற்பனை செய்தார் எனில் அவருடைய இலாபம் அல்லது நட்டம் காண்க.

விடை :

அடக்க விலை = ₹ 28,000 + ₹ 2,000 

அடக்க விலை = ₹ 30,000 

விற்பனை விலை = ₹ 30,000 

அடக்க விலை = விற்பனை விலை 

இலாபமும் இல்லை / நட்டமும் இல்லை


8. முத்து ஒரு மகிழுந்து வண்டியை ₹8,50,000இக்கு வாங்கினார், அதை ₹25,000 இலாபத்திற்கு விற்பனை செய்ய விரும்பினார் எனில் மகிழுந்தின் விற்பனை விலை என்னவாக இருக்கும்?

விடை

அடக்க விலை = ₹ 8,50,000 

இலாபம் = ₹ 25,000 

விற்பனை விலை = அடக்க விலை + இலாபம்

= ₹ 8,50,000 + ₹ 25,000

= ₹ 8,75,000


9. வளர்மதி தன்னுடைய முத்து மாலையை ₹30,000இக்கு விற்பனை செய்து, அதனால் இலாபம் ₹5000 பெறுகிறார் எனில் முத்து மாலையின் அடக்க விலையைக் காண்க.

விடை :

விற்பனை விலை = ₹ 30,000 

இலாபம் = ₹ 5,000 

அடக்க விலை = விற்பனை விலைஇலாபம்

= ₹ 30,000 – ₹ 5,000 

= ₹ 25,000


10. குணா தனது பொருளை ₹325 எனக் குறித்து ₹30 தள்ளுபடியில் விற்பனை செய்தார் எனில், விற்பனை விலையைக் காண்க.

விடை

குறித்த விலை = ₹ 325 

தள்ளுபடி = ₹ 30 

விற்பனை விலை = குறித்த விலைதள்ளுபடி

= ₹ 325 – ₹ 30

= ₹ 295


11. ஒருவர் ஒரு நாற்காலியை ₹1500இக்கு வாங்கினார். தள்ளுபடி ₹100 அளித்த பின் ₹250 இலாபம் பெறுமாறு விற்பனை செய்ய விரும்பினார் எனில் நாற்காலியின் குறித்த விலை எவ்வளவு?

விடை :

அடக்க விலை = ₹ 1,500 

இலாபம் = ₹ 250 

விற்பனை விலை = அடக்க விலை + இலாபம்

= ₹ 1,500 + ₹ 250

= ₹ 1,750 

தள்ளுபடி = ₹ 100 

விற்பனை விலை = குறித்த விலைதள்ளுபடி 

குறித்த விலை = விற்பனை விலை + தள்ளுபடி

= ₹ 1,750 + ₹ 100

= ₹ 1,850


12. அமுதா அவரது வீட்டில் தயார் செய்த ஊறுகாயை ஒரு பொட்டலம் ஒன்றுக்கு ₹300 என விலை குறித்தார். ஆனால் ஒரு பொட்டலம் ₹275இக்கு விற்பனை செய்தார் எனில் ஒரு பொட்டலத்திற்கு அவரால் அளிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி எவ்வளவு?

விடை

குறித்த விலை = ₹ 300 

விற்பனை விலை = ₹ 275 

தள்ளுபடி = குறித்த விலைவிற்பனை விலை

= ₹ 300 – ₹ 275

= ₹ 25


13. வளவன் 24 முட்டைகளை ₹96இக்கு வாங்கினார். அவற்றில் 4 முட்டைகள் உடைந்து விட்டன. மீதியை விற்பனை செய்ததில் ₹36 நட்டம் எனில் ஒரு முட்டைக்கான விற்பனை விலை எவ்வளவு

விடை

24 முட்டைகளின் விலை = ₹ 96 

நான்கு முட்டைகள் உடைந்து விட்டன எனில், மீதமுள்ள முட்டைகள் = 24 – 4

= 20

நட்டம் = ₹ 36 எனில்

20 முட்டைகளின் விற்பனை விலை 

விற்பனை விலை = அடக்க விலைநட்டம்

= ₹ 96 – ₹ 36

= ₹60 

ஒரு முட்டையின் விலை = ₹ 60/20

= ₹3


14. மங்கை ஒரு அலைபேசியை ₹12585இக்கு வாங்கினார். அது கீழே விழுந்து பழுதாகி விட்டது. அதைச் சரி செய்ய ₹500 செலவு செய்து அதை அவர் ₹7500இக்கு விற்பனை செய்தார். அவருடைய இலாபம் அல்லது நட்டம் காண்க.

விடை

அடக்க விலை = ₹ 12,585 + ₹ 500

= ₹ 13,085 

விற்பனை விலை = ₹ 7,500 

அடக்க விலை > விற்பனை விலை 

நட்டம் = அடக்க விலைவிற்பனை விலை

= ₹ 13,085 – ₹ 7,500 

= ₹ 5,585கொள்குறி வகை வினாக்கள்


15. தள்ளுபடியானது _________________ லிருந்து கழிக்கப்பட்டு விற்பனை விலை பெறப்படுகிறது.

) குறித்த விலை

) அடக்க விலை

) நட்டம்

) இலாபம்

[விடை : ) குறித்த விலை]


16. 'கூடுதல் செலவுகள்' எப்போதும் _____________ ல் அடங்கியுள்ளது.

) விற்பனை விலை

) அடக்க விலை

) இலாபம்

) நட்டம்

[விடை : ) அடக்க விலை]


17. இலாபமும் இல்லை, நட்டமும் இல்லை எனில்

) அடக்க விலை = விற்பனை விலை 

) அடக்க விலை > விற்பனை விலை

) அடக்க விலை < விற்பனை விலை

) குறித்த விலை = தள்ளுபடி

[விடை : ) அடக்க விலை = விற்பனை விலை


18. தள்ளுபடி = குறித்த விலை –  _________________.

) இலாபம்

) விற்பனை விலை

) நட்டம்

) அடக்க விலை

[விடை : ) விற்பனை விலை]

Tags : Questions with Answers, Solution | Bill, Profit and Loss | Term 2 Chapter 3 | 6th Maths கேள்வி பதில் மற்றும் தீர்வுகள் | பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம் | பருவம் 2 அலகு 3 | 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு.
6th Maths : Term 2 Unit 3 : Bill, Profit and Loss : Exercise 3.1 Questions with Answers, Solution | Bill, Profit and Loss | Term 2 Chapter 3 | 6th Maths in Tamil : 6th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம் : பயிற்சி 3.1 - கேள்வி பதில் மற்றும் தீர்வுகள் | பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம் | பருவம் 2 அலகு 3 | 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : 6 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : பட்டியல், இலாபம் மற்றும் நட்டம்