கேள்விகளுக்கான பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள் | எண்ணியல் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 | 7ஆம் வகுப்பு கணக்கு - பயிற்சி 1.5 | 7th Maths : Term 2 Unit 1 : Number System

   Posted On :  06.07.2022 01:45 am

7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல்

பயிற்சி 1.5

7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.5 : புத்தக பயிற்சி கேள்விகளுக்கான பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

பயிற்சி 1.5 


பல்வகைத் திறனறி பயிற்சிக் கணக்குகள் 

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தசம எண்களை இடமதிப்பு அட்டவணையில் எழுதவும். 

(i) 247.36

(ii) 132.105 

தீர்வு : 2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொன்றையும் தசம வடிவில் எழுதவும்.

(i) 300 + 5 + 7/10 + 9/100 + 2/1000

(ii) 1000 + 400 + 30 + 2 + 6/10 + 7/100

தீர்வு : 

(i) 300 + 5 + 7/10 + 9/100 + 2/1000 = 305.792

(ii) 1000 + 400 + 30 + 2 + 6/10 + 7/100 = 1432.67


3. பின்வரும் தசம எண் சோடிகளில் எது பெரியது? 

(i) 0.888 (or) 0.28 

(ii) 23.914 (or) 23.915 

தீர்வு : 

(i) 0.888 > 0.280 

பெரிய தசம் எண் 0.888 

(ii) 23.914 < 23.915

பெரிய தசம எண் 23.915


4. 25 மீ நீச்சல் போட்டியில் 5 நீச்சல் வீரர்கள் A, B, C, D, E ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். அவர்களின் நேரங்கள் முறையே 15.7 வினாடிகள், 15.68 வினாடிகள், 15.6 வினாடிகள், 15.74 வினாடிகள், 15.67 வினாடிகள் எனில், போட்டியின் வெற்றியாளரைக் கண்டறிக. 

தீர்வு : 

வீரர் A எடுத்துக்கொண்ட நேரம் = 15.70 வினாடிகள்

வீரர் B எடுத்துக்கொண்ட நேரம் = 15.68 வினாடிகள் 

வீரர் C எடுத்துக்கொண்ட நேரம் = 15.60 வினாடிகள் 

வீரர் D எடுத்துக்கொண்ட நேரம் = 15.74 வினாடிகள் 

வீரர் E எடுத்துக்கொண்ட நேரம் = 15.67 வினாடிகள்

வீரர் C - யே போட்டியின் வெற்றியாளராவார் (15.6 வினாடிகள்) 


5. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தசம எண்களை பின்னங்களாக மாற்றுக. 

(i) 23.4

(ii) 46. 301 

தீர்வு :

(i) 23.4 = 234/10 = 117/5

(ii) 46. 301 = 46301/1000


6. பின்வருவனவற்றைக் கிலோ மீட்டரில் மாற்றுக. 

(i) 256 மீ 

(ii) 4567 மீ 

தீர்வு : 

(i) 256 மீ

1000 மீ = 1 கிமீ

256/1000 = 0.256 கிமீ 

(ii) 4567 மீ 

4567/1000 கிமீ = 4.567 கிமீ 


7. ஒரு வகுப்பில் 26 மாணவர்களும் மற்றும் 24 மாணவிகளும் உள்ளனர். அவர்களின் பின்னங்களைத் தசம வடிவில் குறிப்பிடுக. 

தீர்வு : 

மாணவர்கள் = 26

மாணவிகள் = 24

மொத்தம் = 50 

மாணவரின் விகிதம் = 26/50 = 0.52

மாணவியின் விகிதம் = 24/50 = 0.48மேற்சிந்தனைக் கணக்குகள் 


8. கீழ்க்காணும் தொகையைத் தசம எண்ணில் எழுதுக. 

(i) 809 ரூபாய் 99 பைசா 

(ii) 147 ரூபாய் 70 பைசா 

தீர்வு : 

(i) 809 ரூபாய் 99 பைசா = ₹ 809.99

(ii) 147 ரூபாய் 70 பைசா = ₹ 147.70 


9. தசம எண்களைப் பயன்படுத்தி மீட்டரில் எழுதுக. 

(i) 1328 செ.மீ 

(ii) 419 செ.மீ 

தீர்வு : 

(i) 1328 செ.மீ = 1328/100 மீ

100 செ.மீ = 1 மீ

= 13.28 மீ 

(ii) 419 செ.மீ = 419/100 மீ

= 4.19 மீ 


10. பின்வருவனவற்றைக் தசமக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்திக் குறிக்க. 

(i) 8 மீ 30 செ.மீ 

(ii) 24 கி.மீ 200 மீ

தீர்வு :

(i) 8 மீ 30 செ.மீ = 8.30 மீ 

(ii) 24 கி.மீ 200 மீ = 24.200 கி.மீ 


11. பின்வரும் தசமப் பின்னங்களைத் தசம எண்களாக மாற்றுக. 

(i) 23 / 10000 

(ii) 421 / 100 

(iii) 37 / 10

தீர்வு :

(i) 23/10000 = 0.0023 

(ii) 421/100 = 4.21

(iii) 37/10 = 3.7


12. பின்வரும் தசமங்களைப் பின்னமாக மாற்றி சுருங்கிய வடிவில் எழுதுக. 

(i) 2.125

(ii) 0.0005 

தீர்வு :

(i) 2.125 = 2125/1000 = 17/8

(ii) 0. 0005 = 5/10000 = 1/2000


13. 0. 07, 0.7 என்ற தசம எண்களை எண்கோட்டில் குறிக்க.

தீர்வு : 


14. கீழ்க்காணும் தசம எண்களை சொற்களில் எழுதுக. 

(i) 4.9 

(ii) 220.0 

(iii) 0.7 

(iv) 86.3 

தீர்வு : 

(i) 4.9 நான்கு ஒன்றுகள் ஒன்பது பத்தில் ஒன்றுகள் 

(ii) 220.0 இருநூற்று இருபது 

(iii) 0.7 ஏழு பத்தில் ஒன்றுகள் 

(iv) 86.3 என்பத்து ஆறு மூன்று பத்தில் ஒன்றுகள் 


15. கீழ்க்கண்ட தசம எண்கள் எண்கோட்டில், எந்த இரு முழு எண்களுக்கு இடையில் அமையும்? 

(i) 0.2

(ii) 3.4 

(iii) 3.9

(iv) 2.7

(v) 1.7 

(vi) 1.3 

தீர்வு :

 (i) 0.2     0 மற்றும் 1

(ii) 3.4      3 மற்றும் 4

(iii) 3.9      3 மற்றும் 4

(iv) 2.7      2 மற்றும் 3

(v) 1.7      1 மற்றும் 2

(vi) 1.3      1 மற்றும் 2


16. 9/10 கி.மீ ஆனது 1 கி.மீ-க்கு எவ்வளவு குறைவாக உள்ளது? அதனைத் தசம வடிவில் குறிக்க. 

தீர்வு : 

1 கி.மீ = 1.0 கி.மீ

9/10 கி.மீ = 0.9கி.மீ 

1 கி.மீ – 9/10 கி.மீ = 1.0 - 0.9

= 0.1 கி.மீ


விடைகள் :

பயிற்சி  1.5

1. 

2. (i) 305.792 (ii) 1432.67

3. (i) 0.888 (ii) 23.915

4. வீரர் C - யே போட்டியின் வெற்றியாளராவார் (15.6 வினாடிகள்) 

5. (i) 117/5 (ii) 46301/1000

6. (i) 0.256 கிமீ  (ii) 4.567 கிமீ


7. மாணவரின் விகிதம் = 26/50 = 0.52

மாணவியின் விகிதம் = 24/50 = 0.48

மேற்சிந்தனைக் கணக்குகள் 

8. (i) ₹809.99 (ii) ₹147.70

9. (i) 13.28 மீ (ii) 4.19 மீ

10.(i) 8.30 மீ (ii) 24.200 கி மீ

11. (i) 0.0023 (ii) 4.21 (iii) 3.7

12. (i) 17/8 (ii) 1/2000

13. 

14. (i) 4.9 நான்கு ஒன்றுகள் ஒன்பது பத்தில் ஒன்றுகள் 

(ii) 220.0 இருநூற்று இருபது 

(iii) 0.7 ஏழு பத்தில் ஒன்றுகள் 

(iv) 86.3 என்பத்து ஆறு மூன்று பத்தில் ஒன்றுகள் 

(i) 0.2     0 மற்றும் 1

(ii) 3.4      3 மற்றும் 4

(iii) 3.9      3 மற்றும் 4

(iv) 2.7      2 மற்றும் 3

(v) 1.7      1 மற்றும் 2

(vi) 1.3      1 மற்றும் 2

16. 0.1கிமீTags : Questions with Answers, Solution | Number System | Term 2 Chapter 1 | 7th Maths கேள்விகளுக்கான பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள் | எண்ணியல் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 | 7ஆம் வகுப்பு கணக்கு.
7th Maths : Term 2 Unit 1 : Number System : Exercise 1.5 Questions with Answers, Solution | Number System | Term 2 Chapter 1 | 7th Maths in Tamil : 7th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல் : பயிற்சி 1.5 - கேள்விகளுக்கான பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள் | எண்ணியல் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 | 7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : எண்ணியல்