தாவரவியல் - கேரா - பாசிகள் | 11th Botany : Chapter 2 : Plant Kingdom

   Posted On :  17.05.2022 12:10 am

11 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : தாவர உலகம்

கேரா - பாசிகள்

கேரா பொதுவாக ’கல் தாவரங்கள்’ (Stoneworts) என அழைக்கப்படுகிறது.


 

Tags : தாவரவியல்.
11th Botany : Chapter 2 : Plant Kingdom : Oedogonium - Algae in Tamil : 11th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 11 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : தாவர உலகம் : கேரா - பாசிகள் - தாவரவியல் : 11 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
11 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : தாவர உலகம்