மின்னோட்டவியல் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 | 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - வினா விடை | 7th Science : Term 2 Unit 2 : Electricity

   Posted On :  16.05.2022 05:32 pm

7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : மின்னோட்டவியல்

வினா விடை

7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 :மின்னோட்டவியல் : புத்தக வினாக்களுக்கான கேள்வி பதில்கள்
பயிற்சி 

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில், 'x' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளப் புள்ளியை, விநாடிக்கு 10 அலகுகள் கொண்ட மின்னூட்டம் கடத்தி செல்கிறது எனில், அம்மின்சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவு என்ன ?


அ) 10 ஆம்பியர் 

ஆ) 1 ஆம்பியர் 

இ) 10 வோல்ட்

ஈ) 1 வோல்ட்

விடை : அ) 10 ஆம்பியர்


2. கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் எந்த சாவியை (L,M அல்லது N) மூடினால் மின்விளக்கு எரியும்?


அ) சாவி L மட்டும் 

ஆ) சாவி M மட்டும்

இ) சாவிகள் M மற்றும் N மட்டும் 

ஈ) சாவி L அல்லது M மற்றும் N

விடை : ஈ) சாவி L அல்லது M மற்றும் N


3. சிறிய அளவிலான மின்னோட்டங்கள் மில்லி ஆம்பியரில் (mA) அளக்கப்படுகிறது. எனில், 0.25 ஆம்பியர் (A) மின்னோட்டத்தினை மில்லி ஆம்பியரில் கூறுக.

அ) 2.5 mA 

ஆ) 25 mA

இ) 250 mA

ஈ) 2500 mA 

விடை : இ) 250 mA 


4. கீழ்க்காணும் எந்த மின்சுற்றில், மின்விளக்குகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது? 


விடை :

II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. 

1. மரபு மின்னோட்டத்தின் திசை, எலக்ட்ரானின் பாயும் திசைக்கு __________ ல் அமையும்

விடை : எதிர் முனையில் 

2. ஓரலகு கூலூம் மின்னூட்டமானது ஏறக்குறைய __________ புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டிருக்கும்.

விடை : 6.242 x 1018 

3. மின்னோட்டத்தை அளக்க __________ என்ற கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விடை : அம்மீட்டர் 

4. மின்கடத்துப்பொருட்களில், எலக்ட்ரான்கள் அணுக்களோடு __________ பிணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

விடை : தளர்வாக 

5. மின்கடத்துத்திறனின் S.I. அலகு __________ ஆகும். 

விடை : சீமென்ஸ் / மீட்டர் (S / m)III. சரியா - தவறா எனக் குறிப்பிடு, தவறு எனில் சரியான விடையை எழுதுக. 

1. எலக்ட்ரான் ஓட்டத்தின் திசை, மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையிலேயே அமைகிறது. 

விடை : தவறு - எலக்ட்ரான் ஓட்டத்தின் திசை, மரபு மின்னோட்டத்தின் எதிர் திசையிலேயே அமைகிறது. 

2. வீடுகளில் உள்ள மின் இணைப்பில், அதிக மின் பளு இருந்தால், மின் உருகு இழை உருகாது. 

விடை : தவறு  - வீடுகளில் உள்ள மின் இணைப்பில், அதிக மின் பளு இருந்தால், மின் உருகு இழை உருகும்.

3. பக்க இணைப்பில், மின் சாதனங்கள் கிளைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. 

விடை : சரி 

4. மின்னோட்டத்தினை 'A' என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுகிறோம்.

விடை : தவறு - மின்னோட்டத்தினை ‘ ɪ ‘ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுகிறோம். 

5. குறை கடத்தியின் மின் கடத்துத்திறன், கடத்தி மற்றும் கடத்தாப்பொருளின் மின்கடத்து திறனின் மதிப்புகளுக்கு இடையே அமையும்.

விடை : சரி IV. பொருத்துக

1. மின்கலம் - அ. மின்சுற்றை திறக்க அல்லது மூட பயன்படுகிறது

2. சாவி – ஆ. மின்சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் பாதுகாப்பு சாதனம்

3. மின்சுற்று - அதிக மின் பளு

4. குறு சுற்று துண்டிப்பான் – ஈ. மின்னோட்டம் செல்லும் ஒரு மூடிய பாதை

5. மின் உருகி - உ வேதி ஆற்றலை. மின் ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனம்

விடைகள் 

1. மின்கலம் - உ . வேதி ஆற்றலை, மின் ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனம் 

2. சாவி – அ. மின்சுற்றை திறக்க அல்லது மூட பயன்படுகிறது 

3. மின்சுற்று - ஈ. மின்னோட்டம் செல்லும் ஒரு மூடிய பாதை 

4. குறு சுற்று துண்டிப்பான் - இ. அதிக மின் பளு

5. மின் உருகி - ஆ. மின்சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் ஓர் பாதுகாப்பு சாதனம்V. ஒப்புமை படுத்துக 

1. நீர் : குழாய் : மின்னோட்டம் : __________

விடை : மின் கம்பி 

2. தாமிரம் : கடத்தி : மரக்கட்டை : __________

விடை : மின் அரிதிற்கடத்திகள்

3. நீளம் : மீட்டர் அளவு கோல் : மின்னோட்டம் : __________

விடை : அம்மீட்டர்

4. மில்லி ஆம்பியர் : 10-3 : மைக்ரோ ஆம்பியர் : __________

விடை : 10-6 AVI. கூற்று - காரணம் 

1. கூற்று (A) : தாமிரம், மின் கடத்துக்கம்பிகள் உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.

காரணம் (R) : தாமிரம் குறைந்த மின் தடையைக் கொண்டுள்ளது. 

தெரிவு : 

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. மேலும் R என்பது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R ஆனது A க்கான சரியான விளக்கம் இல்லை. 

இ) A என்பது சரி, ஆனால் R என்பது தவறு 

ஈ) A என்பது தவறு, ஆனால் R என்பது சரி. 

விடை : அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. மேலும் R என்பது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும் 


2. கூற்று (A) : அரிதிற் கடத்திகள், மின்னோட்டத்தை தன் வழியே அனுமதிப்பதில்லை.

காரணம் (R) : அரிதிற் கடத்திகளில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் இல்லை. 

தெரிவு : 

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. மேலும் R என்பது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும் 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R ஆனது A க்கான சரியான விளக்கம் இல்லை 

இ) A என்பது சரி, ஆனால் R என்பது தவறு 

ஈ) A என்பது தவறு, ஆனால் R என்பது சரி. 

விடை : அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. மேலும் R என்பது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும்VII. குறு வினாக்கள் 

1. மின்னோட்டத்தின் வேகம் என்ன? 

• ஓரலகு காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவிற்கு மின்னோட்டம் பாயும் வீதமே மின்னோட்ட வேகம் எனப்படும்.  

• இது நீரோட்டம் இயங்கும் வீதத்திற்கு சமமாகும். 


2. மின்கடத்துத்திறனின் S.I. அலகு என்ன? 

மின் கடத்துத்திறனின் S.I. அலகு சிமென்ஸ் / மீட்டர் (S / m) ஆகும்.


3. மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும் சாதனத்தின் பெயர்கள் சிலவற்றைக் கூறுக. 

1. ஜெனரெட்டர் 

2. சூரிய ஆற்றல் 

3. புவி வெப்ப ஆற்றல் 

4. நைட்ரஜன் ஆற்றல் 

5. காற்று ஆற்றல் 


4. மின் உருகி என்பது என்ன? 

பாதுகாப்பு நிலைக்கு மேல் பாயும் மின்னோட்டத்தை உருகி துண்டிக்கும் கம்பித் துண்டை கொண்ட ஓர் தடையாக்கும் சாதனமே உருகு இழை ஆகும். 


5. மின்னோட்டத்தின் வெப்பவிளைவின் மூலம் இயங்கும் சாதனங்களைக் கூறுக. 

• அறை வெப்பம் வழங்கி 

• காபி தயாரிப்பு சாதனம்

• அயன் பாக்ஸ்

• முடி உலர்த்துதல் 

• உணவு தயாரிப்பு சாதனம் 

• மின் அடுப்பு 

• வெந்நீர் கொதிகலன் 

• முழகும் நீர் கொதிகலன் 


6. அரிதிற்கடத்திகள் சிலவற்றைக் கூறுக. 

• கண்ணாடி 

• இரப்பர் 

• காற்று 

• பிளாஸ்டிக்

• மரக்கட்டை 


7. மின்கலம் என்பது என்ன?

மின்கலம் என்பது வேதியாற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் ஓர் எளிய மின் வேதிக்கலனே ஓர் மின்கலன் ஆகும்.VIII. சிறு வினாக்கள் 

1. மின்னோட்டம் வரையறு

• மின்னூட்டங்களின் ஓட்டமே மின்னோட்டம் ஆகும். 

• ஓரலகு நேரத்தில் பொருளின் குறுக்குப் பரப்பு வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்தின் அளவே மின்னோட்டம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. 


2. பக்க இணைப்பு மற்றும் தொடர் இணைப்பு வேறுபடுத்துக. 

தொடர் இணைப்பு

1. ஒற்றை மூடிய இணைப்பு 

2. மின் விளக்கு குறைந்த பிரகாசத்துடன் ஒளிர்தல் 

3. மின் விளக்குகள் மின் திறனை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் 

4. ஒரு மின் விளக்கு பழுதானால் மற்றவை ஒளிராது 

பக்க இணைப்பு

1. பல கிளைகளுடன் கூடிய மின் இணைப்பு

2. மின் விளக்குகள் அதிக பிரகாசத்துடன் ஒளிர்தல்

3. ஒவ்வொரு மின் விளக்கும் மின் திறனை பெறுதல் 

4. ஒரு விளக்கு பழுதானாலும் மற்ற விளக்குகள் ஒளிரும் 


3. மின் கடத்துத்திறனை வரையறு. 

• கடத்தி ஒன்றின் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் திறன் அளவு அக்கடத்தியின் மின் கடத்து திறன் அல்லது தன் மின் கடத்து திறன் எனப்படும்.

• பொதுவாக σ (சிக்மா) என்ற கிரேக்க எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.  

• மின் கடத்துத்திறனின் SI அலகு சீமென்ஸ் / மீட்டர் (S / m) ஆகும்.IX. நெடு வினா 

1. தொலைபேசி ஒன்றின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம் பற்றி விளக்குக. 


• தொலைபேசிகளில் மாறும் காந்த விளைவானது ஒரு மெல்லிய உலோகத் தாளை (டையபார்ம்) அதிர்வுக்கு உட்படுத்துகிறது.

• டையபார்ம்களானது காந்தங்களால் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு உலோகத்தால் செய்யப்படுகின்றன. 

• தொலைபேசியின் கேட்பானில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கம்பிச் சுருளுடன் டையபார்ம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். 

• கம்பிகள் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது மென்மையான இரும்புப் பட்டையானது ஓர் மின்காந்தமாக மாற்றம் அடைகிறது. 

• டையபார்மானது மின் காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படுகிறது. 

• மறு முனையில் உள்ள நபர் பேசும்போது பேசுபவரின் குரலானது மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை மாற்றமுறச் செல்கின்றது. 

• இந்த மாற்றம் பேட்பானில் உள்ள டையபார்மை அதிர்வுறச் செய்து ஒலியை உண்டாக்குகிறது. 


2. மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவைப் பற்றி விளக்குக. • ஓர் கம்பியின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது மின்னாற்றலானது வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. 

• வெப்பமூட்டும் சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பொருளானது அதிக உருகுநிலை கொண்டவை ஆகும். 

• நிக்ரோம் அவ்வகையானப் பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும், (நிக்கல் இரும்பு மற்றும் குரோமியம் சேர்ந்த கலவை.

• மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவானது பல்வேறு செய்முறைப் பயன்பாடுகளை கொண்டதாகும். 

• மின் விளக்கு, வெந்நீர் கொதிகலன், மூழ்கும் நீர் கொதிகலன். இவ்வகையான விளைவினை அடிப்படையாக கொண்டது. 

• இச்சாதனங்களில் அதிக மின் தடை கொண்ட வெப்பமூட்டும் கம்பிச் சுருள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.


3. உலர் மின்கலம் ஒன்றின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம் பற்றி விளக்குக. 

• உலர் மின்கலன்கள் எடுத்துச் செல்லத்தக்க வடிவிலான லெக்லாஞ்சி மின்கலத்தின் ஓர் எளிய வடிவம். 

• இது எதிர் மின்வாய் அல்லது ஆனோடாகச் செயல்படும் துத்தநாக மின் தகட்டை உள்ளடக்கியது. 

• அம்மோனியம் குளோரைடு மின் பகுதியாகச் செயல்படுகிறது.

• துத்தநாக குளோரைடானது அதிக அளவு நீர் உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டதால் பசையின் ஈரப்பதத்தை பராமரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

• கலனின் நடுவில் ஒரு வெண்கல மூடி கொண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் கார்பன் தண்டானது வைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தண்டு நேர் மின்வாய் அல்லது கேதோடாக செயல்படுகிறது. 

• இது ஒரு மெல்லிய பையில் மிக நெருக்கமாக மரக்கரி மற்றும் மாங்கனிசு டை ஆக்ஸைடு (Mnoz) நிரம்பிய கலவையால் சூழ்ந்து இருக்கும் இங்கே ஆடிண Mnoz ஆனது மின் முனைவாக்கியமாகச் செயல்படுகிறது. 

• துத்தநாகப் பாண்டமானது மேலே மூடப்பட்ட நிலையில் மூடப்பட்டிருக்கும்.

• வேதிவினையின் விளைவாக உருவாகும் வாயுக்களை வெளியேற்ற எதுவாக அதில் ஓர் சிறியத்துளை உள்ளது. 

• கலத்திற்குள்ளான வேதிவினையானது லெக்லாஞ்சி மின்கலம் போன்றே நடைபெறும்.

 


X. உயர் சிந்தனை வினா 

1. மாணவர் ஒருவர், ஒரு மின்கலம், ஒரு சாவி, ஒரு டார்ச் பல்பு (கை மின் விளக்கு பிடிப்பானுடன்) மற்றும் தாமிர இணைப்புக் கம்பிகளைக் கொண்டு ஒரு மின்சுற்றை உருவாக்குகிறார். அவர், சாவியைக் கொண்டு சுற்றை மூடிய போது, மின் விளக்கு ஒளிரவில்லை. அவர், மின்சுற்றை சோதிக்கும் போது, அனைத்து இணைப்புகளும் சரியாக இருக்கிறது. எனில், அனைத்து இணைப்புகளும் சரியாக இருந்த போதிலும், மின் விளக்கு ஒளிராமல் இருக்க என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கலாம்? 

1. சிலநேரங்களில் மின்விளக்கை ஒரு மின்கலத்துடன் கம்பிகளால் இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த மின் சுற்று ஓளிராது. 

2. விளக்கை இணைத்திருந்தால் இது போன்று நிகழலாம். 

3. மின் விளக்கின் மின்இழை (மின்கம்பி) உடைந்திருந்தால் (மின் விளக்கானது இணைக்கப்படாமல்) சற்று பூர்த்தியாகாமல் இருக்கும் எனவே மின்சாரம் அதன் (மின்கம்பி) வழியாக பரவாமல் மின் விளக்கு ஒளிர்வதில்லை.XI. படம் அடிப்படையிலான வினாக்கள் 

1. படத்தில் காட்டியுள்ளபடி, மூன்று மின் கடத்திகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கடத்தி RS வழியே 10 ஆம்பியர் மின்னோட்டமும், கடத்தி QR வழியே 6 ஆம்பியர் மின்னோட்டமும் செல்கிறது எனில், கடத்தி PR வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு என்ன?

அ) 4 ஆம்பியர் 

ஆ) 6 ஆம்பியர் 

இ) 10 ஆம்பியர்

ஈ) 15 ஆம்பியர் விடை : அ) 4 ஆம்பியர் 


2. பின்வரும் தொடர் மின் இணைப்பிற்கான ஒரு மின்சுற்றை வரைக.


விடை :


3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றைக் கவனி. சுற்றில் இரு மின்விளக்குகள் மட்டும் ஒளிர வேண்டும் எனில், பின்வரும் எந்தெந்த சாவிகள் மூடப்பட வேண்டும். 

அ) S1, S2 மற்றும் S4 மட்டும் 

ஆ) S1, S3 மற்றும் S5 மட்டும் 

இ) S2, S3 மற்றும் S4 மட்டும்


விடை : இ) S2, S3 மற்றும் S4 மட்டும்


4. கீழ்க்காணும் மூன்று மின்சுற்றுக்களைக் கவனி, ஒவ்வொன்றும் ஒரு கண்ணாடித்தண்டு (G), ஒருஸ்டீல்தண்டு (S) மற்றும் ஒரு மரக்கட்டைத் தண்டு (W) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது எனில், பின்வரும் எந்த மின்சுற்றுக்களின் மின்விளக்குகள் ஒளிராது. 

அ) A மட்டும் 

ஆ) C மட்டும் 

இ) A மற்றும் B மட்டும் 

ஈ) A, B மற்றும் C


விடை : இ) A மற்றும் B மட்டும்Tags : Electricity | Term 2 Unit 2 | 7th Science மின்னோட்டவியல் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 | 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல்.
7th Science : Term 2 Unit 2 : Electricity : Questions Answers Electricity | Term 2 Unit 2 | 7th Science in Tamil : 7th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : மின்னோட்டவியல் : வினா விடை - மின்னோட்டவியல் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 | 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : மின்னோட்டவியல்