12வது தாவரவியல் | 12th Botany12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : உயிரிதொழில்நுட்பவியல் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள்

12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : தாவர சூழ்நிலையியல் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள்

12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : பொருளாதார தாவரவியல் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 8 : சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 1 : தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 10 : பொருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்முனைவுத் தாவரவியலும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : பாரம்பரிய மரபியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : பாரம்பரிய மரபியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : பாரம்பரிய மரபியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 2 : பாரம்பரிய மரபியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 4 : உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : தாவரத் திசு வளர்ப்பு : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : தாவரத் திசு வளர்ப்பு : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : தாவரத் திசு வளர்ப்பு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 5 : தாவரத் திசு வளர்ப்பு : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 6 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் கோட்பாடுகள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 7 : தாவரச் சூழ்நிலையியல் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : பயிர் பெருக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : பயிர் பெருக்கம் : சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : பயிர் பெருக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்

12 வது தாவரவியல் : அலகு 9 : பயிர் பெருக்கம் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் (உயிரியல் தாவரவியல் குழு)

12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : மரபியல் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள்

12 வது தாவரவியல் : போட்டித் தேர்வு கேள்விகள் : தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம் - போட்டித் தேர்வு கேள்விகள்

TN 12th Bio Biology Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by MMHSS [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Bio Botany Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by DOGov [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Botany Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Botany Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by MMHSS [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Botany Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Botany Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Model Question Paper 20 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology PTA Model Question Papers 1-6 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Public Exam Model Question Paper with Answer by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Public Exam Question Paper 2024 March Set A [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Public Exam Question Paper 2024 March Set B [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Public Exam Question Paper March 2019 Answer Key Prepared by SVB School [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Public Exam Question Paper March 2019 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Supplementary Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Supplementary Public Exam Question Paper 2022 July [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 22 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by MMSHH [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany Model Question Paper 20 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Government Model Question Paper 2020 with Answer by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by DOGov [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper 2024 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Botany Public Exam Question Paper March 2019 [PDF Download] (Tamil and English Medium)

TN 12th Botany Supplementary Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Botany Supplementary Public Exam Question Paper 2022 July [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part I - Question Papers Download

TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part II - Question Papers Download

TN 12th Bio Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Tirupatur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Cuddalore District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Biology Halfyearly Question paper 2022-2023 Dindigul District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Ariyalur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Ariyalur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virdhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Botany 3rd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)12வது தாவரவியல் - 12th Botany

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது தாவரவியல் - 12th Botany. | 12வது தாவரவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Botany TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது தாவரவியல் - 12th Botany. | 12வது தாவரவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Botany TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)