12வது விலங்கியல் | 12th Zoology12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 1 : உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் : உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 2 : மனித இனப்பெருக்கம் : மனித இனப்பெருக்கம் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 3 : இனப்பெருக்க நலன் : இனப்பெருக்க நலன் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 4 : மரபுக் கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் : மரபுக் கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 5 : மூலக்கூறு மரபியல் : மூலக்கூறு மரபியல் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 6 : பரிணாமம் : பரிணாமம் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 7 : மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் : மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 8 : நோய்த்தடைக்காப்பியல் : நோய்த்தடைக்காப்பியல் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 9 : மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் : மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 10 : உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் : உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 11 : உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் : உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 12 : உயிரிய பல்வகைத்தன்மை மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு : உயிரிய பல்வகைத்தன்மை மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு : வினா விடை [View Solution]
12 ஆம் வகுப்பு விலங்கியல் : அத்தியாயம் 13 : சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள் : சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள் : வினா விடை [View Solution]

TN 12th Biology Model Question Paper 20 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Public Exam Question Paper March 2019 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Public Exam Question Paper March 2019 Answer Key Prepared by SVB School [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Model Question Paper 20 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper 2020 March with Answer Key [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Full Portion Model Question Paper [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper March 2019 with Answer Key by Vinothrasu [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part I - Question Papers Download [Download PDF]
TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part II - Question Papers Download [Download PDF]
TN 12th Biology PTA Model Question Papers 1-6 [PDF Download] (English and Tamil Medium)
TN 12th Biology Public Exam Model Question Paper with Answer by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium)
TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium)
TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (English and Tamil Medium)
TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 22 [PDF Download] (English and Tamil Medium)
TN 12th Biology PTA Model Question Papers 1-6 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Public Exam Model Question Paper with Answer by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Zoology Public Exam Model Question Paper 22 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Government Model Question Paper 2020 with Answer by Sura [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Model Question Paper 31 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Botany Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Botany Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by MMHSS [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Botany Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Botany Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by MMSHH [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Zoology Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Supplementary Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Supplementary Public Exam Question Paper 2022 July [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Supplementary Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology Supplementary Public Exam Question Paper 2022 July [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]

TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Tirupatur District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Cuddalore District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q2 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Biology Halfyearly Question paper 2022-2023 Dindigul District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Cuddalure District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Ariyalur District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Zoology 3rd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
12வது விலங்கியல் - 12th Zoology

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது விலங்கியல் - 12th Zoology. | 12வது விலங்கியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Zoology TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது விலங்கியல் - 12th Zoology. | 12வது விலங்கியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Zoology TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)