12வது வேதியியல் | 12th Chemistry12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 1 : உலோகவியல் : உலோகவியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 10 : புறப்பரப்பு வேதியியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 10 : புறப்பரப்பு வேதியியல் : சிறு வினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 11 : ஹைட்ராக்ஸி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 11 : ஹைட்ராக்ஸி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள் : சுருக்கமாக விடையளி

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 11 : ஹைட்ராக்ஸி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈதர்கள் : தன் மதிப்பீடு

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 12 : கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 12 : கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் : சுருக்கமாக விடையளி

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 12 : கார்பனைல் சேர்மங்கள் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் : தன்மதிப்பீடு

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 13 : கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 13 : கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் : சுருக்கமான விடையளி

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 13 : கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் : தன்மதிப்பீடு

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 14 : உயிரியல் மூலக்கூறுகள் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 14 : உயிரியல் மூலக்கூறுகள் : சுருக்கமாக விடையளி

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 15 : அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 15 : அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் : சுருக்கமாக விடையளி

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 1: உலோகவியல் : உலோகவியல் : பின்வருவனவற்றிற்கு விடையளிக்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 2 : p தொகுதி தனிமங்கள் - I : p தொகுதி தனிமங்கள் - I : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 2 : p தொகுதி தனிமங்கள் - I : p தொகுதி தனிமங்கள் - I : பின்வருவனவற்றிற்கு விடையளி

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 3 : p தொகுதி தனிமங்கள் - II : p தொகுதி தனிமங்கள் - II : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 3 : p தொகுதி தனிமங்கள் - II : p தொகுதி தனிமங்கள் - II : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 4 : இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் : இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 4 : இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் : இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் :சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 5 : அணைவு வேதியியல் : அணைவு வேதியியல் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 5 : அணைவு வேதியியல் : அணைவு வேதியியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 6 : திட நிலைமை : திட நிலைமை : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 6 : திட நிலைமை : திட நிலைமை : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 7 : வேதிவினை வேகவியல் : வேதிவினை வேகவியல் : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 7 : வேதிவினை வேகவியல் : வேதிவினை வேகவியல் : பல்வேறு வகையான கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 8 : அயனிச் சமநிலை : எண்ணியல் கணக்குகளுக்கான விடைகள் மற்றும் தீர்வுகள்

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 8 : அயனிச் சமநிலை : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 8 : அயனிச் சமநிலை : தன்மதிப்பீடு - தீர்வுகள்

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 8 : அயனிச் சமநிலை : பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 9 : மின் வேதியியல் : எண்ணியல் கணக்குகள்

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 9 : மின் வேதியியல் : சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 9 : மின் வேதியியல் : சுருக்கமாக விடையளி

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் : அத்தியாயம் 9 : மின் வேதியியல் : தன்மதிப்பீடு - தீர்வுகள்

TN 12th Chemistry Model Question Paper 20 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 1 Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 1 with Answer [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 1-6 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 2 Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 2 with Answer [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 3 Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 3 with Answer [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 4 Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 5 Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry PTA Model Question Papers 6 Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Government Model Question Paper 2020 with Answer by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Model Question Paper 22 with Answer by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by Gem [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by Mahi [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2020 March with Answer by Prabhu [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2024 March Set A [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2024 March Set B [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by DOGov [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper 2024 March with Answer Key by MMHSS [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Public Exam Question Paper March 2019 with Answer Key by SVB School [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Supplementary Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Chemistry Supplementary Public Exam Question Paper 2022 July [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part I - Question Papers Download

TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part II - Question Papers Download

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Madurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Salem District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Thirupatur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 Q3 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Ariyalur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Cuddalore District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Thanjavur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virdhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Ariyalur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virdhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Chemistry 3rd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)12வது வேதியியல் - 12th Chemistry

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது வேதியியல் - 12th Chemistry. | 12வது வேதியியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Chemistry TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது வேதியியல் - 12th Chemistry. | 12வது வேதியியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Chemistry TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)