12வது இயற்பியல் | 12th Physics



12 வது இயற்பியல் : செய்முறை : செய்முறை தேர்வுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் :அலகு 8 : கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு: எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள், பயிற்சி கணக்குகள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 10a : எலக்ட்ரானியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் (ELECTRONICS AND COMMUNICATION): சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 10a : எலக்ட்ரானியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் (ELECTRONICS AND COMMUNICATION): சிறுவிடை வினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 10a : எலக்ட்ரானியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் (ELECTRONICS AND COMMUNICATION): பயிற்சிக் கணக்குகள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 10a : எலக்ட்ரானியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் (ELECTRONICS AND COMMUNICATION): பெரு விடை வினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 6 : கதிர் ஒளியியல்: கருத்துரு வினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 6 : கதிர் ஒளியியல்: எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள், பயிற்சி கணக்குகள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 6 : கதிர் ஒளியியல்: குறுவினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 6 : கதிர் ஒளியியல்: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 6 : கதிர் ஒளியியல்: நெடுவினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 6 : கதிர் ஒளியியல்: பயிற்சி கணக்குகள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 6 : கதிர் ஒளியியல்: மொத்த பயிற்சி கணக்குகளும் எடுத்துக்காட்டுகளும்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 7 : அலை ஒளியியல்: குறுவினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 7 : அலை ஒளியியல்: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 7 : அலை ஒளியியல்: நெடுவினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 7 : அலை ஒளியியல்: பயிற்சி கணக்குகள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 7 : அலை ஒளியியல்: பயிற்சி கணக்குகள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 8 : கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 8 : கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு: சிறு வினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 8 : கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு: பயிற்சி கணக்குகள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 8 : கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு: விரிவான விடை வினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 9 : அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல்: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 9 : அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல்: சிறுவினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 9 : அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல்: நெடுவினாக்கள்

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் : அலகு 9 : அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல்: பயிற்சிக் கணக்குகள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 1 : நிலை மின்னியல்: நிலை மின்னியல்: கணக்குகள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 1 : நிலை மின்னியல்: நிலை மின்னியல்: பல்வேறு வினாக்களுக்கான கேள்வி பதில்கள், சிறு வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 1 : நிலை மின்னியல்: நிலை மின்னியல்: பெரு வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 10b : தகவல்தொடர்பு அமைப்புகள்: சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது இயற்பியல் : அலகு 10b : தகவல்தொடர்பு அமைப்புகள்: சிறுவிடை வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 10b : தகவல்தொடர்பு அமைப்புகள்: விரிவான விடை வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 11 : இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள்: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 வது இயற்பியல் : அலகு 11 : இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள்: சிறுவிடை வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 11 : இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள்: விரிவான விடை வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 2 : மின்னோட்டவியல்: மின்னோட்டவியல்: கணக்குகள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 2 : மின்னோட்டவியல்: மின்னோட்டவியல்: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக, சிறு விடை வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 2 : மின்னோட்டவியல்: மின்னோட்டவியல்: விரிவான விடை வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 3 : காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்தவிளைவுகள்: காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள்: சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக, சிறு வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 3 : காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்தவிளைவுகள்: காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்தவிளைவுகள்: கணக்குகள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 3 : காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்தவிளைவுகள்: காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்தவிளைவுகள்: நெடுவினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 4 : மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசைமின்னோட்டமும்: மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசைமின்னோட்டமும்: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக, சிறு வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 4 : மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசைமின்னோட்டமும்: மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசைமின்னோட்டமும்: நெடுவினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 4 : மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசைமின்னோட்டமும்: மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசைமின்னோட்டமும்: பயிற்சிக் கணக்குகள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 5 : மின்காந்த அலைகள்: மின்காந்த அலைகள்: கணக்குகள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 5 : மின்காந்த அலைகள்: மின்காந்த அலைகள்: சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக, சிறு வினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 5 : மின்காந்த அலைகள்: மின்காந்த அலைகள்: நெடுவினாக்கள்

12 வது இயற்பியல் : அலகு 7 : அலை ஒளியியல்: எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள்

12 வது இயற்பியல் :அலகு 10a : குறைகடத்தி எலக்ட்ரானியல்: எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள், பயிற்சி கணக்குகள்

12 வது இயற்பியல் :அலகு 9 : அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல்: எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள், பயிற்சி கணக்குகள்

TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part I - Question Papers Download

TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part II - Question Papers Download

TN 12th Physics PTA Model Question Papers 1-6 Answers [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics PTA Model Question Papers 1-6 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Government Model Question Paper 2020 with Answer by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Model Question Paper 21 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Model Question Paper 22 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Model Question Paper 23 with Answer [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Model Question Paper 24 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by MMHSS [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by SVB [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Public Exam Question Paper March 2019 with Answer Key by VidyaBharathi School [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics Supplementary Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics Supplementary Public Exam Question Paper 2022 July [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Erode District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Madurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Salem District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 Q2 - Salem District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Ariyalur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Cudalore District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Madurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virdhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q3 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Karur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virudhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Physics 3rd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)



12வது இயற்பியல் - 12th Physics

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது இயற்பியல் - 12th Physics. | 12வது இயற்பியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Physics TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது இயற்பியல் - 12th Physics. | 12வது இயற்பியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Physics TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)