12வது கணிதம் | 12th Maths12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.1 : வகையிடலின் பொருள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.2 : தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.3 : சராசரி மதிப்புத் தேற்றம் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.4 : தொடரின் விரிவுகள் (Series Expansions) : டெய்லரின் தொடர் மற்றும் மெக்லாரனின் தொடர் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.5 : தேரப்பெறா வடிவங்கள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.6 : முதலாம் வகைக்கெழுவின் பயன்பாடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.7 : இரண்டாம் வகைக்கெழுவின் பயன்பாடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.8 : உகமக் கணக்குகளில் பயன்பாடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.9 : சமச்சீர் தன்மை மற்றும் தொலைத் தொடுகோடுகள்(Symmetry and Asymptotes), வளைவரை வரைதல் (Sketching of Curves) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.10 : சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையினை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.1 : நேரியல் தோராய மதிப்பு [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.2 : வகையீடுகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.3 : பல மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.4 : பகுதி வகைக்கெழுக்கள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.5 : பல மாறிகள் கொண்ட சார்பின் நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடு(Linear Approximation and Differential of a function of several variables) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.6 : சார்பினது சார்பு விதி (Function of Function Rule) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.8 : சரியான விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.1 : வரையறுத் தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லையாக காணல்(Definite Integral as the Limit of a Sum) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.2 : மதிப்பிட எல்லை சூத்திரம் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.3 : தொகை நுண்கணித அடிப்படைத் தேற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் (Fundamental Theorems of Integral Calculus and their Applications) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.5 : முறையற்ற தொகையீடுகள் (Improper Integrals) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.6 : குறைப்புச் சூத்திரங்கள் (Reduction Formulae) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.7 : காமா தொகையிடல் (Gamma Integral) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.8 : வரம்பிற்குட்பட்ட தளத்தின் பரப்பை தொகையிடல் மூலம் காணல் (Evaluation of a Bounded Plane Area by Integration) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.9 : ஓர் அச்சைப் பொருத்து பரப்பை சுழற்றுவதால் அடைய பெறும திடப்பொருளின் கனஅளவு (Volume of a solid obtained by revolving area about an axis) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.10 : ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.1 : வகைக்கெழுச் சமன்பாடு, வரிசை மற்றும் படி (Differential Equation, Order, and Degree) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.2 : இயற்பியல் சூழ்நிலைகளிலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல் (Formation of Differential equations from Physical Situations) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.3 : வடிவக் கணிதத்திலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல் (Formation of Differential Equations from Geometrical Problems) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.4 : சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வு (Solution of Ordinary Differential Equations) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.5 : மாறிகளைப் பிரிக்கும் முறை (Variables Separable Method), பிரதியீட்டு முறை (Substitution Method) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.6 : சமபடித்தான அமைப்பு அல்லது சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (Homogeneous Form or Homogeneous Differential Equation) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.7 : முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (First Order Linear Differential Equations) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.8 : முதல்வரிசை சாதாரணவகைக்கெழுச்சமன்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் (Applications of First Order Ordinary Differential Equations) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.9 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.1 : சமவாய்ப்பு மாறி (Random Variable) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.2 : சமவாய்ப்பு மாறிகளின் வகைகள் (Types of Random Variable) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.3 : தொடர்ச்சியானப் பரவல்கள் (Continuous Distributions) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.4 : கணித எதிர்பார்ப்பு (Mathematical Expectation) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.5 : அறிமுறை பரவல்கள் : சில சிறப்பு தனி நிலை பரவல்கள் (Theoretical Distributions: Some Special Discrete Distributions) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.6 : சரியான விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.1 : ஈருறுப்புச் செயல்கள் [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.2 : கணித தர்க்கவியல் (Mathematical Logic) [View Solution]
12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.3 : சரியான விடையினைதேர்ந்தெடுக்கவும் [View Solution]

TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 1 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 2 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 3 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper March 2019 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2020 March with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part I - Question Papers Download [Download PDF]
TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part II - Question Papers Download [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Model Question Paper 02 [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Model Question Paper with Answer by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 31 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Government Model Question Paper 2020 with Answer by Sura [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by Maheswaran [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Supplementary Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths Supplementary Public Exam Question Paper 2022 July [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]

TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Madurai District [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Namakal District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 Q2 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Madurai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virdhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 Model Q [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Dharmapuri District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kancipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 with Answer - Thiruvallur District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 2nd Revision Test Question paper 2022-2023 Dindigul [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Maths 3rd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
12வது கணிதம் - 12th Maths

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது கணிதம் - 12th Maths. | 12வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது கணிதம் - 12th Maths. | 12வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)