12வது கணிதம் | 12th Maths12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 1 : அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 1.1: பூச்சியமற்ற கோவை அணியின் நேர்மாறு (Inverse of a Non−Singular square matrix)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 1 : அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 1.2: ஓர் அணியின் மீதான தொடக்கநிலை உருமாற்றங்கள் (Elementary transformations of a Matrix)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 1 : அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 1.3: நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் தீர்வுகள் (Solution to a System of Linear equations)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 1 : அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 1.4: கிராமரின் விதி (Cramer’s Rule)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 1 : அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 1.5: காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறை (Gaussian Elimination Method)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 1 : அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 1.6: அசமப்படித்தான நேரியச் சமன்பாடுகள் (Non – homogeneous Linear Equation)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 1 : அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 1.7: சமபடித்தான நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு (Homogeneous system of linear equations)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 1 : அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 1.8: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 2 : கலப்பு எண்கள்: பயிற்சி 2.1: கலப்பெண்கள் அறிமுகம் (Introduction to Complex Numbers)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 2 : கலப்பு எண்கள்: பயிற்சி 2.2: கலப்பு எண்கள் (Complex Numbers)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 2 : கலப்பு எண்கள்: பயிற்சி 2.3: கலப்பெண்களின் அடிப்படை இயற்கணிதப் பண்புகள் (Basic Algebraic Properties of Complex Numbers)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 2 : கலப்பு எண்கள்: பயிற்சி 2.4: ஒரு கலப்பெண்ணின் இணைக் கலப்பெண் (Conjugate of a Complex Number)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 2 : கலப்பு எண்கள்: பயிற்சி 2.5: ஒரு கலப்பெண்ணின் மட்டு மதிப்பு (Modulus of a Complex Number)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 2 : கலப்பு எண்கள்: பயிற்சி 2.6: கலப்பெண்களின் வடிவியல் மற்றும் நியமப்பாதை (Geometry and Locus of Complex Numbers)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 2 : கலப்பு எண்கள்: பயிற்சி 2.7: கலப்பு எண்களின் துருவ வடிவம் மற்றும் ஆய்லர் வடிவம் (Polar and Euler form of a Complex Number)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 2 : கலப்பு எண்கள்: பயிற்சி 2.9: சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 3 : சமன்பாட்டியல்: பயிற்சி 3.2: வடிவியலில் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் (Applications of Polynomial Equation in Geometry)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 3 : சமன்பாட்டியல்: பயிற்சி 3.3: கூடுதல் விவரங்களுடன் கூடிய பல்லுறுப்புக் கோவைகள் (Polynomials with Additional Information)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 3 : சமன்பாட்டியல்: பயிற்சி 3.4: பகுதி காரணிபடுத்தப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைகள் (Partly Factored Polynomials)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 3 : சமன்பாட்டியல்: பயிற்சி 3.5: கூடுதல் விவரம் இல்லாத பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகள் (Polynomial Equations with no Additional Information)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 3 : சமன்பாட்டியல்: பயிற்சி 3.6: டெஸ்கார்ட்டே விதி (Descartes Rule)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 3 : சமன்பாட்டியல்: பயிற்சி 3.7: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 4 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்: பயிற்சி 4.1: சைன் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு சைன் சார்பு (Sine Function and Inverse Sine Function)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 4 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்: பயிற்சி 4.2: கொசைன் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு கொசைன் சார்பு (The Cosine Function and Inverse Cosine Function)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 4 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்: பயிற்சி 4.3: தொடுகோட்டுச் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பு (The Tangent Function and the Inverse Tangent Function)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 4 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்: பயிற்சி 4.4: நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் முதன்மை மதிப்பு (Principal Value of Inverse Trigonometric Functions)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 4 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்: பயிற்சி 4.5: நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் ( Inverse Trigonometric Functions)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 4 : நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்: பயிற்சி 4.6: சரியான விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 5 : இருபரிமாண பகுமுறை வடிவியல்−II: பயிற்சி 5.1: வட்டம் (Circle)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 5 : இருபரிமாண பகுமுறை வடிவியல்−II: பயிற்சி 5.2: கூம்பு வளைவுகள் (Conics)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 5 : இருபரிமாண பகுமுறை வடிவியல்−II: பயிற்சி 5.3: கூம்பு வெட்டு முகங்கள் (Conic Sections)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 5 : இருபரிமாண பகுமுறை வடிவியல்−II: பயிற்சி 5.4: கூம்பு வளைவரையின் தொடுகோடுகள் மற்றும் செங்கோடுகள் (Tangents and Normals to Conics)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 5 : இருபரிமாண பகுமுறை வடிவியல்−II: பயிற்சி 5.5: அன்றாட வாழ்வில் கூம்பு வளைவுகளின் பயன்பாடுகள் (Real life Applications of Conics)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 5 : இருபரிமாண பகுமுறை வடிவியல்−II: பயிற்சி 5.6: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.10: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.1: திசையிலிப் பெருக்கல் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கல் (Scalar Product and Vector Product)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.2: திசையிலி முப்பெருக்கல் (Scalar triple product)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.4: முப்பரிமாண வடிவக் கணிதத்தில் வெக்டர்களின் பயன்பாடு (Application of Vectors to 3−Dimensional Geometry)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.5: இரு நேர்க்கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி (Point of intersection of two straight lines)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.6: ஒரு தளத்தின் பல்வேறு வகைச் சமன்பாடுகள் (Different forms of Equation of a plane)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.7

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.8: தளத்தின் சமன்பாடு (Equation of plane)

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் : அத்தியாயம் 6 : வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்: பயிற்சி 6.9: ஒரு கோடும் ஒரு தளமும் சந்திக்கும் புள்ளி (Meeting Point of a Line and a Plane)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.1 : வகைக்கெழுச் சமன்பாடு, வரிசை மற்றும் படி (Differential Equation, Order, and Degree)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.2 : இயற்பியல் சூழ்நிலைகளிலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல் (Formation of Differential equations from Physical Situations)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.3 : வடிவக் கணிதத்திலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல் (Formation of Differential Equations from Geometrical Problems)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.4 : சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வு (Solution of Ordinary Differential Equations)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.5 : மாறிகளைப் பிரிக்கும் முறை (Variables Separable Method), பிரதியீட்டு முறை (Substitution Method)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.6 : சமபடித்தான அமைப்பு அல்லது சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (Homogeneous Form or Homogeneous Differential Equation)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.7 : முதல் வரிசை நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (First Order Linear Differential Equations)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.8 : முதல்வரிசை சாதாரணவகைக்கெழுச்சமன்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் (Applications of First Order Ordinary Differential Equations)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 10.9 : சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.1 : சமவாய்ப்பு மாறி (Random Variable)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.2 : சமவாய்ப்பு மாறிகளின் வகைகள் (Types of Random Variable)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.3 : தொடர்ச்சியானப் பரவல்கள் (Continuous Distributions)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.4 : கணித எதிர்பார்ப்பு (Mathematical Expectation)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.5 : அறிமுறை பரவல்கள் : சில சிறப்பு தனி நிலை பரவல்கள் (Theoretical Distributions: Some Special Discrete Distributions)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 11.6 : சரியான விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.1 : ஈருறுப்புச் செயல்கள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.2 : கணித தர்க்கவியல் (Mathematical Logic)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 12.3 : சரியான விடையினைதேர்ந்தெடுக்கவும்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.1 : வகையிடலின் பொருள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.10 : சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையினை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.2 : தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.3 : சராசரி மதிப்புத் தேற்றம்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.4 : தொடரின் விரிவுகள் (Series Expansions) : டெய்லரின் தொடர் மற்றும் மெக்லாரனின் தொடர்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.5 : தேரப்பெறா வடிவங்கள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.6 : முதலாம் வகைக்கெழுவின் பயன்பாடுகள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.7 : இரண்டாம் வகைக்கெழுவின் பயன்பாடுகள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.8 : உகமக் கணக்குகளில் பயன்பாடுகள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 7.9 : சமச்சீர் தன்மை மற்றும் தொலைத் தொடுகோடுகள்(Symmetry and Asymptotes), வளைவரை வரைதல் (Sketching of Curves)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.1 : நேரியல் தோராய மதிப்பு

12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.2 : வகையீடுகள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.3 : பல மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.4 : பகுதி வகைக்கெழுக்கள்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.5 : பல மாறிகள் கொண்ட சார்பின் நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடு(Linear Approximation and Differential of a function of several variables)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.6 : சார்பினது சார்பு விதி (Function of Function Rule)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 8.8 : சரியான விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.1 : வரையறுத் தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லையாக காணல்(Definite Integral as the Limit of a Sum)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.10 : ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.2 : மதிப்பிட எல்லை சூத்திரம்

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.3 : தொகை நுண்கணித அடிப்படைத் தேற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் (Fundamental Theorems of Integral Calculus and their Applications)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.5 : முறையற்ற தொகையீடுகள் (Improper Integrals)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.6 : குறைப்புச் சூத்திரங்கள் (Reduction Formulae)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.7 : காமா தொகையிடல் (Gamma Integral)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.8 : வரம்பிற்குட்பட்ட தளத்தின் பரப்பை தொகையிடல் மூலம் காணல் (Evaluation of a Bounded Plane Area by Integration)

12வது கணிதம் : பயிற்சி 9.9 : ஓர் அச்சைப் பொருத்து பரப்பை சுழற்றுவதால் அடைய பெறும திடப்பொருளின் கனஅளவு (Volume of a solid obtained by revolving area about an axis)

TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part I - Question Papers Download

TN 12th Government Public Model Question for all subject (Both Tamil and English Medium) Part II - Question Papers Download

TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 1 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 2 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 3 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Full Portion Model Question Paper 31 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Government Model Question Paper 2020 with Answer by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Model Question Paper 01 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Model Question Paper 02 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Model Question Paper with Answer by Sura [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2020 March with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2020 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by Maheswaran [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May with Answer Key [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2022 May [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by DGE [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2023 March with Answer Key by Sura [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper 2023 March [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Public Exam Question Paper March 2019 [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Supplementary Public Exam Question Paper 2020 September [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths Supplementary Public Exam Question Paper 2022 July [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Madurai District [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Namakal District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2021-2022 Q2 [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Madurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (English and Tamil Medium)

TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Virdhunagar District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 Model Q [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Tirupattur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Dharmapuri District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Kancipuram District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 with Answer - Thiruvallur District [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 2nd Revision Test Question paper 2022-2023 Dindigul [PDF Download] (Tamil Medium)

TN 12th Maths 3rd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium)12வது கணிதம் - 12th Maths

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது கணிதம் - 12th Maths. | 12வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது கணிதம் - 12th Maths. | 12வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)