12வது கணினி அறிவியல் | 12th Computer Science12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 1 : சிக்கலைத் தீர்க்கும் நுட்பங்கள் : செயற்கூறு : செயற்கூறு: புத்தக வினாக்களுக்கான கேள்வி பதில்கள் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 2 : தரவு அருவமாக்கம் : தரவு அருவமாக்கம்: புத்தக வினாக்களுக்கான கேள்வி பதில்கள் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 3 : வரையெல்லை : வரையெல்லை: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 4 : நெறிமுறையின் யுக்திகள் : நெறிமுறையின் யுக்திகள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 5 : Core பைத்தான் : பைத்தான் அறிமுகம்-மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் : பைத்தான் மையக் கருத்துருக்கள் பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள்: பின்வரும் கேள்வ [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 6 : Core பைத்தான் : கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் : கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 7 : Core பைத்தான் : பைத்தான் செயற்கூறுகள் : பைத்தான் செயற்கூறுகள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 8 : Core பைத்தான் : சரங்கள் மற்றும் சரங்களை கையாளுதல் : சரங்கள் மற்றும் சரங்களை கையாளுதல்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 9 : (List, Tuples, Set மற்றும் Dictionary) தொகுப்பு தரவினங்கள் : (List, Tuples, Set மற்றும் Dictionary) தொகுப்பு தரவினங்கள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : தமிழ் OOPS : பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் : பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும்: பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 11 : தரவுதள கருத்துருக்கள் மற்றும் MySql : தரவுதள கருத்துருக்கள் : தரவுதள கருத்துருக்கள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 12 : தரவுதள கருத்துருக்கள் மற்றும் MySql : வினவல் அமைப்பு மொழி : வினவல் அமைப்பு மொழி: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 13 : தரவுதள கருத்துருக்கள் மற்றும் MySql : பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள் : பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 14 : MySql மற்றும் C++ உடன் பைத்தானை ஒருங்கிணைத்தல் : பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் : பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 15 : MySql மற்றும் C++ உடன் பைத்தானை ஒருங்கிணைத்தல் : SQL மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதல் : SQL மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதல்: பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கவும் [View Solution]
12 வது கணினி அறிவியல் : அலகு 16 : MySql மற்றும் C++ உடன் பைத்தானை ஒருங்கிணைத்தல் : தரவு காட்சிப்படுத்துதல் :PYPLOT பயன்படுத்தி கோட்டு வரைபடம், வட்ட உரைப்படம் மற்றும் பட்டை வரைப்படம் உருவாக்குதல் : தரவு [View Solution]

TN 12th Computer Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Sivagangai District [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model [PDF Download] (English and Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Cuddlaore District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Krishnagiri District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 1st Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Madurai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 - Kanchipuram District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q1 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q2 [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 2nd Revision Exam Question Paper 2021-2022 with Answer [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Krishnagiri District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Mayiladuthurai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 2nd Revision Exam Question Paper 2022-2023 - Thiruvannamalai District [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
TN 12th Computer Science 3rd Revision Exam Question Paper 2021-2022 Model Q [PDF Download] (Tamil Medium) [Download PDF]
12வது கணினி அறிவியல் - 12th Computer Science

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது கணினி அறிவியல் - 12th Computer Science. | 12வது கணினி அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Computer Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு - 12th Standard | பாடம்: 12வது கணினி அறிவியல் - 12th Computer Science. | 12வது கணினி அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 12th Computer Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)