கேள்வி பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள் | இயற்கணிதம் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 | 7ஆம் வகுப்பு கணக்கு - பயிற்சி 3.3 | 7th Maths : Term 2 Unit 3 : Algebra

   Posted On :  06.07.2022 08:40 pm

7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம்

பயிற்சி 3.3

7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.3 : புத்தக பயிற்சி கேள்விகளுக்கான பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

பயிற்சி 3.3

1. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக

(i) a3b2c4d2 என்னும் உறுப்பின் படி ________

விடை : 11 

(ii) மாறிலி உறுப்பின் படி ________  

விடை : 0 

(iii) 3z2y + 2x - 3 என்னும் கோவையின் அதிகபட்சப் படி உடைய தலையாய உறுப்பின் கெழு 

விடை : 32. சரியா, தவறா எனக் கூறுக

(i) m2n மற்றும் mn2 இன் படிகள் சமமானவை.

விடை : சரி 

(ii) 7a2b மற்றும் -7ab2 ஆகியன ஒத்த உறுப்புகள் ஆகும்

விடை : தவறு 

(iii) -4x2yz என்னும் கோவையின் படி -4 ஆகும்.

விடை : தவறு 

(iv) ஒரு கோவையின் படி என்பது, ஏதேனும் ஒரு முழுக்களாக இருக்கக்கூடும்

விடை : சரி3. பின்வரும் உறுப்புகளின் படியைக் காண்க

(i) 5x2 

(ii) -7ab

(iii) 12pq2r2 

(iv) -125 

(v) 3z 

தீர்வு :

(i) 5x2      ---------------- படி 2

(ii) -7ab     ---------------- படி 2

(iii) 12pq2r2   ---------------- படி 5

(iv) -125     ---------------- படி 0

(v) 3z       ---------------- படி 14. பின்வரும் கோவைகளின் படியைக் காண்க

(i) x3 - 1

(ii) 3x2 + 2x + 1 

(iii) 3t4 - 5st2 + 7s3t2 

(iv) 5 - 9y + 15y2 - 6y3 

(v) u5 + u4v + u3v2 + u2v3 + uv4

தீர்வு :

(i) x3 – 1                    ---------------- படி 3

(ii) 3x2 + 2x + 1              ---------------- படி 2

(iii) 3t4  - 5st2 + 7s3t2         ---------------- படி 5

(iv) 5 - 9y + 15y2 - 6y3         ---------------- படி 3

(v) u5 + u4v + u3v2 + u2v3 + uv---------------- படி 55. ஒத்த உறுப்புகளைக் கண்டறிக :

12x3y2z, -y3x2z, 4z3y2x, 6x3z2y, -5y3x2

தீர்வு :

ஒத்த உறுப்புகள் 

–y3x2z மற்றும் -5y3x2z


6. பின்வரும் கோவைகளைக் கூட்டி, அதன் படியைக் காண்க

(i) (9x + 3y) மற்றும் (10x - 9y) 

(ii) (k2 - 25k + 46) மற்றும் (23 - 2k2 + 21k)

(iii) (3m2n + 4pq2) மற்றும் (5nm2 - 2q2p) 

தீர்வு

(i) (9x +3y) + (10x - 9y)

= 9x + 3y + 10x - 9y 

= 19x - 6y

படி

(ii) (k2 - 25k + 46) +   (23 - 2k2 + 21k)

= k2 - 25k + 45 + 23 - 2k2 + 21k 

= -k2 - 4k + 69

படி

(iii) (3m2n + 4pq2) +   (5nm2 - 2q2p) 

= 3m2n + 4pq2 + 5nm2 - 2q2

= 8m2n + 2pq2 

படி 3


7. பின்வரும் கோவைகளைச் சுருக்கி, அதன் படியைக் காண்க

(i) 10x2 - 3xy + 9y2 - (3x2 - 6xy - 3y2

(ii) 9a4 - 6a3 - 6a4 - 3a2 + 7a3 + 5a2 

(iii) 4x2 - 3x - [8x - (5x2 - 8)] 

தீர்வு

(i) (10x2 - 3xy + 9y2 ) - (3x2 - 6xy - 3y2

= 10x2 - 3xy + 9y2 - 3x2 + 6xy + 3y2 

= 7x2 + 3xy + 12y2

படி 2


(ii) 9a4 - 6a3 - 6a4 - 3a2 + 7a3 + 5a2 

= 9a4 - 6a4 - 6a3 + 7a3 - 3a2 + 5a2 

= 3a4 + a3 + 2a2

படி


(iii) 4x2 - 3x - [8x - (5x2 - 8)] 

= 4x3 – 3x - (8x - 5x2 + 8) 

= 4x3 – 3x - 8x + 5x2 - 8 

= 9x2 - 11x - 8

படி 2கொள்குறி வகை வினாக்கள்


8. 3p3 - 5pq + 2q2 + 6pq – q2 + pq என்பது ஒரு 

(i) ஓருறுப்புக்கோவை

(ii) ஈருறுப்புக் கோவை 

(iii) மூவுறுப்புக் கோவை

(iv) நான்கு உறுப்புக் கோவை

விடை : (iii) மூவுறுப்புக் கோவை 


9. 6x7 - 7x3 + 4 இன் படி 

(i) 7 

(ii) 3 

(iii) 6

(iv) 4

விடை : (i) 7 


10. p(x) மற்றும் q(x) என்பன படி 3 உடைய இரு கோவைகள் எனில், p(x) + q(x) இன் படி 

(i) 6

(ii) 0 

(iii) 3 

(iv) வரையறுக்கப்படவில்லை

விடை : (iii) 3


விடைகள் :

பயிற்சி  3.3

1. (i) 11 (ii) 0 (iii) 3

2. (i) சரி  (ii) தவறு  (iii) தவறு (iv) சரி

3. (i) 2 (ii) 2 (iii) 5 (iv) 0 (v) 1

4. (i) 3 (ii) 2 (iii) 5 (iv) 3 (v) 5

5. − y3 x2z மற்றும்  −5y3 x2z

6. (i) 19x − 6; 1 (ii) − k2 − 4k + 69 ; 2 (iii) 8m2n + 2 pq2 ; 3

7. (i) 7x2 + 3xy + 12 y2 ; 2 (ii) 3a4 + a3 + 2a2 ; 4 (iii) 9x2 − 11x − 8 ; 2

கொள்குறி வகை வினாக்கள் 

8. (iii) மூவுறுப்புக் கோவை 

9. (i) 7

10. (iii) 3

Tags : Questions with Answers, Solution | Algebra | Term 2 Chapter 3 | 7th Maths கேள்வி பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள் | இயற்கணிதம் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 | 7ஆம் வகுப்பு கணக்கு.
7th Maths : Term 2 Unit 3 : Algebra : Exercise 3.3 Questions with Answers, Solution | Algebra | Term 2 Chapter 3 | 7th Maths in Tamil : 7th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம் : பயிற்சி 3.3 - கேள்வி பதில்கள் மற்றும் தீர்வுகள் | இயற்கணிதம் | இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 | 7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
7ஆம் வகுப்பு கணக்கு : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : இயற்கணிதம்