அலகு 1 | பொருளியல் | எட்டாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் - பணத்தின் பணிகள் | 8th Social Science : Economics : Chapter 1 : Money, Savings and Investments

   Posted On :  15.06.2023 12:30 am

எட்டாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்

பணத்தின் பணிகள்

பணத்தின் பணிகளாக முதன்மை அல்லது முக்கிய பணிகள், இரண்டாம் நிலை பணிகள் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பணிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

பணத்தின் பணிகள்

பணத்தின் பணிகளாக முதன்மை அல்லது முக்கிய பணிகள், இரண்டாம் நிலை பணிகள் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பணிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.


முதன்மை அல்லது முக்கிய பணிகள்

பணத்தின் முக்கிய பணிகள் பொருளாதாரத்தில் செயல்பட்டு அவை பிரதான பணிகளின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1. பரிமாற்ற கருவி அல்லது பண செலுத்துகை

பணம், பண்ட மற்றும் பணிகளை வாங்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. மதிப்பின் அளவுகோல்

அனைத்து வகையான பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் மதிப்பையும் பணத்தால் அளவிடலாம். பலவகையான பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்கு இடையில் பரிமாற்ற விகிதத்தை தீர்மானிப்பது எளிது.


இரண்டாம் நிலை பணிகள்

இரண்டாம் நிலை பணிகளில் முக்கிய மூன்று முக்கிய பணிகள்

(i) எதிர்கால செலுத்துகைக்கான நிலை மதிப்பு

எதிர்கால செலுத்துகைக்கு பணம் ஒரு கருவியாகப் பயன்படுகிறது. இன்று ஒரு கடனாளி பணத்தை கடன் வாங்குகிறார். குறிப்பிட்ட தொகையை கூறிய படி குறிப்பிட்ட காலத்தில் செலுத்துவது கடமையாகும்.

(ii) மதிப்பின் நிலை கலன் அல்லது வாங்கும் சக்தியின் நிலைகலன்

சில பண்டங்கள் அழிந்து போகக்கூடியதால், பண்டமாற்று முறையில் சேமிப்பை ஊக்குவிப்பதில்லை. பணத்தின் அறிமுகத்திற்கு பிறகு எதிர்காலத்திற்காகப் பணத்தை சேமித்தார்கள். அது அழியக் கூடியதில்லை . (iii) மாற்று மதிப்பு அல்லது மாற்று வாங்கும் சக்தி

பணத்தால் தொலைதூர இடங்களுக்கும், வெளி நாட்டிற்கும் பண்டங்களை பரிமாற்றம் செய்ய முடியும். ஆகவே, வாங்கும் சக்தியை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றுவதற்கு அவசியம் என உணரப்பட்டது.

 

இதர பணிகள்

1. கடன் அடிப்படையில் இயக்கப்படுகிறது.

2. மூலதனத்தின் உற்பத்திறன் அதிகரிப்பு

3. நாட்டு வருவாயின் அளவீடு மற்றும் விநியோகம்.

 

சிந்தனை

பணம் ஒன்று கண்டறியப்படவில்லையெனில் - கற்பனை செய்.

 

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பணவாட்டம்

•பணவீக்கம் மற்றும் பணவீக்கம் என்பது விலைகள் உயர்ந்து, பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைவதையும் குறிக்கும்.

•பணவாட்டம் என்பது விலைகள் குறைந்து பணத்தின் மதிப்பு உயர்வதைக் குறிக்கும்.

Tags : Chapter 1 | Economics | 8th Social Science அலகு 1 | பொருளியல் | எட்டாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்.
8th Social Science : Economics : Chapter 1 : Money, Savings and Investments : Functions of Money Chapter 1 | Economics | 8th Social Science in Tamil : 8th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. எட்டாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் : பணத்தின் பணிகள் - அலகு 1 | பொருளியல் | எட்டாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : 8 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
எட்டாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : பொருளியல் : அலகு 1 : பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்