அணு அமைப்பு | அலகு 12 | 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - வினா விடை | 8th Science : Chapter 12 : Atomic Structure

   Posted On :  09.09.2023 11:19 pm

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 12 : அணு அமைப்பு

வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 12 : அணு அமைப்பு : புத்தக வினாக்கள், கேள்வி பதில்கள்

மதிப்பீடு

 

I . சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு

 

1. கேதோடு கதிர்கள் ------------------ ஆல் உருவாக்கப்பட்டவை.

அ. மின்சுமையற்ற துகள்கள்

ஆ. நேர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள்

இ. எதிர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள்

ஈ. மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

விடை: இ) எதிர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள்

 

2. கார்பன் டைஆக்சைடு எம்முழையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதில் கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் நிறைவிகிதம் மாறாதிருப்பது விதியை நிரூபிக்கிறது.

அ. தலைகீழ் விகித விதி

ஆ. மாறா விகித விதி

இ. பெருக்கல் விதி

ஈ. பொருண்மை அழியா விதி

விடை: ஆ) மாறா விகித விதி

 

3. நீரில், ஹைட்ரஜன மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை  -------------------- நிறை விகிதத்தில் இணைந்துள்ளன.

அ. 1:8

ஆ. 8:1

இ. 2:3

ஈ.. 1:3

விடை : அ) 1:8

 

4. டால்டனின் கூற்றுக்களுள் எந்தக்கூற்று மாற்றம் அடையாமல் உள்ளது?

அ. அணுவைப் பிளக்க முடியாது

ஆ. அணுக்கள் முழு எண்களின் விகிதத்தில் ஒன்றுகூடி சேர்மங்கள் உருவாகின்றன.

இ. தனிமங்கள் அணுக்களால் ஆனவை.

ஈ. ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் ஒரே மாதிரியானவை

விடை: இ) தனிமங்கள் அணுக்களால் ஆனவை

 

5. ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும்

அ. ஒரே அணு எண்ணையும், நிறை எண்ணையும் பெற்றுள்ளன.

ஆ. ஒரே நிறை எண்ணையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்டுள்ளன.

இ. ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்டுள்ளன.

ஈ. அணு எண் மற்றும் நிறை எண் அகிய இரண்டும் வேறுபடுகின்றன.

விடை: இ) ஒரே அணு எண்ணையும், வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்டுள்ளன

 

II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.


1. அணு என்பது ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள்.

2. ஒரு தனிமமானது ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

3. ஒரு அணுவானது புரோட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ஆகிய துகள்களால் ஆனது.

4. எதிர்மின்சுமை கொண்ட அயனி எதிரயனி எனப்படும், நேர் மின்சுமை கொண்ட அயனி நேரயனி எனப்படும்.

5. எலக்ட்ரான் (எலக்ட்ரான் /புரோட்டான்) ஒரு மின்சுமை எதிர்மின்சுமை கொண்ட துகள்.

6. புரோட்டான்கள் எதிர் (நேர் / எதிர்) கொண்ட தகட்டை நோக்கி விலக்கமடைகின்றன.

 

III. பொருத்துக.

 

பொருண்மை அழியாவிதி - சர் வில்லியம் குரூக்ஸ்

மாறா விகித விதி - ஜேம்ஸ் சாட்விக்

கேதோடு கதிர்கள் - ஜோசப் ப்ரௌஸ்ட்

ஆனோடு கதிர்கள் - லவாய்சியர்

நியூட்ரான் – கோல்ட்ஸ்டீன்

 

விடைகள்

பொருண்மை அழியாவிதி - லவாய்சியர்

மாறா விகித விதி - ஜோசப் ப்ரௌஸ்ட்

கேதோடு கதிர்கள் - சர் வில்லியம் குரூக்ஸ்

ஆனோடு கதிர்கள் - கோல்ட்ஸ்டீன்

நியூட்ரான் – ஜேம்ஸ் சாட்விக்

 

 

IV. சுருக்கமாக விடையளி.

 

1. பொருண்மை அழியா விதி - வரையறு

ஒரு வேதி வினை நிகழும்போது உருவாகும் வினை விளைபொருள்களின் மொத்த நிறையானது வினைபடுபொருள்களின் மொத்த நிறைக்குச் சமம்.


2. மாறா விகித விதி – வரையறு

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து தூய சேர்மத்தை உருவாக்குகின்றன.

 

3. ஆனோடு கதிர்களின் பண்புகளை எழுதுக.

1. நேர் கோட்டில் செல்கின்றன.

2. துகள்களால் ஆனவை.

3. மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தால் விலக்கமடைகின்றன.

4. நேர்மின்னூட்டம் பெற்றுள்ளதால் எதிர்மின் வாயை நோக்கி விலக்கமடைகின்றன.

5. நேர் மின்வாய்க் கதிர்களின் பண்புகள் மின்னிறக்கக் குழாயினுள் இருக்கும் வாயுவின் தன்மையைச் சார்ந்து அமையும்.

6. துகளின் நிறை மின்னிறக்கக் குழாயிலுள்ள வாயுவின் அணு நிறைக்குச் சமமாக இருக்கும்

 

4 ஹைட்ரஜனைப் பொருத்து இணை திறனைக் கணக்கிடும் முறையைக் கூறுக.

> ஹைட்ரஜனின் இணைதிறன் ஒன்று ஆகும்.

> ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையே இதன் இணைத்திறன் எனப்படும்.

> (எ.கா) ஹைட்ரஜன் குளோரைடு மூலக்கூறில் ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு ஒரு குளோரின் அணுவுடன் இணைகிறது. எனவே குளோரினின் இணைதிறன்

 

5. அயனி, அயனித் தொகுப்பு வரையறு.

> நேர்மின்சுமை அல்லது எதிர்மின்சுமை பெற்ற அணுக்களே அயனிகள் எனப்படுகின்றன.

> ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒன்றாக இணைந்து எலக்ட்ரான்களை இழந்தோ அல்லது ஏற்றோ முறையே உருவாகும் நேர்மின் அல்லது எதிர்மின் சுமையுடைய தொகுப்பே அயனித் தொகுப்பு எனப்படும்.

 

6. வேதிச்சமன்பாடு என்றால் என்ன?

வேதிச் சமன்பாடு என்பது ஒரு வேதி வினையை குறியீடுகள் மற்றும் வாய்பாடுகள் வடிவத்தில் எடுத்துக்கூறும் குறியீட்டு முறையாகும்

 

7. கீழ்காணும் சேர்மங்களின் பெயர்களை எழுதுக.

அ) CO

ஆ) N2O

இ) NO

ஈ) PCI,


 

V. விரிவாக விடையளி.

 

1. அடிக் கோடிடப்பட்டுள்ள தனிமங்களின்  இணைதிறனைக் காண்க.


 

2. கீழ்க்காண்பவற்றின் வேதி வாய்பாட்டினை எழுதுக.

அ. அலுமினியம் சல்பேட்

ஆ. பேரியம் குளோரைடு

இ. சில்வர் நைட்ரேட்

ஈ. மெக்னீசியம் ஆக்சைடு


 

3. கீழ்க்கண்ட வினைகளுக்கான முற்றுப்பெறா வாய்பாட்டினை எழுதி அதனை சமன் செய்க.

அ. கார்பன் + ஆக்சிஜன் கார்பன் டைஆக்சைடு

ஆ. பாஸ்பரஸ் + குளோரின் ->  பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு

இ. சல்பர் + ஆக்சிஜன் சல்பர் டைஆக்சைடு

ஈ. மெக்னீசியம் + ஹைட்ரஜன் குளோரைடு மெக்னீசியம் குளோரைடு + ஹைட்ரஜன்


 

4. கீழ்க்காணும் சமன்பாடுகளைச் சமன் செய்க.


 

 

VI. உயர் சிந்தனை வினாக்கள்

 

1. ஓர் எடை குறைந்த சக்கரத்தை, எதிர்மின்வாய்க் கதிர்கள் வரும் பாதையில் வைக்கும்போது சக்கரம் சுழல்கிறது. ஏன்?

> கேதோடு கதிர்கள் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டவை.

> இவை நிறை மற்றும் இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன.

> எனவே ஓர் எடை குறைந்த சக்கரத்தை எதிர்மின்வாய்க் கதிர்கள் வரும் பாதையில் வைக்கும்போது சக்கரம் சுழல்கிறது

 

2. எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்னூட்டம் கொண்டவை என்பதை எவ்வாறு நிரூபிப்பாய்?

> கேதோடு கதிர்கள் மின்புலம் வழியாக செலுத்தப்படுகின்றன.

> அப்போது அவை நேர்மின்வாயை நோக்கி விலக்கமடைகின்றன.

> எனவே அவை எதிர்மின் சுமையுடையவை.

> கேதோடு கதிர்கள் எலக்ட்ரான்களால் ஆனவை.

> எனவே எலக்ட்ரான்கள் எதிர் மின்னூட்டம் கொண்டவை.

 

3. ருத்ரேஷ், ஹரி, கனிஷ்க்ஷ்கா மற்றும் தாஹிரா முறையே கிணறு, குளம், ஆறு, மற்றும் நிலத்தடி நீரைச் சேகரித்து அந்த நீர் மாதிரிகளை ஆய்வுக்கூடத்திற்கு அனுப்பினர். அவற்றின் ஆய்வு முடிவுகளின்படி அவை அனைத்திலும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் 1: 8 என்ற விகிதத்தில் இருந்தன.

அ) மேற்கண்ட சோதனையிலிருந்து நீங்கள் என்ன அறிகிறீர்கள்?

பல்வேறு மூலங்களான கிணறு, குளம், ஆறு மற்றும் நிலத்தடி ஆகியவற்றிலிருந்து நீரைப் பெற்றாலும் அதிலுள்ள ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் நிறை எப்பொழுதும் 1 : 8 என்ற விகிதத்தில் இருக்கும்.

ஆ) இது எந்த வேதிச்சேர்க்கை விதிக்கு உட்பட்டது?

இது மாறா விகித விதிக்கு உட்பட்டது.

Tags : Atomic Structure | Chapter 12 | 8th Science அணு அமைப்பு | அலகு 12 | 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல்.
8th Science : Chapter 12 : Atomic Structure : Questions Answers Atomic Structure | Chapter 12 | 8th Science in Tamil : 8th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 12 : அணு அமைப்பு : வினா விடை - அணு அமைப்பு | அலகு 12 | 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : 8 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 12 : அணு அமைப்பு