8வது அறிவியல் | 8th Science8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 1 : அளவீட்டியல்: கணக்கீடு

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 1 : அளவீட்டியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 1 : அளவீட்டியல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 10 : நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 10 : நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 11 : காற்று: நினைவில் கொள்க, சொல்லடைவு , கருத்து வரைபடம்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 11 : காற்று: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 12 : அணு அமைப்பு: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 12 : அணு அமைப்பு: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 13 : நீர்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 13 : நீர்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 14 : அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 14 : அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 15 : அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 15 : அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 16 : நுண்ணுயிரிகள்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 16 : நுண்ணுயிரிகள்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 17 : தாவர உலகம்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 18 : உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 18 : உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 19 : விலங்குகளின் இயக்கம்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 2 : விசையும் அழுத்தமும்: கணக்கீடு

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 2 : விசையும் அழுத்தமும்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 2 : விசையும் அழுத்தமும்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 20 : வளரிளம் பருவமடைதல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 20 : வளரிளம் பருவமடைதல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 21 : பயிர்ப் பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மை: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 22 : தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பாதுகாத்தல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 22 : தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பாதுகாத்தல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 23 : லிப்ரே ஆபீஸ் கால்க் (Libre Office Calc): வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 3 : ஒளியியல்: கணக்கீடு

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 3 : ஒளியியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 3 : ஒளியியல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 4 : வெப்பம்: கணக்கீடு

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 4 : வெப்பம்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 4 : வெப்பம்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 5 : மின்னியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 5 : மின்னியல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 6 : ஒலியியல்: கணக்கு

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 6 : ஒலியியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 6 : ஒலியியல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 7 : காந்தவியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 7 : காந்தவியல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 8 : அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 8 : அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல்: வினா விடை

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 9 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : அலகு 9 : நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்: வினா விடை

தாவர உலகம் | அலகு 17 | 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்

விலங்குகளின் இயக்கம் | அலகு 19 | 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல்: மாணவர் செயல்பாடுகள்8வது அறிவியல் - 8th Science

வகுப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு - 8th Standard | பாடம்: 8வது அறிவியல் - 8th Science. | 8வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 8th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு - 8th Standard | பாடம்: 8வது அறிவியல் - 8th Science. | 8வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 8th Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)