3வது அறிவியல் | 3rd Science3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : உணவு : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : நீர் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : தாவரங்கள் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 1 : எனது உடல் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 2 : பருப்பொருள்களின் நிலைகள் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 3 : விசை : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 4 : அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : நமது சுற்றுச்சூழல் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : விலங்குகளின் வாழ்க்கை : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : காற்று : வினா விடை3வது அறிவியல் - 3rd Science

வகுப்பு: 3 ஆம் வகுப்பு - 3rd Standard | பாடம்: 3வது அறிவியல் - 3rd Science. | 3வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 3rd Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 3 ஆம் வகுப்பு - 3rd Standard | பாடம்: 3வது அறிவியல் - 3rd Science. | 3வது அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 3rd Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)